Štatistiky zdravotníckych zariadení s odbornými špecializáciami

V štatistike sú zobrazené jednotlivé odborné špecializácie spolu s počtom zdravotníckych zariadení, ktoré dané špecializácie ovládajú v posledných mesiacoch. Zobrazujú sa maximálne posledné tri mesiace.

Odborná špecializácia poskytovateľa
001 - vnútorné lekárstvo
002 - infektológia
003 - pneumológia a ftizeológia
004 - neurológia
005 - psychiatria
006 - pracovné lekárstvo
007 - pediatria
008 - všeobecná starostlivosť o deti a dorast
009 - gynekológia a pôrodníctvo
010 - chirurgia
011 - ortopédia
012 - urológia
013 - úrazová chirurgia
014 - otorinolaryngológia
015 - oftalmológia
016 - stomatológia
017 - pediatrická gynekológia
018 - dermatovenerológia
019 - klinická onkológia
020 - všeobecné lekárstvo
022 - dorastové lekárstvo
023 - rádiológia
024 - klinická biochémia
025 - anestéziológia a intenzívna medicína
026 - telovýchovné lekárstvo
027 - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
028 - súdne lekárstvo
029 - patologická anatómia
031 - hematológia a transfúziológia
032 - urgentná medicína
034 - klinická mikrobiológia
037 - neurochirurgia
038 - plastická chirurgia
039 - ortopedická protetika
040 - klinická imunológia a alergológia
043 - radiačná onkológia
044 - foniatria
045 - reumatológia
046 - algeziológia
047 - nukleárna medicína
048 - gastroenterológia
049 - kardiológia
050 - diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
051 - neonatológia
052 - hygiena detí a mládeže
053 - čeľustná ortopédia
054 - paradontológia
055 - stomatologická protetika
056 - angiológia
057 - hygiena životného prostredia
058 - hygiena výživy
059 - epidemiológia
060 - geriatria
061 - medicínska informatika a bioštatistika
062 - lekárska genetika
063 - nefrológia
064 - endokrinológia
065 - klinická farmakológia
067 - gynekologická sexuológia
068 - cievna chirurgia
069 - kardiochirurgia
070 - maxilofaciálna chirurgia
072 - korektívna dermatológia
073 - medicína drogových závislostí
074 - gerontopsychiatria
075 - audiológia
076 - letecké lekárstvo
079 - onkológia v otorinolaryngológii
091 - cystická fibróza
100 - posudkové lekárstvo
102 - ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
104 - pediatrická neurológia
105 - detská psychiatria
106 - hrudníková chirurgia
107 - detská chirurgia
108 - pediatrická ortopédia
109 - pediatrická urológia
113 - mikrobiológia životného prostredia
114 - pediatrická otorinolaryngológia
115 - detské zubné lekárstvo
116 - detská dermatovenerológia
122 - technológia rádiofarmák
125 - farmakológia a toxikológia liečiv
130 - materno-fetálna medicína
131 - výchova k zdraviu
133 - vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve
135 - ergoterapia
136 - liečebná telesná výchova
140 - pediatrická imunológia a alergiológia
145 - pediatrická reumatológia
146 - klinická fyzika
149 - rádiofyzika
153 - pediatrická endokrinológia
154 - pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
155 - pediatrická kardiológia
156 - pediatrická pneumológia a ftizeológia
163 - pediatrická nefrológia
185 - centrálne operačné sály
187 - funkčná diagnostika
188 - univerzálna tkanivová banka (orgánová banka)
189 - kožná banka
190 - očná banka
191 - popáleninové
192 - doliečovacie
194 - novorodenecké postele
204 - diabetická noha
205 - dlhodobo chorých
206 - chirurgia ruky
207 - transplantačné
208 - dialyzačné
209 - klinická hematológia
211 - ženská poradňa
212 - sonografia
215 - mikrochirurgia oka
216 - hepatológia
218 - nemocničná krvná banka
222 - gastroenterologická chirurgia
223 - neuropsychiatria
225 - laboratórna medicína
226 - tropická medicína
227 - verejné zdravotníctvo
228 - magnetická rezonancia
229 - onkológia v gynekológii
230 - mykológia
231 - psychosomatická a behaviorálna medicína
232 - osteodenzitometria
233 - termografické vyšetrovacie metódy
241 - psychoterapia
247 - ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
248 - ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
255 - špecializovaná urgentná starostlivosť
271 - mamológia
272 - liečebná výživa
278 - arytmia a koronárna jednotka
283 - sociálna práca v zdravotníctve
289 - reprodukčná medicína
298 - zdravie pri práci
299 - akupunktúra
302 - andrológia
306 - klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
312 - gynekologická urológia
319 - onkológia v chirurgii
322 - onkológia v urológii
323 - pediatrická anestéziológia
329 - pediatrická hematológia a onkológia
331 - pediatrická infektológia
332 - pediatrická intenzívna medicína
334 - paliatívna medicína
335 - rehabilitácia v detskom veku
336 - pediatrická oftalmológia
337 - rehabilitácia v gynekológii
339 - rehabilitácia v pôrodníctve
340 - sexuológia
341 - pediatrická urgentná medicína
343 - špeciálna rádiológia
345 - dentoalveolárna chirurgia
347 - choroby slizníc ústnej dutiny
348 - implantológia
350 - onkológia vo vnútornom lekárstve
351 - perfuziológia
353 - zdravotnícka ekológia
356 - revízne lekárstvo
358 - mukogingiválna chirurgia
361 - revízne zubné lekárstvo
364 - príprava cytostatík
366 - preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
367 - psychiatrická sexuológia
371 - revízne lekárenstvo
377 - služby zdravia pri práci
393 - pediatrická rádiológia
490 - organizácia vojenského zdravotníctva
557 - audiometria
558 - endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
560 - invazívne a intervenčné, diagnostické a terapeutické postupy
561 - kalmetizácia
562 - kardiologické vyšetrovacie metódy
569 - vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológiii a neurodiagnostike
570 - plánované rodičovstvo a antikoncepcia
571 - psychofyzická príprava na pôrod
574 - digitálna substrakčná angiografia - DSA
575 - mamografia
576 - počítačová tomografia - CT
577 - afaziológia
578 - drogové závislosti
584 - audioprotetika
585 - diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
586 - diagnostická a intervenčná kolonoskopia
587 - diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii
588 - endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
591 - chemoterapia nádorov
593 - intervenčná rádiológia
594 - intervenčná ultrasonografia v urológii
595 - mamodiagnostika v gynekológii
596 - mamodiagnostika v rádiológii
597 - endoskopia respiračného systému
598 - klinické skúšanie liekov
599 - spondylochirurgia
620 - hospic
630 - mobilný hospic
193 - ošetrovateľstvo
700 - biomedicínsky výskum - všeobecne
605 - JIS (centrálna)
098 - JIS geriatrická
196 - JIS jednotka intenzívnej starostlivosti, interná
197 - JIS kardiologická
198 - JIS metabolická
199 - JIS pediatrická
200 - JIS pneumologická a ftizeologická
201 - JIS neurologická
202 - JIS chirurgická
203 - JIRS jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti pre deti a novorodencov
601 - JIS onkologická
602 - JIS infekčná
603 - JIS spondylochirurgická
604 - JIS otorinolaryngologická
609 - JIS gynekologická
611 - JIS ortopedická
612 - JIS urologická
613 - JIS úrazová
631 - JIS hematologická
637 - JIS neurochirurgická
668 - JIS cievnej chirurgie
670 - JIS maxilofaciálna chirurgia
691 - JIS popáleninová
626 - JIS kardiochirurgická
706 - JIS hrudníková chirurgia
009 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti gynekológia
010 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti chirurgia
011 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti ortopédia
012 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti urológia
013 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti úrazová chirurgia (traumatológia)
014 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti otorinolaryngológia
015 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti oftalmológia
016 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti stomatológia
023 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti rádiológia
038 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti plastická chirurgia
048 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti gastroenterológia
070 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti maxilofaciálna chirurgia
222 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti gastroenterologická chirurgia
210 - v odbore spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, pokiaľ nie sú, ako je ďalej uvedené, podrobnejšie vyšpecifikované
259 - v odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
260 - v odbore vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia
261 - v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
262 - v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
263 - v odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii
265 - v odbore vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
266 - v odbore vyšetrovacie metódy v genetike
267 - v odbore farmaceutická kontrola
268 - v odbore laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík
285 - v odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike
286 - v odbore vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
294 - v odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii
324 - v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
346 - v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii
349 - v odbore vyšetrovacie metódy v kardiológii
581 - v odbore rehabilitačné metódy - mobilizačné techniky
582 - v odbore rehabilitačné metódy - reflexná terapia podľa Dr. Vojtu
583 - v odbore rehabilitačné metódy - techniky liečby lymfedému
590 - v odbore chemoterapia infekčných chorôb
001 - stacionár vnútorné lekárstvo
002 - stacionár infektológia
770 - vaňové a bazénové kúpele
771 - vodoliečba
772 - elektroliečba
773 - teploliečba
774 - inhalačná liečba
775 - svetloliečba
776 - podávanie podkožných plynových injekcií
777 - podávanie klasických masáží
778 - individuálna rehabilitácia
779 - trakčná liečba
610 - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
161 - sestra
193 - ošetrovateľstvo
806 - pôrodná asistencia
257 - pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite
242 - revízne ošetrovateľstvo
173 - masér
141 - klinická logopédia
142 - špeciálna pedagogika
143 - liečebná pedagogika
144 - klinická psychológia
480 - dopravná psychológia
827 - rehabilitácia
291 - liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov
184 - centrálny príjem
186 - centrálna sterilizácia
174 - LSPP pre dospelých - ambulantná
175 - LSPP pre dospelých - výjazdová
176 - LSPP pre deti - ambulantná
177 - LSPP pre deti - výjazdová
178 - LSPP stomatologická pre dospelých
217 - LSPP stomatologická pre deti a dorast
235 - zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby
179 - rýchla lekárska pomoc
180 - rýchla zdravotnícka pomoc
181 - vrtuľníková záchranná zdravotná služba
238 - rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky
160 - lekárenstvo
134 - výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)
824 - očná optika
995 - výdajňa a servis ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok
996 - výdajňa a servis audio-protetických zdravotníckych pomôcok
170 - zubná technika
183 - doprava poistencov
650 - preprava biologického materiálu
997 - vlásenkárstvo - výroba parochní v zdravotníctve
100 - posudkové lekárstvo
221 - invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii a angiológii
234 - invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu a implantácia kardiostimulátorov
266 - vyšetrovacie metódy v genetike
279 - echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému
303 - abdominálna ultrasonografia u dospelých
349 - vyšetrovacie metódy v kardiológii
525 - klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
589 - Farmakoekonomika
590 - chemoterapia infekčných chorôb
592 - intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve
060 - klinická imunológia a transfuziológia
119 - diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
363 - klinické skúšanie produktov a liekov
375 - zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
559 - funkčné vyšetrovacie metódy
563 - organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky
564 - organizácia a techniky v tkanivových bankách
565 - ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
566 - ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách
568 - starostlivosť o drogovo závislých
040 - klinická imunológia a alergológia
526 - zdravotnícke a diagnostické pomôcky in viro
580 - dopravná psychológia
581 - mobilizačné techniky
582 - reflexná terapia podľa Vojtu
583 - techniky terapie lymfedému
Spolu

Poznámka: Jedno zdravotnícke zariadenie môže v sebe zahŕňať niekoľko odborných špecializácií.

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

20. septembra 2019
SOPIRJÁKOVÁ OĽGA
Anonym S pani zubarkou nemám dobre skúsenosti a neodporúčam ju. Chce vyvrtat všetky zuby len aby zarobila a naozaj si ani nepamätá ktorý zub robila naposledy. Mne našla asi XY kazov čo mi bolo podozrivé ale... Čítaj viac...

Anonym

19. septembra 2019
PETERLÍKOVÁ DANIELA
Anonym - Lekárka Peterlíková Daniela sa absolútne nevie chovať ku svojim detským pacientom!!! Kričí je nervna.mala by vrátiť diplom.asi zabudla a svoju prísahu.!!!každý na ňu nadáva.. sestrička je úplne... Čítaj viac...

Anonym

19. septembra 2019
MRVA ANDREA
Peter Pani doktorka Andrea Mrva je ta naj doktorka s akou som sa stretol a ďakujem za jej super prístup počas jej zatiaľ najťažšej extrakcii 8. Všetkým len odporúčam. Čítaj viac...

Peter

19. septembra 2019
VEVERKA JAKUB
Ján Kováč Je to super lekár, ktorý vyniká veľkou odbornosťou, ochotou pomôcť pri ťažkostiach a chce nie len liečiť, ale i vyliečiť ! Čítaj viac...

Ján Kováč

Najnovšie správy

26. mája 2018
Sedem lekárov jej odporúčalo potrat, ona sa rozhodla inak: Počas tehotenstva porazila rakovinu Tifanie Morataya (37) z Kalifornie si myslela, že umrie. Snažila sa preto urobiť všetko pre to, aby prežilo aspoň jej nenarodené dieťa. Neposlúchla rady 7 lekárov, aby išla na potrat. Teraz sa teší...
Čítaj viac...

25. mája 2018
Zomrela ďalšia Kubánka, ktorá prežila pád lietadla Emiley Sánchezovú sa lekárom nepodarilo zachrániť, zomrela na následky ťažkých zranení a popálenín.
Čítaj viac...

25. mája 2018
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 30/2017-2018 ŠTK schvaľuje výsledky 22. kola 6. ligy dospelých http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2048/ ŠTK schvaľuje výsledky 18. kola 7. ligy dospelých http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2051/ ŠTK...
Čítaj viac...

25. mája 2018
Lekár bez špecializácie SVET ZDRAVIA, A. S. – Spišská Nová Ves, Košický kraj – Lekár bez špecializácie @ SVET ZDRAVIA, A. S. Lekár bez špecializácie...
Čítaj viac...

24. mája 2018
Lieky sú vnímané viac ako tovar než liečebný nástroj, tvrdia lekárnici a žiadajú zmenu BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) - V súčasnosti sú lieky vnímané viac ako tovar než liečebný nástroj. "Myslíme si, že by bolo vhodné aj legislatívne, ale aj z hľadiska nejakého spoločenského...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie