Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45, ods. l, písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravot­nej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z. z. vydáva túto koncepciu.

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia

Nefrológia je špecializačný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, klinickou liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom pri chorobách obličiek.

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore nefrológia, vymedzenie činnosti

Nefrológia je klinický odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, dia­gnostikou a liečbou akútneho a chronického poškodenia obli­čiek pri primárnych chorobách obličiek alebo v dôsledku rôznych patologických stavov, pri ktorých sú sekundárne poškode­né obličky. Ďalej sa nefrológia zaoberá náhradou funkcie obliči­ek pri náhlom a chronickom zlyhaní obličiek, mimotelovými eli­minačnými metódami, peritoneálnou dialýzou a transplantáciou obličiek. Okrem toho sa zaoberá mimotelovými eliminačnými metódami z iných indikácií, ako sú nahradenie funkcie obličiek, poruchami vnútorného prostredia a hypertenziou. Nefrológia sa v uvedených oblastiach zaoberá zdravotnou starostlivosťou, výučbou študijného programu študentov všeobecného lekárstva a ďalším vzdelávaním lekárov v špecializačnom odbore nefrológia a vedeckovýskumnou činnosťou.

1.2. Vzťah odboru nefrológia k ostatným medicínskym odborom - spolupráca

Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore nefrológia (ďalej len nefrológ) spolupracuje s lekármi so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, najmä tými, ktorí sa zaobe­rajú prevenciou, diagnostikou a liečbou chorôb obličiek v adolescentnom veku (15 až 18 rokov), aby kontinuita starostlivosti o pacientov s chorobami obličiek bola plynulá v dospelom veku. Spolupráca medzi nefrológmi pracujúcimi v ambulanciách, inter­ných oddeleniach, s odbornými lekármi pracujúcimi v oddeleni­ach klinickej biochémie, patologickej anatómie a histológie, rádi­ológie a nukleárnej medicíny, imunoalergologických oddele­niach, diabetologických a dietologických ambulanciách, chirur­gických, urologických a iných oddeleniach, ktorí sa zúčastňujú svojím dielom na prevencii, diagnostike a liečbe chorôb obličiek, sa má zabezpečiť tak, aby sa spoločným úsilím zabránilo progresii chorôb obličiek.

Intenzívna spolupráca sa musí zabezpečiť pri prevencii, dia­gnostike a liečbe náhleho zlyhania obličiek, akútnych otravách a iných chorobách, pri ktorých je potrebná urgentná mimotelová eliminačná liečba a peritoneálna dialýza. Spolupráca musí byť zabezpečená s lekármi pracujúcimi v oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny, internistami, chirurgami, traumatológmi, urológmi, pôrodníkmi-gynekológmi, klinickými biochemikmi, toxikológmi a inými odborníkmi s cieľom určiť včasnú diagnosti­ku a následne primeranú liečbu.

Táto spolupráca má byť veľmi intenzívna aj pri diagnostike a liečbe chronickej renálnej insuficiencie a chronického zlyha­nia obličiek v nefrologických ambulanciách, dialyzačných stre­diskách a transplantačných oddeleniach.

1.3. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore nefrológia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky odborne a metodicky usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nefrológii a spolupracuje s hlavným odborníkom pre odbor nefrológia, so Slovenskou nefrologickou spoločnosťou a s dialyzačnou sekciou pri Slovenskej nefrologickej spoločnosti.

1.4. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov

Povinné ročné hlásenia štatistických údajov z nefrologických pracovísk - nefrologických ambulancií, dialyzačných stredísk, nefrologických oddelení a transplantačných oddelení Slovenskej republiky sa vykazujú formou dotazníkov, ktoré vypracovala Slo­venská nefrologická spoločnosť v spolupráci s Národným cen­trom zdravotníckych informácií a podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek Európskej nefrologickej spoločnosti Európskej dialyzačnej a transplantačnej asociácie (ďalej len ERA-EDTA). Štatistické údaje z dotazníkov sú spracované a vyhodnotené Národným centrom zdravotníckych informácií a sú prezentova­né na Slovenskom nefrologickom kongrese. Okrem toho tieto údaje sa odosielajú do európskeho medzinárodného registra pre potreby ERA-EDTA.

1.5. Dispenzarizácia

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požiada zdravotnú pois­ťovňu o zaradenie pacientov do skupiny dispenzarizovaných pacientov najmä pri ochoreniach (príloha č. 1).

2. Rozvoj starostlivosti v odbore nefrológia

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore nefrológia v nasledujúcich 5 až 10 rokoch

Veľká časť chorôb obličiek vedie ku zlyhaniu ich funkcií. Zlyha­nie obličiek napriek pokrokom v liečbe je spojené s veľkou morbiditou, mortalitou, zníženou kvalitou života a veľkými ekono­mickými nákladmi. V súčasnom období sú už k dispozícii liečeb­né postupy, ktorými sa progresia chorôb obličiek dá významne spomaliť alebo niekedy úplne zastaviť. Nové objavy v molekulár­nej biológii spektrum týchto liečebných postupov v ďalších pia­tich až desiatich rokoch ďalej rozšíria. Bude potrebné, aby pre­ventívne opatrenia od nefrológov, ale aj od iných odborných lekárov, špecialistov sa dostali čo k najväčšiemu počtu pacientov. Počet chorých s chronickým zlyhaním obličiek sa v Slovenskej republike stále zväčšuje a tento trend bude pokračovať, najmä rastie počet chorých s diabetickou nefropatiou pri diabetes mellitus 2. typu, s hypertenzívnou chorobou, multiorgánovým poško­dením a inými chorobami. V tejto súvislosti je treba uviesť, že chorí s chronickým zlyhaním obličiek rôznej etiológie sú a budú vo vyšších vekových kategóriách, polymorbidní s kardiovasku­lárnymi a inými komplikáciami. Táto skutočnosť bude mať okrem iného za následok, že títo chorí sa budú musieť liečiť aj inými liekmi, častejšie sa bude musieť používať hemofíltrácia a hemodiafiltrácia, ktoré sa stanú rutinnými mimotelovými eli­minačnými metódami. Títo veľmi komplikovaní chorí budú menej často indikovaní na transplantáciu obličky, ktorá je cieľom pri liečbe chronického zlyhania obličiek. Bude potrebné vypra­covať jednotnú štandardnú liečebnú starostlivosť, systém evi­dencie a kontrolu liečby u chorých s chronickým zlyhaním obli­čiek liečených konzervatívnou alebo mimotelovou eliminačnou liečbou vrátane chronickej i akútnej peritoneálnej dialýzy (ďalej len CAPD). Táto skutočnosť platí aj pre chorých s náhlym zlyha­ním obličiek, pretože títo pacienti sa liečia v rôznych oddeleniach, rôznymi odborníkmi-špecialistami, bez medziodborovej spolupráce s erudovaným nefrológom. Pri mimotelovej elimi­načnej liečbe náhleho zlyhania obličiek a akútnych otravách s postihnutím obličiek a pečene musia sa v nasledujúcich rokoch zaviesť tieto štandardné metódy: neselektivna a selektívna plazmaferéza, albumínová hemodialýza a hemoperfúzia cez najúčin­nejšie sorbenty podľa štúdií in vitro a in vivo. Základný a aplikovaný výskum v nefrológii zaostáva v Slovenskej republike za vyspelými štátmi Európskej únie. Výskum v nefrológii by mal byť sústredený na univerzitných a iných vedeckovýskumných pra­coviskách, vo fakultných nemocniciach, v interných, resp. nefrologických klinikách. Ďalší pokrok v primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencii v nefrológii je možné zabezpečiť len systema­tickou, intenzívnou vedeckovýskumnou činnosťou, ktorá je dote­raz sústredená len na niekoľkých pracoviskách. Vývojové trendy v klinickej medicíne v posledných rokoch po­ukázali na to, že nefrológia čoraz viac zasahuje do rôznych odbo­rov klinickej medicíny, je tzv. „driving force in clinical medicíne", čo bude mať za následok rozšírenie spektra činnosti nefrológov a rozšírenie počtu lekárov, ktorí budú zainteresovaní do nefrologickej problematiky. Tento vývoj je daný najmä dvomi skutočnosťami. Stále viac a častejšie dochádza k sekundárnemu poško­deniu obličiek pri iných chorobách, ako sú napr: diabetes mellitus, hypertenzívna choroba, multiorgánové poškodenie a pribú­da chorých s chronickým zlyhaním obličiek, ktoré sa vyskytuje vo vyšších vekových kategóriách, pacienti sú polymorbidní s mnohými orgánovými komplikáciami. Vzhľadom na tento vývoj je potrebné, aby nefrológ v niektorých prípadoch v budúcnosti zabezpečoval všeobecnú ambulantnú starostlivosť takýchto paci­entov. Okrem toho niektorí lekári z iných odborov si budú musi­eť rozšíriť svoje vzdelanie najmä o prevenciu, diagnostiku a lieč­bu náhleho a chronického zlyhania obličiek.

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality v súlade s osobitným predpisom. *

2.3. Hlavné problémy starostlivosti v odbore nefrológia, riešenie problémov

Hlavné problémy starostlivosti v odbore nefrológia sú nasledujúce:

  • a) zabezpečenie primárnej a sekundárnej prevencie vzniku cho­rôb obličiek;
  • b) zabezpečenie evidencie a dispenzarizácie všetkých pacientov s chorobami obličiek, ako aj pacientov so sekundárnym poško­dením obličiek pri diabetes mellitus 2. typu, hypertenzívnej cho­robe, systémových chorobách, polyorgánovom poškodení a iných;
  • c) prijatie opatrení na zabránenie progresie chorôb obličiek do štádia zlyhania - zastavenie ich aktivity;
  • d) dobudovanie (zhodnotenie) súčasnej siete dialyzačných stre­dísk na liečbu náhleho zlyhania obličiek, chronického zlyhania obličiek a akútnych otráv z kvantitatívnej a kvalitatívnej stránky;
  • e) zabezpečiť kompletnú špecifickú profylaxiu vírusovej hepatití­dy typu B pre pacientov v príprave na zaradenie do dialyzačného programu alebo po ich zaradení do dialyzačného programu;
  • f) zlepšiť organizáciu pri odbere kadaveróznych obličiek a zabez­pečil možnosti odberu obličiek od živých darcov, aby sa zvýšil počet pacientov po úspešnej transplantácii obličky;
  • g) v rámci Európskej únie nadviazať aktívnejšiu spoluprácu s nefrologickými spoločnosťami a najmä s Eurotransplantom.

2.4. Medzinárodná spolupráca

V rámci medzinárodnej spolupráce celoročné štatistické údaje z jednotlivých nefrologických, dialyzačných a transplantačných pracovísk Slovenskej republiky sa odosielajú a evidujú v európ­skom registri štatistických údajov ERA-EDTA. V rámci medziná­rodnej spolupráce je potrebné zabezpečovať účasť na medzinárodných stážach, najmä doktorandov, ako aj aktívnu spoluprácu pri riešení medzinárodných grantových vedeckovýskumných úloh z nefrológie, prostredníctvom slovenských a medzinárod­ných agentúr. Je veľmi dôležité podporovať aktívnu účasť slo­venských nefrológov na zahraničných sympóziách, konferenci­ách a kongresoch. Okrem toho je potrebné pozývať významných zahraničných nefrológov na domáce odborné podujatia s medzi­národnou účasťou prostredníctvom Slovenskej nefrologickej spoločnosti, lekárskych fakúlt a iných organizácií.

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore nefrológia

3.1. Špecializačné štúdium, certifikačná príprava

Podmienkou na zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia je absolvovanie vysokoškolského dok­torského štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v poskytovaní zdravot­nej starostlivosti v nefrológii na výkon špecializovaných pracov­ných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných pro­gramoch podľa osobitného predpisu21 pre jednotlivé kategórie, ktoré sa podieľajú na starostlivosti.

3.2. Sústavné vzdelávanie

Hodnotenie sústavného vzdelávania sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu *.

4. Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa Koncepcia odboru nefrológia uverejnená v čiastke 3-4/1976 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo dňa 15.4.1976.

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Spracovali:


* § 9 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špeciali­začných odborová sústave certifikovaných pracovných činností. " Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. x. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelá­vania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.

Autor: MZ SR, jún 2006

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre
Najnovšie správy

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie