Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto koncepciu:

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

Oftalmológia je samostatný medicínsky špecializačný odbor, ktorý je zaradený do sústavy špecializačných odborov a do sústavy certifikovaných pracovných činností.

Hlavnou náplňou oftalmológie je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti o zrakový orgán a zrak osobám všetkých vekových kategórií.

Cieľom zdravotnej starostlivosti je udržanie čo najlepšej funkcie zraku a jej spoluúčasť na diagnostike a liečbe chorôb celého ľudského organizmu.

Zdravotná starostlivosť v odbore oftalmológia zahŕňa najmä :

 • diagnostiku zrakových funkcií a anatomicko - histologických vlastností oka
 • komplexnú diagnostiku chorôb oka
 • liečenie chorôb oka konzervatívnymi a mikrochirurgickými metódami na úrovni súčasného poznania
 • korekciu refrakčných chýb oka optickými pomôckami, operačne a kompenzáciu slabozrakosti
 • rehabilitáciu zrakových funkcií
 • preventívnu starostlivosť v celom rozsahu oftalmológie
 • dispenzarizáciu chronických a progresívnych chorôb očí
 • interdisciplinárnu spoluprácu
 • posudkovú činnosť
 • zdravotnú výchovu a osvetu v oftalmológii.

1.2. Charakteristika starostlivosti v odbore

Zdravotná starostlivosť v oftalmológii sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach ambulantného charakteru a v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Rozvoj mikrochirurgických spôsobov u všetkých očných operácií vedie k vzniku pracovísk jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú v ambulantných aj ústavných zdravotníckych zariadeniach.

Forma vlastníctva a organizácie jednotlivých oftalmologických pracovísk je v súlade so systémom slovenského zdravotníctva. Vo svojej, predovšetkým odbornej činnosti, sú rovnocenné štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia rôzneho právneho charakteru.

Diagnostika a liečba očných chorôb spolu s vyšetrením základných zrakových funkcií vyžaduje v súčasnej dobe predpísané prístrojové vybavenie každého oftalmologického pracoviska1) tak, aby bola zabezpečená diagnostika a následná kontrola efektu liečby u najčastejších a najzávažnejších zrakových porúch a očných chorôb na každom oftalmologickom pracovisku.

Oftalmologická ambulancia s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia zabezpečuje v úzkej spolupráci so špecializovanými ambulanciami, s pracoviskami jednodňovej zdravotnej starostlivosti a ústavnými zdravotníckymi zariadeniami vyriešenie problémov so zrakom a očnými chorobami u každého pacienta ktorý je v spádovom území ambulancie.

Špecializované oftalmologické pracoviská (ambulantné aj ústavné) poskytujú vysokošpecializované vyšetrenia na upresnenie diagnostiky a zabezpečenie liečby mikrochirurgickými metódami, liečbu laserom, ionizujúcimi metódami a ďalšiu špecifickú ústavnú liečbu.

Na oftalmologických pracoviskách pracujú nasledovní pracovníci:

 • lekári zaradení do špecializačného štúdia
 • lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia
 • lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore detská oftalmológia
 • lekári s certifikovanou pracovnou činnosťou v mikrochirurgii oka
 • sestry s vysokoškolským magisterským a bakalárskym stupňom vzdelania, vyšším odborným vzdelaním alebo s úplným stredným odborným vzdelaním
 • zdravotnícki asistenti
 • sanitári
 • očný optik s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore diplomovaný optometrista

V rámci jednotlivých krajov sú platné legislatívne normy v minimálnej sieti ambulantnej a ústavnej starostlivosti zabezpečujúce dostupnosť oftalmologickej starostlivosti pre každého obyvateľa kraja so zachovaním slobodnej voľby lekára a pracoviska.

Oftalmologická starostlivosť sa poskytuje na pracoviskách:

 • 1) všeobecná ambulancia pre dospelých
 • 2) všeobecná ambulancia pre deti a dorast
 • 3) špecializovaná oftalmologická ambulancia
 • 4) oftalmologické pracoviská jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 • 5) oftalmologické pracoviská v ústavných zdravotníckych zariadeniach (ďalej len „ÚZZ“)
 • 6) očné tkanivové zariadenia

Ad 1) Vo všeobecných ambulanciách pre dospelých oftalmologickú starostlivosť poskytujú všeobecní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorí ovládajú vyšetrenie zrakovej ostrosti a farbocitu, rozumejú oftalmologickému nálezu, najmä očného pozadia pri celkových chorobách a nálezu na perimetri. Ovládajú prvú pomoc pri mechanických a chemických úrazoch oka, ošetrenie jednoduchých zápalov spojoviek a mihalníc. V rámci diferenciálnej diagnostiky ovládajú základy diagnostiky glaukómu a vnútroočných zápalov.

Ad 2) Vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast oftalmologickú starostlivosť poskytujú všeobecní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorí sledujú a vyšetrujú pravidelne zrakové funkcie. Podieľajú sa na aktívnom vyhľadávaní refrakčných chýb, porúch binokulárneho videnia a anomálii zrakového aparátu. Na novorodeneckých oddeleniach sa vykonáva kredeizácia a vyšetrenia reflexu pozadia u každého novorodenca za účelom skríningu vrodenej katarakty a porúch optických médií. Pri patologickom náleze sa dieťa odosiela k detskému oftalmológovi.

Ad 3) V špecializovaných oftalmologických ambulanciách oftalmologickú starostlivosť poskytujú lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia. Pre starostlivosť o deti a dorast je potrebná špecializácia v špecializačnom odbore detská oftalmológia. Oftalmologické ambulancie pre dospelých alebo pre deti a dorast sú samostatné, alebo sú súčasťou polikliník, v rámci zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti alebo v rámci ústavných zdravotníckych zariadení. Operačné výkony vyžadujúce mikrochirurgický postup samostatne vykonávajú lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia, ktorí získali certifikát na certifikovanú pracovnú činnosť mikrochirugia oka.

Náplň práce v ambulanciách je daná dodržiavaním štandardných diagnostických a terapeutických postupov pri súčasnom dodržiavaní minimálneho materiálno – technického vybavenia oftalmologickej ambulancie, ktoré je určené výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky1).

V rámci týchto ambulancií sa vykonáva aj starostlivosť o dispenzarizovaných pacientov.

Ad 4) V oftalmologických pracoviskách jednodňovej zdravotnej starostlivosti2) (ďalej len „JZS“) sa vykonáva operačný zákrok u pacienta, kde zdravotná starostlivosť nepresahuje 24 hodín. Operačný výkon je vykonaný bez hospitalizácie pacienta, ktorý po absolvovaní operačného zákroku a krátkodobom pooperačnom sledovaní odchádza domov. Následné kontroly a doliečenie je v ambulantnej zložke zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti alebo u odosielajúceho ambulantného oftalmológa.

Náplň jednodňovej zdravotnej starostlivosti vzhľadom k zvyšovaniu erudície oftalmológov, rozvoju nových mikrochirugických spôsobov operácií a pokroku v prístrojovom vybavení operačných sál sa rozširuje v celej svojej škále.

V súčasnej dobe patria do náplne JZS:

 • operácia strabizmu
 • operácia pterýgia - ablácia a plastika
 • operácia nádorov spojovky
 • operácia nádorov mihalníc
 • plastické operácie na mihalniciach
 • operácie glaukómov
 • Excimer – laserové operácie rohovky
 • transpupilárna termoterapia nádorov sietnice a rohovky
 • fotodynamická terapia sietnice
 • operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky
 • sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej očnej komory alebo do sulcus ciliáre
 • sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky transsklerálnou fixáciou
 • operácia sekundárnej katarakty
 • repozícia implantovanej umelej vnútroočnej šošovky

Predpoklady rozvoja v oblasti JZS budú vytvárať priestor na to, aby väčšina výkonov na prednom segmente a časť aj na zadnom segmente oka bola realizovaná v budúcnosti bez hospitalizácie pacienta.

Ad 5) V ústavných zdravotníckych zariadeniach sú zriaďované oftalmologické pracoviská pre poskytovanie oftalmologickej starostlivosti pacientom, ktorých charakter očných chorôb vyžaduje nepretržitú starostlivosť počas hospitalizácie. Okrem toho zabezpečujú v rámci ústavnej pohotovostnej služby 24 hodinovú oftalmologickú starostlivosť minimálne na jednom pracovisku v rámci každého VÚC. Ústavné oftalmologické pracovisko sa skladá z lôžkovej časti, operačného traktu a ambulantnej časti so špecializovanými ambulanciami. Operačné sály sú súčasťou oddelenia alebo sú umiestnené v rámci centrálnych operačných sál.

Ústavné oftalmologické pracoviská sa delia na:

 • a) kliniky - participujú na výuke študentov I., II. a III. stupňa vysokých škôl, špecializačných štúdií a na výskume
 • b) oddelenia – sa môžu spolupodieľať na výuke študentov zo stredných zdravotníckych škôl.

Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti zabezpečujú:

 • hospitalizáciu pacientov u ktorých charakter ochorenia, priebeh choroby a potrebné diagnostické a liečebné postupy vyžadujú nepretržité sledovanie pacienta viac ako 24 hodín
 • kompletnú diagnostiku u pacientov hospitalizovaných a aj u tých, ktorí boli odporúčaní inými oftalmologickými pracoviskami na doplnenie diagnostiky v príslušných špecializovaných ambulanciách
 • všetky náročné operačné výkony, ktoré pre svoj charakter vyžadujú hospitalizáciu viac ako 24 hod. u dospelých aj detí
 • riešenie problémov v oblasti vnútroočných zápalov, neurooftalmológie, riešenie niektorých chorôb s ORL prípadne s inými odbormi
 • vykonávajú operácie v rámci JZS.

Ad 6) V očných tkanivových zariadeniach zriadených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici sa zabezpečujú tkanivá na transplantačné účely v oftalmológii. Sú súčasťou International Federation of Eye Banks. Očné tkanivové zariadenia spracúvajú rohovky a skléry.

Tkanivové zariadenia sú vybavené materiálne, technicky a personálne v zmysle vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.1)

Následná zdravotná oftalmologická starostlivosť

Úzko nadväzuje na ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť v prípadoch vyžadujúcich dlhodobejšie doliečenie. Zriadené sú:

 • Sanatória pre deti s poruchami zraku, ktoré sú najmä pre predškolské deti s rôznymi očnými chorobami. Ide o zariadenia liečebno-preventívneho charakteru, ktoré umožňujú doliečenie a rehabilitáciu rôznych zrakových porúch. Sú vedené detským oftalmológom, pod dohľadom ktorého pracujú sestry.

S podobným zameraním sa zriaďujú aj špecializované triedy v materských školách.

Zdravotná oftalmologická starostlivosť je poskytovaná aj zrakovo hendikepovaným slabozrakým a nevidomým deťom a dospelým v školských zariadeniach v Bratislave a Levoči.

 • Oftalmologické pracovisko Vyšné Hágy. Pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou je zamerané na diagnostiku a liečbu závažných zápalových a niektorých dystrofických ochorení oka. Okrem toho sa spolupodieľa na špecializačnej príprave ako výučbové pracovisko.

1.3. Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom

Oftalmológia spolupracuje a má úzky vzťah k chirurgii, neurochirurgii, úrazovej chirurgii, plastickej chirurgii, neurológii, ORL, internej medicíne a ďalším. Z diagnostických disciplín využíva poznatky mikrobiológie, klinickej biochémie, genetiky imunológie a ďalších.

Oftalmologická starostlivosť o pacientov detského veku si vyžaduje intenzívnu spoluprácu s pediatriou, neonatológiou a inými odbormi.

Celkové choroby majú často prvé príznaky na očiach, čo vytvára podmienky pre erudovaného oftalmológa pomôcť v etiologickej diagnostike systémovej choroby. Obdobne môže odborník inej medicínskej disciplíny odoslať pacienta so systémovou chorobou na očné vyšetrenie pri predpokladanom postihnutí zraku. Celkové choroby s možnou očnou symptomatológiou predstavujú potrebu zvyšovania spolupráce a kvalifikácie oftalmológa v iných medicínskych odboroch.

Dobrá spolupráca vedie k včasnej diagnostike a efektívnej liečbe aj v iných odboroch.

1.4. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

Metodické riadenie odboru oftalmológia zabezpečuje hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre oftalmológiu a detskú oftalmológiu menovaný spravidla na obdobie 5 rokov. Na jeho návrh sú menovaní krajskí odborníci pre každý kraj /VÚC/, s ktorými aktívne spolupracuje na riadení odboru i na tvorbe odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Odborný dohľad koordinuje so Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou, Slovenskou lekárskou komorou (ďalej len „SLK“) a inými zodpovedajúcimi inštitúciami.

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a krajskí odborníci pre oftalmológiu venujú sústavnú pozornosť ovplyvniteľným ukazovateľom kvality zdravotnej starostlivosti.

1.5. Povinné hlásenie a spracovanie štatistických dát

Štatistické údaje o liečebnej činnosti oftalmologických pracovísk nahlasujú každý rok vedúci jednotlivých pracovísk podľa platných smerníc Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“).

Hlásenie onkologických ochorení, nozokomiálnych nákaz sa riadi príslušnými usmerneniami o povinnom výkazníctve na predpísaných tlačivách v spolupráci s NCZI.

1.6 Dispenzarizácia

Dispenzarizácia je pravidelné dlhodobé sledovanie pacientov s chronickými chorobami alebo anomáliami s možnosťou progresie, kde je možné pravidelnými kontrolami predísť zhoršeniu stavu alebo ochorenie stabilizovať, či vyliečiť. Dispenzarizáciu na oftalmologickej ambulancii si vyžadujú pacienti

detského veku pri:

 • závažných prenatálne podmienených očných chorobách (glaukóm, mikroftalmia a pod.)
 • vrodenej katarakte a poruchách optických médií-skríning na novorodeneckých oddeleniach pôrodníc
 • retinopatii nezrelých
 • diabetickej retinopatii
 • refrakčných chybách vyššieho stupňa a poruchách binokulárnych funkcií
 • amblyopii
 • strabizme
 • všetkých chorobách s familiárnym výskytom
 • vnútroočných zápaloch
 • retinálnych dystrofiách
 • oftalmoonkológii

u dospelých pri:

 • diabetickej retinopatii
 • vekom podmienenej degenerácii makuly
 • glaukóme
 • onkologických ochoreniach oka , orbity a očných adnex
 • chronických vnútroočných zápaloch
 • transplantácii rohovky

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5-10 rokoch

Trendy zdravotnej starostlivosti vyžadujú posilňovať preventívny charakter oftalmológie, rozvíjať skríningové metódy a preventívne programy.

V tejto oblasti ide predovšetkým o:

 • zavádzanie metód na včasnú diagnostiku prenatálne podmienených očných chorôb (glaukóm, mikroftalmia, katarakta a pod.), včasnú diagnostiku refrakčných chýb oka a strabizmu, retinálnych dystrofií ,vnútroočných zápalov a diabetickej retinopatie
 • preventívny program pre diabetickú retinopatiu, glaukóm, onkologických chorôb a vekom podmienenej degenerácii makuly u dospelých
 • presadzovanie modernej farmakoterapie a mikrochirugických spôsobov operácií u väčšiny očných operácií
 • aplikovanie najnovších diagnostických a terapeutických prístrojov so včasnou obnovou zastaralých prístrojov do praxe
 • skracovanie doby hospitalizácie pacientov a rozširovanie liečenia formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 • využívanie informačných technológií vo všetkých činnostiach.

Nevyhnutnou súčasťou pokroku v medicíne a v oftalmológii je vedecko - výskumná činnosť. Realizuje sa rôznym spôsobom podľa možností jednotlivých pracovísk. Výsledky sa realizujú v podobe publikačnej činnosti, prezentáciou na domácich a medzinárodných odborných podujatiach, obhajobou doktorandúry, habilitačným pokračovaním a pod.

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia sú povinní dodržiavať indikátory kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti ku ktorým patria všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby alebo priebeh jej liečby. Sústavné zlepšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých zložkách odboru oftalmológie korešponduje so súčasnou úrovňou medicínskej vedy.

2.3. Hlavné problémy zdravotnej starostlivosti v odbore, riešenie problémov

Hlavné problémy a priority zdravotnej starostlivosti v oftalmológii sa na základe analýz pravidelne aktualizujú výborom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti v spolupráci s hlavným odborníkom a jeho poradným zborom.

K dosiahnutiu kvality je potrebné predovšetkým splnenie nasledovných podmienok:

 • moderné materiálno-technické vybavenie pracovísk v súlade s výnosom Ministerstva zdravotníctva SR3), spolupráca s verejnými zdravotnými poisťovňami k špecifikácii služieb hradených z verejného zdravotného poistenia a k špecifikácii služieb uhrádzaných pacientom
 • kontinuálne celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
 • konsolidovaný a funkčný zdravotnícky systém.

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

3.1. Špecializačné štúdium

Špecializačné štúdium v oftalmológii sa realizuje v akreditovaných študijných programoch podľa vzorových špecializačných študijných programov schválených akreditačnou komisiou4). Špecializačné štúdium sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov podieľajúcich sa na oftalmologickej starostlivosti sa realizuje v súlade s aktuálne platnou právnou normou5).

3.2. Certifikačná príprava

Lekár po získaní špecializácie v špecializačnom odbore oftalmológia môže pokračovať v príprave a získať špecializáciu z pediatrickej oftalmológie alebo certifikáciu pracovnej činnosti v oftalmológii - mikrochirugii oka. Po získaní certifikátu v mikrochirugii oka je oftalmológ oprávnený vykonávať oftalmologické mikrochirurgické zákroky samostatne.

Certifikačná príprava sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov podieľajúcich sa na oftalmologickej starostlivosti sa realizuje v súlade s aktuálne platnou právnou normou 5).

3.3. Sústavné vzdelávanie

Sústavné vzdelávanie6) pracovníkov na oftalmologických pracoviskách sa realizuje podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 7).

4. Záverečné ustanovenia

Zrušuje sa koncepcia odboru oftalmológie, uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v čiastke 6-7 zo dňa 26. mája 1998.

5. Účinnosť

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 20. augusta 2009.

Richard Raši, v.r. minister


Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

6. augusta 2020
SLIVKA Rudolf
Fero Treba dlho čakať kým sa vyrozprava Pán doktor s navstevami, opakovane zbytocne vysetrenia, sestrička neochotna, telef. kontakt ťažký, zloží skôr kým sa stihnete opýtať. Čítaj viac...

Fero

5. augusta 2020
POLAKOVIČOVÁ VERONIKA
Jozef T. Príjemná pani doktorka, s maximálnou snahou pomôcť pacientovi. Pri mojich akútnych bolestiach ma prijala na vyšetrenia na úkor svojho voľného času.Spolu so svojou sestričkou vytvárajú v ordinácii... Čítaj viac...

Jozef T.

5. augusta 2020
Novooptik a.s.
tomi Naroda z dubravy je to obycajny odpad hlupak zadlzeny novooptik sa tu chvali a robi reklamu na svoje rami a je to len abycajna lacna čina Čítaj viac...

tomi

5. augusta 2020
HAVER ZOLTÁN
Ivana C Ľudský, empatický prístup so snahou vysvetliť problémy tak, aby ich pacient a jeho blízki pochopili. Je veľkou úľavou komunikovať s niekým, komu na pacientoch tak záleží ako tomuto Človeku. Čítaj viac...

Ivana C

Najnovšie správy

6. augusta 2020
Vyrobené na Slovensku: Ochranný štít pre lekárov, predavačov, kuriérov - aj nový otvárateľný model Cena: 3 €Vyrobené na Slovensku: Ochranný štít pre lekárov, predavačov, kuriérov - aj nový otvárateľný model
Čítaj viac...

6. augusta 2020
Depresia a imunita. Suvisia. (Rodinka.sk) V lekárskych kruhoch sa hovorí o najväčšom psychiatrickom objave za posledných 20 rokov. Je založený na myšlienke, že niektorí ľudia sú akoby zradení svojim najsilnejším ochrancom - imunitou. Že ich
Čítaj viac...

5. augusta 2020
Žena cestovala s kosťami svojho mŕtveho manžela, rozhodla sa vykopať mu nový hrob 4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia na letisku v nemeckom Mníchove sa nestačila čudovať, keď pri prehliadke drevenej škatule u 74-ročnej pasažierky našla kosti jej mŕtveho manžela. Privolaní colní...
Čítaj viac...

5. augusta 2020
Lekár zo Žiliny bojuje proti úplatkom v zdravotníctve: Niektorí pacienti chodia s obálkami a sú neodbytní (video) Korupcia v zdravotníctve môže mať viacero podôb a jednou z nich sú úplatky. Práve proti nim bojuje prostredníctvom iniciatívy „Ďakujem, úplatky neberiem“ doktor Milan Mrázik z Neurochirurgického...
Čítaj viac...

5. augusta 2020
Analýza odpadových vôd môže odhaliť ohniská COVID-19 o týždeň skôr ako lekárske testovanie Vo Veľkej Británii začali testovať odpadové vody z kanalizácie v rámci boja proti novému koronavírusu.
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie