Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.350/2005 Z.z. vydáva túto koncepciu.

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

Rádiológia je medicínsky odbor, ktorý vykonáva diagnostiku používaním prostriedkov rádiologickej zdravotníckej techniky. Základným prvkom rádiologickej práce a zdrojom informácií je zobrazovacia činnosť. Diagnostické obrazy získava rôznymi postupmi a s využitím rôznych energií, zvlášť ionizujúceho žiarenia (mimo metód nukleárnej medicíny), neionizujúceho žiarenia (termografia), mechanickej energie (ultrazvuk), energie magnetických polí (magnetická rezonancia), meraním impedancie tkaniva (transcan) a iných druhov známych a postupne do praxe zavádzaných zobrazovacích metód. Súčasťou odboru sú aj intervenčné terapeutické výkony, s použitím rádiologických prostriedkov zdravotníckej techniky.

Cieľom odboru je zabezpečiť včasnú diagnostiku ochorení a vysokú odbornú úroveň rádiologickej diagnostiky pomocou využitia vyššie uvedených zobrazovacích metód. Náplňou odboru sú nasledovné činnosti:

 • a) hlavnou náplňou odboru rádiológia je vykonanie rádiologického výkonu, jeho popis a komplexné diagnostické zhodnotenie u pacientov odoslaných na rádiologické vyšetrenie,
 • b) správna indikácia, doplnenie diagnostických vyšetrení, ich šetrná realizácia a presná interpretácia na určenie klinického štádia ochorenia,
 • c) dodržiavanie zásad radiačnej ochrany pacientov a personálu podľa platných právnych predpisov a realizácia predpísaných kontrolných opatrení,
 • d) terapeutické ovplyvnenie chorobných stavov pomocou rádiologických intervenčných výkonov,
 • e) zachytenie a evidencia závažných nálezov, ktoré vyžadujú následné sledovanie, pravidelné kontrolné vyšetrenia a liečbu,
 • f) archivácia dokumentov a popisov z rádiologických vyšetrení podľa platných právnych predpisov,
 • g) podieľanie sa na prevencii a včasnej diagnóze onkologických ochorení na znižovaní úmrtnosti a morbidity skvalitnením diagnostických metód a odhaľovaním včasných štádií týchto ochorení,
 • h) rozvíjanie interdisciplinárnej spolupráce pri diagnostike a komplexnej liečbe,
 • i) zavádzanie nových diagnostických zobrazovacích metód a informačných systémov,
 • j) implementácia nových intervenčných liečebných výkonov do rádiologickej praxe,
 • k) preventívna a osvetová činnosť na poli mamodiagnostiky, vedúca k aktívnemu ovplyvňovaniu zdravia a kvality ženskej populácie,
 • l) pedagogická činnosť v rámci pregraduálneho vzdelávania lekárov, zubných lekárov, sestier, verejných zdravotníkov a iných zdravotníckych pracovníkov,
 • m) pedagogická činnosť v rámci ďaľšieho vzdelávania lekárov v špecializačnom odbore rádiológia, rádiologických asistentov a iných zdravotníckych pracovníkov,
 • n) výskumná činnosť, najmä aplikovaný klinický výskum, ktorá je súčasťou náplne špecializovaných rádiologických pracovísk.
 • o) kvalitatívna a kvantitatívna analýza rádiologickej starostlivosti, stanovenie priorít a intervenčných stratégií,
 • p) implementácia nových skríningových a liečebných metód a postupov,
 • q) účasť na tvorbe odborných usmernení a periodík.

Všetky rádiologické výkony môžu vykonávať len zdravotnícki pracovníci (lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia, rádiologickí asistenti), ktorí spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov.1)

Pre účely tejto koncepcie sa za prostriedky rádiologickej zdravotníckej techniky považujú:

1.1.1. Röntgenové diagnostické zariadenia

 • a) skiagrafické a skiaskopické zariadenia vrátane príslušenstva,
 • b) angiografické zariadenia a zariadenia pre intervenčnú rádiológiu vrátane príslušenstva,
 • c) mamografické zariadenia s príslušenstvom,
 • d) prístroje počítačovej tomografie,
 • e) röntgenové kostné denzitometre.

1.1.2. Ultrazvukové zobrazovacie prístroje a ultrazvukové kostné denzitometre

1.1.3. Zobrazovacie prístroje s použitím magnetickej rezonancie – MR

1.1.4. Zariadenia pre termografické zobrazovanie

1.1.5. Iné známe i postupne sa rozvíjajúce zobrazovacie zariadenia

1.1.6 Ostatné zariadenia, prístroje a príslušenstvá používané k intervenčným výkonom pod kontrolou zobrazovacích metód

1.2. Charakteristika starostlivosti v odbore a sieť pracovísk

Štruktúra rádiologických pracovísk sa realizuje tak, aby bola zabezpečená kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť v rozsahu podmienenom zdravotným stavom populácie, epidemiologickou situáciou a platnou legislatívou.

Sieť rádiologických pracovísk je tvorená nasledovnými typmi pracovísk:

1.2.1. rádiologické pracoviská univerzitných nemocníc,

1.2.2. rádiologické pracoviská nemocníc samosprávnych krajov,

1.2.3. rádiologické pracoviská ostatných nemocníc,

1.2.4. rádiologické pracoviská polikliník,

1.2.5. neštátne špecializované rádiologické pracoviská.

Neoddeliteľnou súčasťou rádiologického vyšetrenia je jeho popis. Obsahom popisu musí byť názov vyšetrenia, dátum jeho vykonania, podrobný popis techniky vyšetrenia a zistených patologických zmien, záver vyšetrenia, odporučenia pre ďalší diagnostický a liečebný postup, ak z vyšetrenia vyplývajú. Popis musí byť označený podpisom a čitateľným odtlačkom pečiatky rádiológa, príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Originálna obrazová dokumentácia z rádiologických vyšetrení, digitálne snímky a ich popisy sa archívujú na rádiologickom pracovisku. Obrazová dokumentácia je majetkom rádiologického pracoviska, ktoré ju zhotovilo. Ošetrujúcemu lekárovi sa poskytuje len na potrebnú dobu, spravidla na dobu hospitalizácie alebo liečenia choroby.

1.3. Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom - spolupráca

Rádiológia spolupracuje najmä so špecialistami špecializačných odborov: vnútorné lekárstvo, chirurgické odbory, ortopédia, urológia, pediatria, neurológia a ostatných lekárskych odborov. V mnohých lekárskych odboroch rádiológia tvorí významnú súčasť diagnostického procesu, má významné miesto v stanovení štádia ochorenia, pri výbere vhodnej liečby a pri sledovaní jej účinnosti. Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia nesie s indikujúcim lekárom spoluzodpovednosť za správnu indikáciu vyšetrenia, pri indikáciách vyšetrení sa zohľadňujú odporučenia uvedené v publikácii „Indikačné kritériá pre zobrazovacie metódy“.2) Ďalej zodpovedá za vykonanie a interpretáciu výsledkov rádiologických výkonov a je významným členom multidisciplinárnych tímov. Rádiologické pracoviská uskutočňujú konzultácie a retrospektívne vyhodnocujú nálezy s indikujúcimi lekármi v rámci spoločných konzultácií a seminárov.

1.4. Odborno-metodické vedenie zdravotnej starostlivosti v odbore

Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore rádiológia zabezpečuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva” ) v spolupráci s hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre rádiológiu (ďalej len „hlavný odborník”). Ministerstvo zdravotníctva v súčinnosti s hlavným odborníkom vydáva všeobecné nariadenia, rozhodnutia a pokyny. Úlohy a oprávnenia hlavného odborníka ustanovuje osobitný predpis.3) Kontrolná činnosť hlavného odborníka a krajských odborníkov pre rádiológiu (ďalej len „krajskí odborníci”) je vykonávaná v súčinnosti s lekárom samosprávneho kraja podľa osobitného predpisu.4) Poradným zborom hlavného odborníka sú krajskí odborníci a ďalší odborníci. Odborné riadenie sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenskou rádiologickou spoločnosťou a Slovenskou lekárskou komorou. Hlavný odborník sleduje činnosť vo svojom odbore a spolu so svojím poradným zborom, pripravuje pre ministerstvo zdravotníctva návrhy, najmä koncepčného charakteru. Hlavný odborník zvoláva svoj poradný zbor najmenej jedenkrát ročne, v prípade závažných okolností častejšie. Hlavného odborníka vymenúva ministerstvo zdravotníctva na návrh odbornej spoločnosti. Jeho poradným zborom po odbornej stránke je Výbor Slovenskej rádiologickej spoločnosti. Je v záujme odboru sledovať, podporovať, kontrolovať a odborne usmerňovať všetky rádiologické pracoviská bez ohľadu na ich veľkosť a právnu formu.

1.5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov.

Každé rádiologické pracovisko je povinné poskytnúť údaje pre štatistické spracovanie

1.5.1. hlavnému odborníkovi,

1.5.2. predsedovi Slovenskej rádiologickej spoločnosti,

1.5.3. Národnému centru zdravotníckych informácií,

1.5.4. Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,5)

1.5.5. zdravotným poisťovniam,

1.5.6. prípadne iným povereným osobám a inštitúciám.

Analýza rádiologickej činnosti v Slovenskej republike sa realizuje jedenkrát ročne Slovenskou rádiologickou spoločnosťou v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií Slovenskej republiky. Za túto analýzu je zodpovedný Výbor Slovenskej rádiologickej spoločnosti, ktorý predkladá jej výsledky a návrhy intervenčných stratégií hlavnému odborníkovi. Každé rádiologické pracovisko je povinné jedenkrát ročne realizovať analýzu svojej činnosti, vypracovať a odovzdať Ročný výkaz o činnosti rádiológie K (MZ SR) 4-01.

1.6. Dispenzarizácia

V rámci realizácie programu včasnej diagnostiky nádorov prsníka mamografické pracovisko vykonávajúce preventívne mamografické vyšetrenia vedie záznam každej osoby o vykonanom preventívnom mamografickom vyšetrení a jeho výsledku v písomnej, filmovej, prípadne elektronickej podobe. Lekár rádiológ vykonávajúci mamodiagnostiku v rámci svojej činnosti požiada zdravotnú poisťovňu o zaradenie osoby so zvýšeným rizikom vzniku karcinómu prsníka do skupiny dispenzarizovaných osôb mamodiagnostického programu.

V súčasnosti v odbore rádiológia sa iná dispenzarizácia nevykonáva.

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 až 10 rokoch.

Rozvoj starostlivosti v odbore intenzívne ovplyňuje:

2.1.1. pokrok vedeckého poznania,

2.1.2. zavádzanie nových diagnostických zobrazovacích metód a informačných systémov,

2.1.3. centralizácia vykonávania moderných diagnostických zobrazovacích metód a intervenčných zákrokov na vybrané špecializované a referenčné pracoviská,

2.1.4. doplnenie prístrojového vybavenia tak, aby zodpovedalo náročným požiadavkám a kritériám pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti,

2.1.5. aktualizácia výkonov v odbore rádiológia na základe najnovších poznatkov, ktoré sú v súlade s medicínou založenou na dôkazoch.

Prioritnými úlohami v trende vývoja starostlivosti v odbore rádiológia je:

 • a) prechod od analógových metód zobrazovania k digitálnym metódam, ktoré umožňujú:
  • a.a. rýchlejší a účinnejší prenos písomných i obrazových informácií,
  • b.b. nové techniky spracovania obrazu,
  • c.c. úspornú archiváciu údajov,
  • d.d. vzájomné prepojenie rádiologických pracovísk (telerádiológia),
 • b) sprísnenie technických a organizačných opatrení v záujme účinnejšej radiačnej ochrany pacientov i obsluhujúceho personálu,
 • c) zníženie invazivity diagnostických výkonov na základe pokrokov v technológii zobrazovacích metód,
 • d) rozvoj intervenčných cievnych i mimocievnych rádiologických metód,
 • e) širšie uplatnenie zobrazovacích metód vo vyhľadávaní včasných štádií (klinicky nemých) nádorových ochorení (karcinómu prsníka, pľúc, hrubého čreva a konečníka, prípadne iných ochorení).

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore

Všetky rádiologické pracoviská sú povinné podľa osobitného predpisu6) nepretržite zabezpečovať systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality tak, aby sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie pacienta alebo priebeh jeho liečby.

Kvalita zobrazovacieho procesu a jej overovanie sa vykonáva a riadi podľa osobitných predpisov7) a podlieha kontrole Úradu verejného zdravotníctva SR a príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Všetky rádiologické pracoviská v rámci zabezpečenia systému kvality v rádiológii sú povinné zabezpečiť skúšky dlhodobej stability a prevádzkovej stálosti používaných rádiologických diagnostických prístrojov a zariadení.

Kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti zabezpečujú vedúci pracovníci rádiologických oddelení, jej kontrolu vykonáva hlavný odborník spolu s krajskými odborníkmi a Komisiou kvality ministra zdravotníctva v rádiológii. Vedenie Slovenskej rádiologickej spoločnosti sa zaväzuje dbať o zavádzanie a dodržiavanie systému kvality na rádiologických pracoviskách.

Výbor Slovenskej rádiologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva vypracujú štandardy zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia.

2.3. Hlavné problémy starostlivosti v odbore, riešenie problémov

Problémy v rádiológii vyplývajú z objektívnych odborných analýz, ktoré zohľadňujú stav personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia rádiologických pracovísk, intervenčné stratégie, zákonitosti demografického vývoja v regiónoch, trendy migrácie obyvateľstva, starnutie populácie a nárast očakávaní a požiadaviek na objem diagnostických rádiologických vyšetrení a intervenčných zákrokov.

Z týchto analýz jednoznačne vyplýva, že vyriešenie zastaralosti prístrojového vybavenia pre konvenčnú röntgenovú diagnostiku v Slovenskej republike si vyžaduje značné finančné investície a náležitú alokáciu týchto zdrojov. Obnova konvenčnej röntgenovej diagnostiky sa uskutočňuje v súlade s požiadavkami Smernice Európskej komisie 97/43/Euratom o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení. Finančné krytie obmeny zastaralej a nevyhovujúcej vybranej zdravotníckej techniky nie je zatiaľ inštitucionálne vyriešené. Vychádzajúc z medzinárodných skúseností rozvoja odboru rádiológia a stratégie modernizácie zdravotníctva, rádiologické pracoviská sa vybavujú špičkovou technikou systémom zhora. V prvom rade sa vybavujú rádiologické pracoviská univerzitných nemocníc, potom postupne rádiologické pracoviská nemocníc samosprávnych krajov, ostatných nemocníc a polikliník.

Odborné problémy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti v rádiológii rieši výbor Slovenskej rádiologickej spoločnosti v spolupráci s hlavným odborníkom, krajskými odborníkmi, zástupcami odborných spoločností alebo profesijných združení najčastejšie formou vytvorenia pracovných skupín.

2.4. Medzinárodná spolupráca.

V rámci medzinárodnej spolupráce je významným prínosom porovnávanie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov s cieľom posúdenia efektivity rádiologickej diagnostiky a úrovne intervenčných liečebných výkonov v odbore rádiologia. Slovenská rádiologická spoločnosť je riadnym členom Európskej rádiologickej asociácie (EAR), ktorá sa v súčasnosti mení na Európsku rádiologickú spoločnosť (ESR). Po ukončení transformácie táto organizácia v rámci svojich aktivít následne zastreší:

2.4.1. Európsky rádiologický kongres,

2.4.2. Európske národné rádiologické spoločnosti,

2.4.3. Európske subšpecializačné rádiologické spoločnosti.

Zvolení členovia organizácie sa zúčastňujú na prácach ich orgánov, touto cestou Slovenská rádiologická spoločnosť aktívne rozvíja účasť svojich členov na medzinárodných výskumných projektoch a multicentrických štúdiách. Európska rádiologická spoločnosť napomáha pri bilaterálnych stykoch národných rádiologických spoločností v rámci Európy.

Prostredníctvom združených orgánov EAR/UEMS (Union des Médecines Specialistes) Slovenská rádiologická spoločnosť spolupracuje pri príprave odporúčaní jednotlivých výborov Európskej komisie v oblasti zdravotníctva, ochrany zdravia a radiačnej ochrany.

Slovenská rádiologická spoločnosť je riadnym členom aj Medzinárodnej rádiologickej spoločnosti (International Society of Radiology - ISR), najvyššej svetovej rádiologickej asociácie. Medzinárodná rádiologická spoločnosť svojimi orgánmi je priamo napojená na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v poskytovní zdravotnej starostlivosti v rádiológii na výkon špecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v certifikačných študijných programoch podľa osobitného predpisu8) pre jednotlivé kategórie podieľajúce sa na starostlivosti.

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky osobitného predpisu.9)

4. Zrušujúce ustanovenie

Ruší sa koncepcia odboru rádiodiagnostiky, uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky čiastka 14-15/1999 z 5.septembra 1996.

5. Účinnosť

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Rudolf Zajac minister

Koncepciu zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia vypracoval hlavný odborník MZ SR pre rádiológiu prim. MUDr. V. Belan, PhD. v spolupráci s členmi Výboru Slovenskej rádiologickej spoločnosti prof. MUDr. J. Bilickým, PhD. a prim. MUDr. A. Repovským, PhD.


Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

18. februára 2020
MIKULÍK MÁRIO
Tereza Pánovi doktorovi Mikulíkovi ďakujem za výborne odvedený pôrod, ako aj za starostlivosť pred a po pôrode, za jeho ľudský prístup a profesionalitu. Už počas predpôrodných poradní som mala minimálne... Čítaj viac...

Tereza

18. februára 2020
REMIŠOVÁ STANISLAVA
Jarmila Mudr. Stanislava Remišová, veľmi milá, príjemná lekárka, ktorá sa príkladne stará o svojich pacientov. Veľká vďaka pani doktorka. Čítaj viac...

Jarmila

18. februára 2020
STAŠKOVÁ ALENA
Zuzana S uvedenou lekárkou mám veľmi zlé skúsenosti. Je neochotna, diagnózu mi oznámila nevľúdne, bez akéhokoľvek vysvetlenia, K pacientkam pristupuje ako ku číslam. Nevysvetli, keď sa nieco opýtate, ako... Čítaj viac...

Zuzana

18. februára 2020
STAŠKOVÁ ALENA
Zuzana S uvedenou lekárkou mám veľmi zlé skúsenosti. Je neochotna, diagnózu mi oznámila nevľúdne, bez akéhokoľvek vysvetlenia, K pacientkam pristupuje ako ku číslam. Nevysvetli, keď sa nieco opýtate, je... Čítaj viac...

Zuzana

Najnovšie správy

17. februára 2020
Odborníci vyvracajú mýty a fámy: Očkovanie nespôsobuje autizmus ani cukrovku Niektorých rodičov od očkovania odrádzajú aj tvrdenia, že vakcíny spôsobujú autizmus. Podľa lekárky však kauzálny vzťah medzi očkovaním a autizmom nepreukázala žiadna vedecká štúdia.
Čítaj viac...

17. februára 2020
Počúvajte názory lekárov: pre toto je naozaj nebezpečné čistiť si uši vatovými tyčinkami! Veľa ľudí používa na čistenie uší vatové tyčinky. Väčšina z nich to robí však veľmi zle a nesprávne ich používa.
Čítaj viac...

17. februára 2020
Chlapček (†4) sa začal zvláštne usmievať: Zdrvujúca správa! Rodičia teraz varujú ostatných SHEFFIELD - Najhoršie chvíle v živote rodiča! 4-ročný chlapček Jack Lacey zomrel minulý týždeň v pondelok v náručí jeho otca. Všetko sa to začalo vtedy, keď sa Jack začal zvláštne usmievať. Nakoniec...
Čítaj viac...

17. februára 2020
Vrásky v tvári odrážajú náš zdravotný stav: Ak máte TIETO, mali by ste si dať obzvlášť pozor RÍM - Pozrite sa na seba do zrkadla a prehovorte si o tom s lekárom. Veľa hlbokých vrások na čele môže totiž súvisieť s vyšším rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Známky času, ale tiež známky...
Čítaj viac...

17. februára 2020
Pohľad na Eltona Johna trhá srdce: Na pódiu došlo k najhoršiemu... Zrútil sa! AUCKLAND - Bude vám ho ľúto! Sir Elton John (72) mal počas víkendu vystúpiť na Novom Zélande. Kvôli zdravotným ťažkostiam mu však lekári odporúčali koncert zrušiť. Hviezdny umelec však nechcel...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie