Štatistiky zdravotníckych zariadení s odbornými špecializáciami

V štatistike sú zobrazené jednotlivé odborné špecializácie spolu s počtom zdravotníckych zariadení, ktoré dané špecializácie ovládajú v posledných mesiacoch. Zobrazujú sa maximálne posledné tri mesiace.

Odborná špecializácia poskytovateľa10/2019
001 - vnútorné lekárstvo1145
002 - infektológia88
003 - pneumológia a ftizeológia254
004 - neurológia610
005 - psychiatria504
006 - pracovné lekárstvo55
007 - pediatria198
008 - všeobecná starostlivosť o deti a dorast1192
009 - gynekológia a pôrodníctvo1224
010 - chirurgia766
011 - ortopédia592
012 - urológia380
013 - úrazová chirurgia255
014 - otorinolaryngológia473
015 - oftalmológia661
016 - stomatológia1512
017 - pediatrická gynekológia34
018 - dermatovenerológia466
019 - klinická onkológia236
020 - všeobecné lekárstvo2520
022 - dorastové lekárstvo13
023 - rádiológia564
024 - klinická biochémia206
025 - anestéziológia a intenzívna medicína266
026 - telovýchovné lekárstvo51
027 - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia1077
028 - súdne lekárstvo1
029 - patologická anatómia62
031 - hematológia a transfúziológia310
032 - urgentná medicína34
034 - klinická mikrobiológia65
037 - neurochirurgia54
038 - plastická chirurgia204
039 - ortopedická protetika11
040 - klinická imunológia a alergológia342
043 - radiačná onkológia68
044 - foniatria61
045 - reumatológia158
046 - algeziológia87
047 - nukleárna medicína27
048 - gastroenterológia285
049 - kardiológia366
050 - diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy294
051 - neonatológia97
052 - hygiena detí a mládeže0
053 - čeľustná ortopédia231
054 - paradontológia0
055 - stomatologická protetika0
056 - angiológia101
057 - hygiena životného prostredia0
058 - hygiena výživy0
059 - epidemiológia1
060 - geriatria145
061 - medicínska informatika a bioštatistika0
062 - lekárska genetika67
063 - nefrológia169
064 - endokrinológia189
065 - klinická farmakológia26
067 - gynekologická sexuológia0
068 - cievna chirurgia110
069 - kardiochirurgia8
070 - maxilofaciálna chirurgia59
072 - korektívna dermatológia1
073 - medicína drogových závislostí41
074 - gerontopsychiatria15
075 - audiológia2
076 - letecké lekárstvo4
079 - onkológia v otorinolaryngológii0
091 - cystická fibróza3
100 - posudkové lekárstvo0
102 - ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením0
104 - pediatrická neurológia80
105 - detská psychiatria61
106 - hrudníková chirurgia7
107 - detská chirurgia40
108 - pediatrická ortopédia16
109 - pediatrická urológia29
113 - mikrobiológia životného prostredia0
114 - pediatrická otorinolaryngológia21
115 - detské zubné lekárstvo15
116 - detská dermatovenerológia12
122 - technológia rádiofarmák0
125 - farmakológia a toxikológia liečiv0
130 - materno-fetálna medicína11
131 - výchova k zdraviu0
133 - vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve0
135 - ergoterapia0
136 - liečebná telesná výchova0
140 - pediatrická imunológia a alergiológia21
145 - pediatrická reumatológia9
146 - klinická fyzika0
149 - rádiofyzika0
153 - pediatrická endokrinológia57
154 - pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa47
155 - pediatrická kardiológia81
156 - pediatrická pneumológia a ftizeológia39
163 - pediatrická nefrológia35
185 - centrálne operačné sály14
187 - funkčná diagnostika125
188 - univerzálna tkanivová banka (orgánová banka)6
189 - kožná banka0
190 - očná banka0
191 - popáleninové6
192 - doliečovacie17
194 - novorodenecké postele0
204 - diabetická noha0
205 - dlhodobo chorých74
206 - chirurgia ruky5
207 - transplantačné15
208 - dialyzačné66
209 - klinická hematológia0
211 - ženská poradňa0
212 - sonografia0
215 - mikrochirurgia oka1
216 - hepatológia32
218 - nemocničná krvná banka9
222 - gastroenterologická chirurgia6
223 - neuropsychiatria3
225 - laboratórna medicína3
226 - tropická medicína10
227 - verejné zdravotníctvo0
228 - magnetická rezonancia17
229 - onkológia v gynekológii38
230 - mykológia0
231 - psychosomatická a behaviorálna medicína0
232 - osteodenzitometria12
233 - termografické vyšetrovacie metódy0
241 - psychoterapia181
247 - ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve46
248 - ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov0
255 - špecializovaná urgentná starostlivosť1
271 - mamológia10
272 - liečebná výživa0
278 - arytmia a koronárna jednotka17
283 - sociálna práca v zdravotníctve0
289 - reprodukčná medicína28
298 - zdravie pri práci0
299 - akupunktúra57
302 - andrológia6
306 - klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia20
312 - gynekologická urológia23
319 - onkológia v chirurgii23
322 - onkológia v urológii25
323 - pediatrická anestéziológia13
329 - pediatrická hematológia a onkológia15
331 - pediatrická infektológia4
332 - pediatrická intenzívna medicína3
334 - paliatívna medicína19
335 - rehabilitácia v detskom veku0
336 - pediatrická oftalmológia33
337 - rehabilitácia v gynekológii0
339 - rehabilitácia v pôrodníctve0
340 - sexuológia4
341 - pediatrická urgentná medicína4
343 - špeciálna rádiológia0
345 - dentoalveolárna chirurgia132
347 - choroby slizníc ústnej dutiny6
348 - implantológia27
350 - onkológia vo vnútornom lekárstve1
351 - perfuziológia0
353 - zdravotnícka ekológia0
356 - revízne lekárstvo0
358 - mukogingiválna chirurgia28
361 - revízne zubné lekárstvo0
364 - príprava cytostatík0
366 - preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia0
367 - psychiatrická sexuológia15
371 - revízne lekárenstvo0
377 - služby zdravia pri práci4
393 - pediatrická rádiológia1
490 - organizácia vojenského zdravotníctva0
557 - audiometria3
558 - endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch4
560 - invazívne a intervenčné, diagnostické a terapeutické postupy0
561 - kalmetizácia1
562 - kardiologické vyšetrovacie metódy1
569 - vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológiii a neurodiagnostike0
570 - plánované rodičovstvo a antikoncepcia1
571 - psychofyzická príprava na pôrod4
574 - digitálna substrakčná angiografia - DSA0
575 - mamografia0
576 - počítačová tomografia - CT38
577 - afaziológia0
578 - drogové závislosti1
584 - audioprotetika9
585 - diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia9
586 - diagnostická a intervenčná kolonoskopia9
587 - diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii0
588 - endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia2
591 - chemoterapia nádorov3
593 - intervenčná rádiológia8
594 - intervenčná ultrasonografia v urológii17
595 - mamodiagnostika v gynekológii20
596 - mamodiagnostika v rádiológii0
597 - endoskopia respiračného systému4
598 - klinické skúšanie liekov0
599 - spondylochirurgia3
620 - hospic16
630 - mobilný hospic32
193 - ošetrovateľstvo28
700 - biomedicínsky výskum - všeobecne2
605 - JIS (centrálna)0
098 - JIS geriatrická3
196 - JIS jednotka intenzívnej starostlivosti, interná71
197 - JIS kardiologická10
198 - JIS metabolická3
199 - JIS pediatrická24
200 - JIS pneumologická a ftizeologická7
201 - JIS neurologická45
202 - JIS chirurgická55
203 - JIRS jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti pre deti a novorodencov24
601 - JIS onkologická4
602 - JIS infekčná6
603 - JIS spondylochirurgická1
604 - JIS otorinolaryngologická3
609 - JIS gynekologická21
611 - JIS ortopedická12
612 - JIS urologická6
613 - JIS úrazová23
631 - JIS hematologická3
637 - JIS neurochirurgická9
668 - JIS cievnej chirurgie8
670 - JIS maxilofaciálna chirurgia1
691 - JIS popáleninová2
626 - JIS kardiochirurgická1
706 - JIS hrudníková chirurgia2
009 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti gynekológia1224
010 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti chirurgia766
011 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti ortopédia592
012 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti urológia380
013 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti úrazová chirurgia (traumatológia)255
014 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti otorinolaryngológia473
015 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti oftalmológia661
016 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti stomatológia1512
023 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti rádiológia564
038 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti plastická chirurgia204
048 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti gastroenterológia285
070 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti maxilofaciálna chirurgia59
222 - jednodňovej zdravotnej starostlivosti gastroenterologická chirurgia6
210 - v odbore spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, pokiaľ nie sú, ako je ďalej uvedené, podrobnejšie vyšpecifikované0
259 - v odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii1
260 - v odbore vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia0
261 - v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii0
262 - v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii0
263 - v odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii0
265 - v odbore vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením0
266 - v odbore vyšetrovacie metódy v genetike0
267 - v odbore farmaceutická kontrola0
268 - v odbore laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík0
285 - v odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike0
286 - v odbore vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii0
294 - v odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii0
324 - v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii0
346 - v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii0
349 - v odbore vyšetrovacie metódy v kardiológii0
581 - v odbore rehabilitačné metódy - mobilizačné techniky4
582 - v odbore rehabilitačné metódy - reflexná terapia podľa Dr. Vojtu1
583 - v odbore rehabilitačné metódy - techniky liečby lymfedému0
590 - v odbore chemoterapia infekčných chorôb0
001 - stacionár vnútorné lekárstvo1145
002 - stacionár infektológia88
770 - vaňové a bazénové kúpele0
771 - vodoliečba0
772 - elektroliečba0
773 - teploliečba0
774 - inhalačná liečba0
775 - svetloliečba0
776 - podávanie podkožných plynových injekcií0
777 - podávanie klasických masáží0
778 - individuálna rehabilitácia0
779 - trakčná liečba0
610 - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)251
161 - sestra0
193 - ošetrovateľstvo28
806 - pôrodná asistencia1
257 - pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite9
242 - revízne ošetrovateľstvo0
173 - masér0
141 - klinická logopédia172
142 - špeciálna pedagogika0
143 - liečebná pedagogika13
144 - klinická psychológia427
480 - dopravná psychológia0
827 - rehabilitácia0
291 - liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov5
184 - centrálny príjem18
186 - centrálna sterilizácia44
174 - LSPP pre dospelých - ambulantná75
175 - LSPP pre dospelých - výjazdová0
176 - LSPP pre deti - ambulantná57
177 - LSPP pre deti - výjazdová0
178 - LSPP stomatologická pre dospelých85
217 - LSPP stomatologická pre deti a dorast4
235 - zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby0
179 - rýchla lekárska pomoc108
180 - rýchla zdravotnícka pomoc266
181 - vrtuľníková záchranná zdravotná služba7
238 - rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky5
160 - lekárenstvo2118
134 - výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)155
824 - očná optika451
995 - výdajňa a servis ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok56
996 - výdajňa a servis audio-protetických zdravotníckych pomôcok14
170 - zubná technika845
183 - doprava poistencov206
650 - preprava biologického materiálu27
997 - vlásenkárstvo - výroba parochní v zdravotníctve1
100 - posudkové lekárstvo0
221 - invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii a angiológii0
234 - invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu a implantácia kardiostimulátorov0
266 - vyšetrovacie metódy v genetike0
279 - echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému0
303 - abdominálna ultrasonografia u dospelých29
349 - vyšetrovacie metódy v kardiológii0
525 - klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)0
589 - Farmakoekonomika0
590 - chemoterapia infekčných chorôb0
592 - intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve0
060 - klinická imunológia a transfuziológia145
119 - diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro0
363 - klinické skúšanie produktov a liekov0
375 - zabezpečovanie kvality transfúznych liekov0
559 - funkčné vyšetrovacie metódy0
563 - organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky0
564 - organizácia a techniky v tkanivových bankách0
565 - ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov0
566 - ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách0
568 - starostlivosť o drogovo závislých0
040 - klinická imunológia a alergológia342
526 - zdravotnícke a diagnostické pomôcky in viro0
580 - dopravná psychológia195
581 - mobilizačné techniky4
582 - reflexná terapia podľa Vojtu1
583 - techniky terapie lymfedému0
Spolu28990

Poznámka: Jedno zdravotnícke zariadenie môže v sebe zahŕňať niekoľko odborných špecializácií.

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

22. februára 2020
SIVÁK ŠTEFAN
Marta doc. MUDr. Štefan Sivák PhD., sa zrejme minul povolaniu, nakoľko je to exhibicionista s diagnózou týkajúcou sa mužov vo vzťahu k antisociálnej poruche osobnosti, známej ako psychopatia. Môžete sa... Čítaj viac...

Marta

22. februára 2020
OCUMEDICAL s.r.o.
Anonym - Personál v zdravotníckom zariadení "OCUMEDICAL s.r.o." je ústretový a pozorný. - Zariadenie je čisté, upratané. - Čakáreň je útulná, nachádza sa v nej voda na pitie, časopisy na čítanie. Čítaj viac...

Anonym

22. februára 2020
OCUMEDICAL s.r.o.
Anonym - Personál v zdravotníckom zariadení "OCUMEDICAL s.r.o." je ústretový a pozorný. - Zariadenie je čisté, upratané. - Čakáreň je útulná, nachádza sa v nej voda na pitie, časopisy na čítanie. Čítaj viac...

Anonym

22. februára 2020
JENČA MAROŠ
Anton Kašička Pán doktor Maroš JENČA ma pripravoval v predoperačnom vyšetrení na operáciu v NITRE. Poinformoval sa o mojom celkovom zdravotnom stave. Správal sa ku mne veľmi citlivo, ústretovo a všetko mi podrobne... Čítaj viac...

Anton Kašička

Najnovšie správy

22. februára 2020
Herečka z Harryho Pottera to tajila 18 mesiacov: Rakovina v 3. štádiu! LONDÝN - Herečka Julie Walters dnes oslavuje 70 rokov. Len pár dní pred narodeninami sa rozhodla prehovoriť o diagnóze, ktorú si od lekárov vypočula pred rokom a pol. Najprv im nechcela veriť a...
Čítaj viac...

22. februára 2020
Súťažte o 3 kufríky z bylinnej lekárne (Babetko.sk) Napíšte nám ako sa volá bylinka, ktorá je označovaná za prírodné antibiotiku a hrajte o kufrík plný bylinných čajov
Čítaj viac...

21. februára 2020
Lesothský premiér sa neukázal na súde, kde mal čeliť obžalobe z vraždy Premiér Thabane bol v piatok na lekárskej prehliadke v susednej Juhoafrickej republike.
Čítaj viac...

21. februára 2020
Diabetici na NFI protokole už schudli vyše tisíc kíl Nenápadná lekárka z Liptovského Mikuláša lieči pacientov s cukrovkou 2. typu stravovacími plánmi na báze chemickej interakcie zložiek potravín. Ide o tzv. NFI protokol.
Čítaj viac...

21. februára 2020
Martinko bojoval o život, dnes ani chvíľku neposedí Štvorročného Martinka vlani surovo dokopal otec. Lekári ho udržiavali v umelom spánku a niekoľkokrát operovali. Dnes už veselo pobehuje v dome starej mamy.
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie