Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45, ods. 1, písmeno a/ zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z. z. vydáva túto koncepciu.

1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

Psychiatria je samostatný špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a doliečovaním duševných porúch a porúch správania u osôb vo všetkých vekových kategóriach. Zdravotná starostlivosť poskytovaná v rámci odboru psychiatrie vchádza zo zásad bio-sociálneho chápania duševných porúch a porúch správania v súlade s výsledkami výskumu v rôznych špecializačných odboroch a v iných humanitných vedách. Súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria je aj obnova psychosocálnych funkcií v zhode s bio-sociálnym modelom chápania chorobných stavov. Z tohoto hľadiska odbor psychiatria kladie dôraz nielen na biologické, ale aj na psychoterapeutické a socioterapeutické a socioterapeutické metódy v prístupe k chorým. Špecializačný odbor psychiatria sa spoluúčastí na sledovaní a realizácii preventívnych programov v oblasti duševného zdravia.

1.2. Charakteristika starostlivosti v odbore

Špecializovaná psychiatrická starostlivosť sa poskytuje v rámci ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení. Sieť týchto zariadení je diferencovaná tak, aby zabezpečila kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu vyplývajúcom zo zdravotného stavu populácie, epidemiologickej situácie a príslušného stupňa preventívnej ochrany. Východiskom na formovanie siete psychiatrických pracovísk sú tzv. regióny štandardnej psychiatrickej starostlivosti, ktoré sa vytvárajú pre geografickú oblasť so 100-tisíc až 150 tisíc obyvateľmi. Na zabezpečenie poskytovania psychiatrickej starostlivosti na kvalitatívne dobrej odbornej úrovni je potrebný rozvoj odborných pracovísk, odborné vzdelávanie a príprava špecializovaných pracovníkov v odbore, ako aj rozvíjanie vedeckej a výskumnej činnosti so zavádzaním vedeckých poznatkov do klinickej praxe.

1.2.1. Zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria sa poskytuje na pracoviskách:

 • špecializované psychiatrické ambulancie,
 • všeobecné nemocnice (psychiatrické oddelenia) kliniky nemocníc,
 • psychiatrickéJIS, psychiatrické doliečovacie oddelenia),
 • špecializované nemocnice (psychiatrické nemocnice, centrá na liečbu drogových závilostí, odborný liečebný ústav psychiatrický),
 • psychiatrické stacionáre,
 • psychiatrické liečebne,
 • agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • psychiatrické pracoviská so zvláštnym určením (ochranné psychiatrické liečby, detenčné zariadenia, pracoviská súdnoznaleckej expertízy a iné),
 • zariadenia komunitnej psychiatrie (komunitné centrá duševného zdravia, centrá včasnej intervencie, asertívne komunitné tímy),
 • krízové centrá s mobilnými tímami,
 • iné pracoviská (v pôsobnosti iných rezortov – chránené dielne, chránené/podporované bývanie, podporované pracovné miesta) s odbornou garanciou psychiatria.
1.2.1.1. Psychiatrické ambulancie

Poskytujú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť osobám s duševnými poruchami, ktoré nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie špecializovaných psychiatrických ambulancií upravuje osobitný predpis. Zdravotníckymi pracovníkmi psychiatrických ambulancií môžu byť klinický psychológ, liečebný pedagóg, fyzioterapeut, sociálny pracovník a ďalší zdravotnícki pracovníci (arteterapeut, ergoterapeut, EEG laborant).

1.2.1.2 Psychiatrické oddelenia/kliniky v nemocniciach

Poskytujú ústavnú psychiatrickú starostlivosť pacientom s duševnými poruchami, ktorým nie je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť ambulantne, respektíve ktorých zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť. Z hľadiska vnútornej špecializácie odboru sa v nemocniciach môžu vytvárať tieto typy psychiatrických oddelení.

 • psychiatrické oddelenia pre dospelých
 • psychiatrické oddelenia pre deti a dorast
 • gerontopsychiatrické oddelenia
 • doliečovacie oddelenia
 • oddelenia pre liečbu drogových závislosti
 • oddelenia psychiatrickej rehabilitácie.

Základnými súčasťami psychiatrického oddelenia/kliniky nemocnice by vždy mali byť: psychiatrická ambulancia, oddelenie s jednotkou intenzívnej psychiatrickej starostlivosti, jednotkou pre elektrokonvulzívnu liečbu a magnetickú stimuláciu s príslušným vybavením na aplikáciu elektrokonvulzívnej liečby v celkovej anestéze psychodiagnostické pracovisko, prípadne neurofyziologické laboratórium. Oddelenie sa spravidla člení na posteľové ošetrovacie jednotky (15 až 30 postelí), ktoré sa môžu špecializovať na diagnostiku a terapiu rôznych typov psychotických porúch, akútnych psychiatrických stavov, závislosti, organických duševných porúch, afektívnych a úzkostných porúch, porúch osobnosti, porúch príjmu potravy a tak ďalej. Je nevyhnutné, aby k dispozícii boli vhodné priestory na psychoterapiu a ergoterapiu, pretože priestorové vybavenie je jedna zo základných podmienok adekvátnej liečby psychiatrických pacientov. Osobitnou zložkou je jednotka pre krízovú intervenciu. Vedúcim psychiatrického oddelenia je primár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo detská psychiatria. Za ošetrovateľskú starostlivosť zodpovedá sestra/sestra so špecializáciou v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. Pracoviská, ktoré sú výučbovým zdravotníckym zariadením sa nazývajú kliniky. Realizujú a rozvíjajú psychiatrický výskum.

1.2.1.3 Psychiatrické nemocnice

Sú špecializované nemocnice, v ktorých sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť prevažne v špecializovanom odbore psychiatria a plnia podobné funkcie, ako psychiatrické oddelenia/kliniky nemocníc. Ich nevýhodou je menšia integrácia do všeobecnej medicíny a výhodou je väčšia možnosť komplexnej psychiatrickej starostlivosti a možnosť racionálnejšieho využitia personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia nemocnice. V psychiatrickej nemocnici sa môžu podľa potreby vytvárať špecializované oddelenia (oddelenie na liečbu drogových závislostí, oddelenie na liečbu neurotických porúch, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, psychoterapeutické oddelenie, doliečovacie oddelenie, sociálno-psychiatrické oddelenie a pod.

1.2.1.4 Psychiatrické liečebne

Sú zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť zameranú najmä na poruchy zdravia chronického charakteru pacientom s chronickými či recidivujúcimi duševnými poruchami vyžadujúcimi dlhodobú hospitalizáciu (3 až 6 mesiacov), v nevyhnutnom prípade aj dlhodobú detenciu. V súčasnosti sú psychiatrické liečebne zaradené do transformačného procesu na základe ktorého budú zariadením poskytujúcim sociálno-zdravotnmé služby a/alebo psychiatrickým pracoviskom so zvláštnym určením (detenčné).

1.2.1.5 Psychiatrické stacionáre

Sú zariadenia špecializovanej ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, v ktorých sa pacientom s duševnými chorobami a poruchami počas dňa poskytuje komplexná psychiatrická liečba s obitným dôrazom na psychoterapiu, psychiatrickú rehabilitáciu. Zámerom je dosiahnúť taký stupeň uzdravenia, ktorý umožňuje čo najúplnejšiu pracovnú a/ alebo sicálnu reintegráciu chorých do spoločnosti. Podmienky na zriadenie a prevýdzku psychiatrických stacionárov ustanovuje osobitný predpis.

1.2.1.6 Psychiatrické pracoviská so zvláštnym určením
 • a/ Psychiatrické oddelenia poskytujúce ochrannú psychiatrickú liečbu (osobitne treba vyčleniť oddelenie pre ochrannú sexuologickú liečbu a oddelenie pre ochrannú liečbu pri drogových závislostiach).
 • b/ Psychiatrické pracoviská pre ústavnú liečbu závislosti od alkoholu (môžu byť samostatné, čo je menej vhodné, začlenené ako oddelenis v rámci psychiatrickej nemocnice alebo liečebne).
 • c/ Špeciálne bezpečnostné psychiatrické oddelenia pre dlhodobo chorých s agresívnym správaním.
 • d/ Pracoviská pre psychiatrickú súdnoznaleckú expertízu.
1.2.1.7. Pracoviská v pôsobnosti iných rezortov s odbornou garanciou psychiatra
 • a/ Zariadenia sociálno-psychiatrickej starostlivosti sú ergoterapeutické dielne, chránené dielne, podporované chránené miesta, chránené bývanie, chránené domovy, zariadenia heterofamiliýárnej starostlivosti. Ide o nové, zatiaľ u nás nezavedené formy starostlivosti o pacientov chorých s duševnými poruchami, ktoré u postihnutého jedinca deteriorujú schopnosť pracovného a/alebo sociálneho zariadenia a schopnosť si zabezpečiť každodenné potreby. Zabezpečenie týchto foriem starostlivosti presahuje možnosti riešenia v rámci rezortu zdravotníctva, osobitnú dôležitosť má rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. Supervíziu v týchto zariadeniach vykonáva psychiater, ktorý indikuje, odborne vedie a usmerňuje ďalších členov terapeutického tímu
 • b/ Psychiatrické pracoviská (ambulantné, ústavné) v rámci zdravotníckych zariadení zriaďovaných Zborom väzenskej a justičnej stráže SR, ktoré poskytujú psychiatrickú starostlivosť osobám vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
 • c/ Zariadenia sociálnych služieb so zvýšenou psychiatrickou starostlivosťou:
  • - zariadenie pre pacientov so stredne ťažkým a ťažkým stupňom duševnej zaostalosti,
  • - zariadenie pre pacientov s autizmom (bez ohľadu na vek).
 • d/ Zariadenia sociálnej starostlivosti pre ťažko sociálne postihnutých drogovo závislých a postprocesuálnych pacientov.

1.2.2. Pracovníci v špecializačnom odbore psychiatria

 • a/ lekári – psychiatri, detskí psychiatri, neuropsychiatri,
 • b/ sestry, diplomované sestry, sestry so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrevateľská starostlivosť v psychiatrii,
 • c/ iní zdravotnícky pracovníci – fyzioterapeut, psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, liečebný pedagóg. sociálny pracovník,
 • d/ ďalší zdravotnícki pracovníci
 • e/ dobrovoľní pracovníci v zdravotníctve

1.3. Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom-spolupráca

Odbor psychiatria okrem využívania vlastných špecifických vedeckých poznatkov a skúsenosti úzko spolupracuje s mnohými špecializačnými odbormi – neurológia, klinická psychológia, vnútorné lekárstvo a iné. Využíva poznatky aj iných prírodných a humanitných vied.

1.4. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

Odbor psychiatrie organizačne riadi a metodicky vedie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre psychiatriu. Hlavný odborník spolupracuje s Psychiatrickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnostui (ďalej le PS SLS), so Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou (ďalej len SPS), so Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou /ďalej len SPS, Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou komorou sestier a pôrodnych asistentiek, Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov a s ďalšími zainteresovanými inštitúciami a odborníkmi z praxe.

1.5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov

Spracovanie štatistických údajov a ich povinné hlásenie sa vykonáva v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií a Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

1.6. Dispenzarizácia

Dispenzarizácia v odbore psychiatria zahŕňa závažné choroby, ktoré si vyžadujú dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Závažnosť psychických porúch, aj s celospoločenského hľadiska, poukazuje na nevyhnutnosť dispenzarizácie niektorých pacientov s duševnými poruchami správania.

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 až 10 rokoch

Vývoj starostlivosti v odbore psychiatria v nasledujúcom období 5 až 10 rokov sa má odvíjať od Reformy psychiatrickej starostlivosti (1991), Deklarácie SZO o duševnom zdraví pre Európu a Akčného plánu duševného zdravia pre Európu (Helsinky 2005) s cieľom vyrovnať rozdiely v poskytovaní psychiatrickej starostlivosti v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky a zavádzať nové a moderné formy psychiatrickej starostlivosti. V Slovenskej republike vláda SR schválila Národný program duševného zdravia (2004) a Plán realizácie Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2005 až 2015 /2005/, ktorým zámerom je destigmatizácia osôb s duševnou poruchou, rozvoj Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v odbore psychiatria, vytvorenie služieb krízovej intervencie a rozvoj programov v záujme ochrany duševného zdravia. Tieto návrhy sú zároveň v súlade s trendmi, ktoré sa presadzujú v krajinách EÚ a ich budúci rozvoj je zakomponovaný v materiáloch EK (Green paper on metal health consultation, 2006).

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore

Kvalita starostlivosti sa zameriava na udržanie a/ alebo zlepšenie pacientových subjektívnych hodnotení kvality života, psychosociálneho správania, spokojnosti s liečbou a celkového pocitu pohody. Tieto seubjektívne indikátory musia byť doplnené objektívnymi indikátormi závažnosti symptómov, ako sú napr.frekvencia relapsov, dĺžka hospitalizácie a tzv. cost/benefit analýza.

Najdôležitejším ukazovateľom kvality z hľadiska výsledku-procesu-štruktúry je výsledok liečby – výsledky sumarizujú všetko, čo sa dosiahlo:

 • z aspektu pacienta (napr. kvality života)
 • z medicínskeho aspektu (komplikácie, frekvencia relapsov)
 • z aspektu inštitúcie/organizácie (dĺžka pobytu, rehospitalizácie).

Na zabezpečenie funkčnosti systému kontroly je nevyhnutné zabezpečiť kontinuálny proces certifikácie a akreditácie jednotlivých pracovísk, ako aj zabezpečenie funkčného a pružného manažmentu kvality s jasným definovaním jeho zámerov a cieľov.

2.3. Hlavné problémy starostlivosti v odbore, riešenie problémov

Špecializačný odbor psychiatria neustále zápasí s problémami, ktoré súvisia s absolútne nevyhovujúcou úrovňou materiálno-technického vybavenia zdravotníckych zariadení poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť. Na zabezpečenie poskytovania kvalitnej psychiatrickej starostlivosti je nevyhnutné reprofilovať a zmodernizovať sieť psychiatrických zariadení s dôrazom na ich kvalitu.

2.4.Medzinárodná spolupráca

Odbor psychiatria sa zapája do medzinárodnej spolupráce prostredníctvom odborných spoločností: PS SLS, SPS a podobne, ktoré sú členmi medzinárodných organizácií (WORLD) Psychiatric Association – WPA). Prostredníctvom svojich zástupcov v UEMS (Section of Psychiatry) sa aktívne podieľa na vytváraní spoločných východísk a princípov ďalšieho rozvoja psychiatrie v krajinách EÚ. Predstavitelia odboru psychiatrie sa aktívne podieľajú na mnohých medzinárodných aktivitách a projektoch, pozývajú sa zahraniční špičkoví odborníci, čím sa urýchľuje implementácia najnovších poznatkov z oblasti psychiatrie do bežnej praxe.

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

3.1. Špecializačné štúdium, certifikačné štúdium

Ďalšie vzdelávanie v špecializačnom odbore psychiatria na výkon špecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v certifiačných študijných programoch podľa osobitného predpisu.

3.2. Sústavné vzdelávanie

Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.

4. Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa koncepcia odboru psychiatrie číslo: SZS-792/1995/St zo dňa 1997 uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 1997, čiastka 9.ročník 45.

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

21. marca 2023
SULINA DALIBOR
Aďka - Lekár Sulina Dalibor sa mi trpezlivo venuje a vždy si ma vypočuje. - Je možné sa objednať na konkrétny deň a hodinu, netreba dlho čakať v čakárni. - Lekár má veľmi dobrý prehľad o mojich... Čítaj viac...

Aďka

21. marca 2023
SEJNOVÁ DANIELA
Julia Otras! Toto som este nezazila. Pri kazdej kontrole stravime v cakarni minimalne 4 hodiny! Mali by mat niekde oznam, aby si clovek so sebou vzal jedlo a pitie minimalne na pol dna! Chaoticke... Čítaj viac...

Julia

20. marca 2023
MICHALKO PETER
Anonym - Lekár Michalko Peter sa mi trpezlivo venuje a vždy si ma vypočuje. - Je možné sa objednať na konkrétny deň a hodinu, netreba dlho čakať v čakárni. - Lekár má veľmi dobrý prehľad o mojich... Čítaj viac...

Anonym

20. marca 2023
MOKOŠOVÁ LUCIA
Gabriela Rosiarová Po všetkých zlých skúsenostiach s lekárami, mojimi migrenami a návštevami pohotovosti som natrafila na Mudr. Mokošovú, čo som ani len nedúfala, že nájdem niekoho kto je milý a ochotný pomôcť.... Čítaj viac...

Gabriela Rosiarová

Najnovšie správy

20. marca 2023
Poistenci Dôvery vyhrali, dočkajú sa špičkovej zdravotnej starostlivosti ako z filmu a zadarmo. O 10 dní Päť najmodernejších CT prístrojov, dve magnetické rezonancie, dva lineárne urýchľovače, 30 ultrazvukov. To je len časť technického zázemia, ktoré budú mať od 30. marca bezplatne k dispozícii pacienti...
Čítaj viac...

20. marca 2023
Úspešný skokan na lyžiach vynechal rozhodujúce preteky. Jeho manželka bojuje o život Poľský skokan na lyžiach Dawid Kubacki predčasne ukončil sezónu. Jeho manželka má vážne kardiologické problémy a lekári v nemocnici bojujú o jej život. Informoval o tom portál sport.pl.
Čítaj viac...

20. marca 2023
Osoby s COVID-19 od pondelka nemusia zostávať v povinnej päťdňovej izolácii Pacienti by sa však mali, tak ako pri iných akútnych respiračných ochoreniach, riadiť pokynmi lekára a liečiť sa doma.
Čítaj viac...

20. marca 2023
Vláda peniaze sľúbila, no neposlala: Lekárska komora sa márne snaží stretnúť s Hegerom Slovenská lekárska komora (SLK) apeluje na riešenie financovania zdravotníctva. Žiada, aby vláda poskytla sľúbené financie pre ambulantný sektor, riešiť tiež podľa nej treba financovanie ambulantnej...
Čítaj viac...

20. marca 2023
AKTUÁLNE Ďalší tragický nález v rieke: V Michalovciach našli telo 46-ročnej ženy MICHALOVCE - Na vodnej hladine rieky Laborec v Michalovciach našli v nedeľu (19. 3.) popoludní telo 46-ročnej ženy bez známok života. "Obhliadajúci lekár na mieste predbežne vylúčil cudzie zavinenie...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie