Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. ozdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich sposkytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 350/2005 Z.z. vydáva túto koncepciu:

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia

1.1. Náplň a hlavné úlohy zdravotnej starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej využíva aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné.

Programy operačnej liečby sú

 • plánované (elektívne) výkony,
 • neodkladné výkony pri ošetrovaní úrazov pohybového aparátu a iných naliehavých stavov.

Zdravotná starostlivosť v odbore ortopédia pozostáva z

 • endoprotetiky kĺbov (váhonosných a ostatných),
 • spondylochirurgickej starostlivosti (predovšetkým operácií deformít, instabilít, nádorov, zápalov, úrazov a riešení poúrazových stavov chrbtice),
 • operácií vrodených vývojových chýb pohybového ústrojenstva ako aj následkov detskej mozgovej obrny,
 • ošetrovania úrazov a poúrazových stavov pohybového aparátu s neodkladnou aj plánovanou operatívou s využitím klasických aj artroskopických operačných postupov,
 • zo starostlivosti o pacientov s nádormi pohybového ústrojenstva,
 • komplexnej liečby pacientov s primárnymi a sekundárnymi artrózami kĺbov,
 • komplexnej ortopedickej prevencie.

1.2. Charakteristika zdravotnej starostlivosti v odbore

Zdravotná starostlivosť v odbore ortopédia sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.

A. Zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Ortopedická ambulancia je špecializované zdravotnícke pracovisko, ktorého náplňou práce je diagnostika, liečba a dispenzarizácia pacientov s ortopedickým ochorením, konziliárna, posudková činnosť a spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia.

Súčasťou ambulancie je

 • zákroková miestnosť (ďalej len operačná sála) na vykonávanie menších plánovaných operačných výkonov a ošetrovanie úrazov a
 • sadrovňa (ďalej len miestnosť na sádrovanie).

B. Zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Základom ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia je poskytovanie zdravotnej starostlivosti na ortopedickom oddelení alebo v rámci ortopedickej kliniky.

Ortopedické kliniky sú najvyššie špecializované pracoviská. Ich súčasťou je ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, pracovisko tkanivovej banky 1), biofyzikálne laboratórium, osteologické laboratórium, dokumentačné pracovisko a fotolaboratórium.

Zdravotná starostlivosť v odbore ortopédia o detských pacientov je zabezpečovaná v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach a to v Detskej ortopedickej klinike Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave a na Oddelení detskej ortopédie Nemocnice s poliklinikou v Žiline alebo vyčlenením lôžok v rámci existujúcich ortopedických oddelení.

Kvalifikačným predpokladom pre výkon funkcie vedúceho lekára ortopedického oddelenia je špecializácia v odbore ortopédia. 2)

1.3. Zamestnanci v odbore ortopédia

Pracovnú činnosť v odbore ortopédia zabezpečujú zdravotnícki pracovnícis požadovaným stupňom vzdelania a získanou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu 3)

 • lekári,
 • iní zdravotnícki pracovníci,
 • sestry,
 • laboranti,
 • zdravotnícki asistenti,
 • sanitári a technicko-hospodárski zamestnanci, prevádzkoví zamestnanci a robotnícke povolania, ktorí vykonávajú činnosti technické, ekonomické, prevádzkové, remeselné, obslužné pomocné a pod.

1.4. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení odboru ortopédia upravuje osobitný predpis. 4)

1.5. Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom – spolupráca

Odbor ortopédia vo svojej činnosti spolupracuje s ďalšími špecializačnými odbormi, predovšetkým s chirurgiou, úrazovou chirurgiou, reumatológiou, špecializačným odborom fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológiou, neurochirurgiou, ortopedickou protetikou, klinickou onkológiou, vnútorným lekárstvom, anesteziológiou a intenzívnou medicínou, geriatriou, pediatriou, rádiológiou a i. Potrebná je aj spolupráca s liečebňami, ústavmi pre telesne postihnutých, prírodnými liečivými kúpeľmi a kúpeľnými liečebňami.

1.6. Odborno-metodické vedenie v starostlivosti v odbore

Činnosť odboru ortopédia odborne a metodicky riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) v spolupráci s hlavným odborníkom ministerstva v odbore ortopédia. Pri svojej činnosti spolupracuje hlavný odborník ministerstva a jeho poradný zbor, so stavovskými organizáciami a odbornými spoločnosťami, pôsobiacimi samostatne alebo v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti.

V rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti pôsobí ako odborná spoločnosť predovšetkým Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť (SOTS) a ako stavovské organizácie Odborná sekcia pre ortopédiu Slovenskej lekárskej komory a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ( SKSaPA).

1.7. Hlásenia a spracovanie štatistických údajov

V rámci realizácie projektu Slovenského artroplastického registra (S.A.R.) pracoviská vykonávajúce endoprotetické operácie bedra a kolena zasielajú protokoly endoprotetických operácií bedra a kolena do centra S.A.R., ktorým je Ortopedicko-traumatologická klinika Martinskej fakultnej nemocnice Martin, s kontaktnou adresou: sar@mfn.sk.

1.8. Dispenzarizácia

V odbore ortopédia sú dispenzarizovaní pacienti s týmito diagnózami

 • vrodené vývojové chyby pohybového ústrojenstva,
 • degeneratívne ochorenia (artrózy) periférnych kĺbov a axiálneho skeletu,
 • endoprotézy periférnych kĺbov a axiálneho skeletu,
 • nádory pohybového ústrojenstva,
 • skoliózy a iné deformity chrbtice,
 • osteoartikulárna tuberkulóza a kostno-kĺbové infekty,
 • získané poškodenia pohybového ústrojenstva,
 • závažné pooperačné stavy pohybového ústrojenstva,
 • vertebrogénne bolestivé syndrómy,
 • osteoporóza a metabolické ochorenia skeletu.

2. Rozvoj zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia

2.1. Trendy vývoja zdravotnej starostlivosti v odbore

Roky 2000 – 2010 sú vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou pod záštitou OSN za „Dekádu kostí a kĺbov“, ktorej cieľom je zlepšenie kvality života pacientov postihnutých úrazmi a ochoreniami muskuloskeletálneho ústrojenstva na celom svete. Hlavné zameranie predstavuje prevencia, liečba a výskum v oblasti

 • ochorení kĺbov (degeneratívne, zápalové, poúrazové),
 • osteoporózy,
 • bolestí a deformít chrbtice,
 • úrazov a chorôb muskuloskeletového ústrojenstva v detskom veku,
 • úrazov a ich následkov pri dopravných nehodách.

S predlžovaním života európskej populácie zaznamenávame nárast pacientov

 • s ochoreniami váhonosných kĺbov vyžadujúcimi si operačné riešenie (artroplastika) ale aj konzervatívnu liečbu,
 • s osteoporotickými zlomeninami s nutnosťou operačného riešenia a následnou dlhodobou liečebnou starostlivosťou (zlomeniny proximálneho femoru, chrbtice, dlhých kostí).
>

S rozvojom dopravy súvisí nárast úrazov pohybového aparátu a polytraum, s nutnosťou operačného riešenia, ďalšieho doliečovania, ako aj následného operačného riešenia poúrazových komplikácií a poúrazových stavov - deformít, porúch funkcie a pod.

Narastá počet ochorení axiálneho skeletu (bolesti chrbta sú druhou najčastejšou príčinou práceneschopnosti).

Zvyšuje sa potreba operačného riešenia deformít, instabilít, nádorov, zápalov a prejavov metabolických ochorení na osteoartikulárnom aparáte.

Vzhľadom na predchádzajúce fakty bude perspektívne potrebné

 • ošetriť čo najkvalitnejšie poranenia pohybového aparátu a ich následkov,
 • budovať oddelenia septickej ortopédie s úzkou spoluprácou klinického farmakológa ako aj zabezpečenie špecializovaného pracoviska pre liečenie tuberkulózy osteoartikulárneho ústrojenstva,
 • dobudovať špecializované pracoviská pre spondylochirurgické ochorenia,
 • zavádzať používanie nových materiálov a nových typov implantátov pri primárnych a revíznych aloplastikách, ako aj v onkologickej ortopédii,
 • rozvíjať a skvalitňovať spoluprácu s onkologickým, rádiologickým, biochemickým pracoviskom a patológiou so zameraním na včasnú diagnostiku a adekvátnu liečebnú starostlivosť v oblasti nádorových ochorení pohybového aparátu,
 • rozširovať počet artroskopických (endoskopických) pracovísk s následným zdokonaľovaním operačných techník a postupov,
 • podporovať budovanie supersterilných operačných komplexov s využitím najnovších technických a prístrojových prostriedkov,
 • rozšíriť spoluprácu s tkanivovými bankami.1)

V zmysle týchto trendov je potrebné zriaďovať a rozširovať sieť špecializovaných pracovísk:

 • a) Detská ortopédia má špecifiká v prevencii a liečbe vrodených chýb a systémových ochorení pohybového aparátu, získaných deformít, nádorových ochorení, následkov detskej mozgovej obrny ,úrazov a ich následkov na detskom skelete.
 • b) Reumatologická ortopédiasa zaoberá najmä operačnou liečbou reumatoidnej artritídy, vrátane juvenilnej chronickej artritídy, Bechterevovej choroby, psoriatickej artropatie a pod. Sú to najmä aloplastiky veľkých a malých kĺbov končatín, synovialektómie a korekčné osteotómie. Potrebná je úzka spolupráca so špecialistom v odbore reumatológia.
 • c) Onkologická ortopédia sa zaoberá špecifickou problematikou primárnych a sekundárnych nádorov pohybového aparátu.
 • d) Geriatrická ortopédiasa zaoberá špecifickou problematikou najmä diagnostiky a liečby degeneratívnych a metabolických ochorení pohybového aparátu. Jej súčasťou je aj ošetrovanie úrazov pohybového aparátu predovšetkým zlomenín hornej časti stehnovej kosti, predlaktia a zlomenín chrbtice.
 • e) Pracovisko pre liečbu športových úrazovsa zaoberá diagnostikou a liečbou akútnych poranení pohybového aparátu a ich následkov (kostných, svalových, šľachových, väzivových a vnútrokĺbových štruktúr) u mladých pacientov a športovcov. Dôraz sa kladie predovšetkým na využívanie artroskopických diagnostických a operačných techník.
 • f) Spondylochirurgia zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pacientov s vrodenými chybami, deformitami, instabilitami, nádorovými a zápalovými afekciami, úrazmi a poúrazovými stavmi chrbtice.
 • g) Pracoviská pre liečbu osteoartikulárnej tuberkulózy a kostných infektov špeciálnymi postupmi liečia kostno-kĺbové infekty, ktorých pribúda najmä po úrazoch v priemysle a doprave, tiež iatrogenne po veľkých operáciach na kĺboch a kostiach. Pre liečbu osteoartikulárnej tuberkulózy je potrebné vytvárať oddelené špecializované pracoviská, aby pacienti s tuberkulózou neboli liečení na tzv. „čistých oddeleniach“, zameraných na endoprotetiku a operatívu úrazov pohybového aparátu.
 • h) Ultrasonografia pohybového aparátusa uplatňuje pri diagnostike porúch a poškodení svalovo-väzivových, chrupavkových a kostných kĺbových štruktúr, ako aj patologických stavov v oblasti axiálneho skeletu.
  Významné miesto zaujíma ultrasonografické vyšetrenie pri skríningu a sledovaní liečby vrodenej dysplázie bedrového kĺbu u novorodencov, kde svojou výpovednou hodnotou prakticky nahradilo rádiologické vyšetrenie.
 • i) Pracoviská pre liečbu a diagnostiku myoskeletových ochorenísa zaoberajú riešením funkčných porúch najmä osteoartikulárneho ústrojenstva s prejavmi na svalovom a väzivovom aparáte.
 • j) Špecializované pracovisko pre liečbu osteoporózy a metabolických ochorení skeletusa zameriava na včasnú, komplexnú diagnostiku, prevenciu a liečbu osteoporózy a jej následkov (semipatologických zlomenín).

2.2. Vedecko-výskumná činnosť v odbore

Vedecko-výskumná činnosť v odbore rešpektuje celospoločenské úlohy, ako aj aktuálne potreby praxe. Výskum sa zameriava najmä na etiopatogenézu ortopedických ochorení, posttraumatickú regeneráciu, poruchy látkovej výmeny kostí, chrupavky a svalov, molekulárnu biológiu, neinvazívnu diagnostiku, používanie rôznych fixačných materiálov a implantátov pri ortopedických operáciach, aplikáciu biokeramiky a iných materiálov schopných nahradiť defekty kostného tkaniva, na využitie technických a farmakologických objavov a možností v liečbe a rekonštrukcií osteoartikulárneho systému v spolupráci s ostatnými odbormi. Podľa problematiky sa na výskume podieľajú v spolupráci domáce aj zahraničné pracoviská.

Na ortopedických klinikách sa okrem aplikovaného výskumu robí aj experimentálny výskum najmä v oblasti biofyziky a biomechaniky.

2.3. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality v súlade s osobitným predpisom. 5)

2.4. Medzinárodná spolupráca

Odbor ortopédia je pridruženým členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a zapája sa do systému komplexnej medzinárodnej spolupráce.

V rámci činnosti Výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti vytvára podmienky pre študijné pobyty na zahraničných pracoviskách, účasť členov v európskych a celosvetových odborných organizáciách.

3. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore na výkon špecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v certifikačných študijných programoch pre jednotlivé kategórie podieľajúce sa na zdravotnej starostlivosti.2)

4. Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Koncepcia odboru ortopédia uverejnená v čiastke 13-14 ročník 1988 Vestníka Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky.

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.

Ivan Valentovič v. r. minister


Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

25. septembra 2020
KALMÁROVÁ Anna
Jarka Ako odišla šikovná sestrička od pani doktorky kalmárovej, ide to dolu vodou, uvažujem, že opustím ambulanciu. Čítaj viac...

Jarka

24. septembra 2020
BORSÍK KAROL
Dagmar Ďakujem lekárovi za jeho ľudský prístup a profesionalitu. Potrebovali by sme viac takýchto lekárov. Čítaj viac...

Dagmar

24. septembra 2020
SILLE JOZEF
znechuteny kolega jednej vdovy chcem panovy doktorovy poblahozelat ze sa mu podla uznesenia ktore som videl podarilo vyhnut trestnemu stihaniu za to ze v roku 2016 pocas sluzby na pohotovosti nebol schopny spravne diagnostokovat... Čítaj viac...

znechuteny kolega jednej vdovy

24. septembra 2020
MAGYAR RÓBERT
Soňa Vancáková Pán doktor Magyar má vždy dostatok času na mňa, ako na pacientku. Trpezlivo ma vypočuje a vysvetlí mi aj prejavy mojej choroby. Má veľmi pokojný prístup. Pozitívom je, že nečakám, lebo sa... Čítaj viac...

Soňa Vancáková

Najnovšie správy

24. septembra 2020
Najlepšia paralympionička sveta je od Rožňavy: Lekár si pýtal úplatok, aby uznal môj hendikep Henrieta Farkašová sa vlani stala najlepšou paralympioničkou sveta a držiteľkou ceny Laureus, takzvaného športového Oscara. V zjazdovom lyžovaní zdravotne znevýhodnených získala deväť...
Čítaj viac...

24. septembra 2020
Uznávaný profesor prezradil, prečo je v súčasnosti toľko nezadaných ľudí Ako žijeme a pristupujeme k svojmu okoliu, máme vlastne z veľkej časti predurčené. Ovplyvniť nás môže nielen prostredie, v ktorom vyrastáme, ale aj správanie a psychické rozpoloženie našich rodičov v...
Čítaj viac...

24. septembra 2020
Unipharma zvyšuje základné imanie o desať miliónov eur Spoločným cieľom akcionárov spoločnosti je podľa hovorkyne prosperita slovenskej lekárnickej distribúcie.
Čítaj viac...

24. septembra 2020
Technická a emisná kontrola osobného, nákladného vozidla alebo motocykla. Cena: 20 €Technická a emisná kontrola osobného, nákladného vozidla alebo motocykla.1. osvedčenie o evidencii (veľký technický preukaz) alebo pri jeho zadržaní políciou, aktuálnu kópiu spolu s...
Čítaj viac...

24. septembra 2020
Barboru Balúchovú ratovali záchranári: Slová o mozgovej príhode! BRATISLAVA - Zdalo sa, že život jednej z mamičiek Borisa Kollára je v poslednom období takmer dokonalý. Kam prišla, tam žiarila spokojnosťou, šírila pozitívnu energiu a rozdávala úsmevy. Lenže...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie