Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická onkológia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto koncepciu.

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti.

Klinická onkológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, systémovou a lokálnou aplikáciou protinádorových liekov v praxi a jej teóriou. Medzi tieto lieky patria najmä cytostatiká, hormonálne prípravky, cielené lieky a ďalšie látky s protinádorovým účinkom. Odbor klinickej onkológie sa zaoberá aj podpornou liečbou pacientov so zhubnými nádormi. Náplňou odboru je stanovovanie optimálneho využitia všetkých diagnostických a liečebných metód efektívnych pri nádorových chorobách v úzkej spolupráci s ďalšími odbormi, ktoré sa zaoberajú liečbou onkologických ochorení. Okrem klinickej aplikácie protinádorových liekov sa odbor zaoberá aj s dispenzarizáciou niektorých prekanceróz a onkologických ochorení.

Klinická onkológia je medicínsky odbor, ktorý v členských štátoch EÚ nazývajú „medical oncology“. Klinická onkológia vychádza z vedeckých poznatkov onkológie a iných medicínskych vied zaoberajúcich sa vznikom, šírením, diagnostikou a liečbou zhubných nádorov. Je odborom, ktorý zahŕňa problematiku výskumu, epidemiológie, prevencie, diagnostiky, internistickej liečby onkologických chorôb a komplexnej liečby nádorových ochorení v spolupráci s inými odbormi. Cieľom odboru je zabezpečenie špecializovanej zdravotnej starostlivosti pacientom s nádorovým ochorením, v súčinnosti s inými medicínskymi odbormi, ktoré sa zaoberajú liečbou onkologických ochorení. Náplňou odboru sú nasledovné činnosti:

 • a) komplexné diagnostické zhodnotenie klinických, zobrazovacích a laboratórnych vyšetrení, histopatologických a ostatných nálezov (v spolupráci s inými odborníkmi) u pacientov s podozrením na zhubný nádor alebo s ochorením spojeným s vysokým rizikom nádorovej choroby, s prekancerózami, s novovzniknutým nádorom ako aj v prípade recidívy,
 • b) vykonávanie diferenciálnej diagnostiky a indikovanie potrebných diagnostických vyšetrení a zákrokov na presné určenie klinického štádia, prognostických i prediktívnych faktorov,
 • c) aplikácia protinádorových, podporných a iných liekov na základe medzinárodne akceptovaných liečebných postupov, pričom liečba sa aplikuje samostatne alebo v kombinácii s inými liečebnými postupmi (chirurgická liečba, rádioterapia a iné liečebné metódy); koordinácia jednotlivých terapeutických postupov sa vykoná na základe konziliárneho vyšetrenia všetkých odborníkov zúčastňujúcich sa na komplexnej liečbe daného ochorenia,
 • d) liečba podporná,
 • e) doliečovanie a dispenzarizácia chorých po liečbe protinádorovými liekmi,
 • f) vykonávanie konziliárnej činnosti pre ostatné odbory,
 • g) účasť na zdravotnej výchove obyvateľstva,
 • h) účasť na klinickom výskume v oblasti onkológie,
 • i) diagnostika a dispenzarizácia vysoko rizikových osôb, prekanceróz a onkologických ochorení,
 • j) povinné hlásenie zhubných nádorov,
 • k) vykonávanie a koordinovanie preventívnych onkologických prehliadok,
 • l) podieľanie sa na tvorbe projektov skríningu, prevencie, diagnostiky, manažmentu a dispenzarizácii onkologických chorôb predkladaných inými odbormi.

Odbor klinická onkológia má vymedzenú činnosť pre diagnostické kategórie:

1.1.1. Zhubné nádory C00 – C97 uvedené podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH10)

1.1.2. Nezhubné nádory, karcinómy in situ, prekancerózy a ochorenia s vysokým rizikom vzniku nádorovej choroby.

1.2. Charakteristika starostlivosti v odbore

Odbor klinickej onkológie poskytuje širokú škálu starostlivosti pacientom s nádorovým ochorením alebo s ochorením, ktoré je spojené s vysokým rizikom vzniku nádorovej choroby. Jeho charakteristickou vlastnosťou je prelínanie sa liečebnej a paliatívnej starostlivosti. Liečebná starostlivosť sa poskytuje v úzkej spolupráci s inými medicínskymi odbormi, najmä s chirurgickými odbormi, odborom radiačnej onkológie, paliatívnej starostlivosti a inými odbormi podľa charakteru ochorenia.

Liečebná starostlivosť je väčšinou spojená s nutnosťou použiť liečebné metódy s vysokou toxicitou. Vyžaduje si skúsený zdravotnícky personál a úzku kooperáciu s primerane vybavenými pracoviskami iných medicínskych odborov. Neoddeliteľnou súčasťou odboru klinická onkológia je zavádzanie nových liečebných postupov do liečebnej praxe u pacientov s onkologickým ochorením a účasť na klinickom výskume. Pracoviská klinickej onkológie zamerané na agresívnu a špecializovanú liečbu potrebujú efektívnu kooperáciu s pracoviskami iných medicínskych odborov, najmä patologickej anatómie, rádiológie, radiačnej onkológie, chirurgických odborov, vnútorného lekárstva, genetiky a ďalších odborov.

Dlhodobá liečba a paliatívna onkologická starostlivosť je náročnejšia na jej dostupnosť. Kladie zvýšené nároky na ošetrovateľskú starostlivosť. Okrem skúseného personálu vyžaduje spoluprácu predovšetkým s oddeleniami paliatívnej starostlivosti, algeziologickými ambulanciami a inými medicínskymi odbormi.

Optimálna starostlivosť o onkologického pacienta je podmienená dobrou kooperáciou medzi špecializovanými pracoviskami, ktoré sú personálne a materiálne primerane vybavené a môžu skoncentrovať vyšší počet pacientov na poskytovanie špecializovanej starostlivosti, a dostatočnou sieťou menších onkologických pracovísk, ktoré poskytujú chronickú a paliatívnu onkologickú starostlivosť, ľahko dostupnú pre väčšinu onkologických pacientov.

Koncentrácia vysokošpecializovaných zákrokov je spojená nielen s nižšími finančnými nákladmi, ale aj s výrazne lepšími liečebnými výsledkami. Jedným z rozhodujúcich faktorov úspešnosti onkologickej liečby je správne zostavenie plánu onkologickej liečby. Plány liečebných postupov musia byť preto posudzované najmenej dvomi špecialistami z odboru klinickej onkológie („second opinion“) alebo iných odborov podľa typu nádorovej choroby.

Včasná diagnostika a skríning nádorových ochorení sú podmienené kooperáciou všeobecných lekárov a odborných lekárov príslušných medicínskych odborov s klinickými onkológmi. Úspešnosť zachytenia včasného štádia nádorovej choroby je podmienená primeraným prístrojovým vybavením a personálnym zabezpečením pracovísk podľa osobitného predpisu1) a štandardných diagnostických postupov. Skríningové programy vychádzajú z efektivity liečby prípadne zachytených onkologických chorôb. Skríningové projekty navrhnuté inými odbormi vyžadujú preto multidisciplinárnu diskusiu za účasti špecialistov z odboru klinickej onkológie a radiačnej onkológie.

1.2.1. Sieť pracovísk

Navrhovaná štruktúra odboru vychádza z uvedenej charakteristiky odboru, incidencie nádorových ochorení v Slovenskej republike, z regionálneho usporiadania zdravotníckych zariadení, súčasného stavu odboru a je v súlade s trendom rozvoja i v zahraničí. Sieť pracovísk v odbore klinická onkológia je minimálne v rozsahu počtu lôžok určených osobitným predpisom.2)

Vychádzajúc zo súčasného stavu siete pracovísk klinickej onkológie a podľa rozsahu a úrovne poskytovanej starostlivosti rozdeľujeme ich do troch kategórii.

1.2.1.1. Oddelenia klinickej onkológie špecializovaných nemocníc - onkologických ústavov
>

Koncentrujú pacientov s nádorovými ochoreniami vyžadujúcimi vysoko špecializovanú systémovú protinádorovú liečbu a pacientov so zriedkavo sa vyskytujúcimi nádorovými ochoreniami. Podieľajú sa na zavádzaní nových diagnostických a terapeutických postupov do praxe. Úzko spolupracujú so špecializovanými pracoviskami iných špecializačných odborov a pracoviskami klinickej onkológie uvedených v bodoch 1.2.1.2. a 1.2.1.3. Poskytujú konziliárne služby, preberajú od nich pacientov, vyžadujúcich si vysoko špecializovanú starostlivosť a v spolupráci s nimi dispenzarizujú pacientov so zriedkavo sa vyskytujúcimi nádorovými chorobami, alebo pacientov po radikálnej protinádorovej liečbe. Úzko spolupracujú s pracoviskami iných medicínskych odborov, ktoré sa špecializujú na diagnostiku a liečbu nádorových chorôb, najmä s oddeleniami radiačnej onkológie, chirurgických odborov, hematológie, patológie a rádiológie. Podieľajú sa na ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov podľa osobitného predpisu.3) Vyhodnocujú svoje dlhodobé výsledky. Vykonávajú hlásenie zhubných nádorov.

Pre pacientov z užšieho regiónu poskytuje oddelenie klinickej onkológie špecializovanej nemocnice štandardnú liečebnú a paliatívnu onkologickú starostlivosť. Na oddeleniach klinickej onkológie špecializovaných nemocníc sa aplikuje systémová liečba všetkých nádorových ochorení. Pracovisko má ambulantnú časť a lôžkovú časť. Prevádzka pracoviska sa riadi osobitným predpisom.4)

Činnosť oddelení klinickej onkológie špecializovaných nemocníc odborne usmerňuje Národný onkologický ústav ako metodické centrum Slovenskej republiky.

1.2.1.2. Oddelenia klinickej onkológie vybraných všeobecných nemocníc

Spolupracujú s oddeleniami klinickej onkológie špecializovaných nemocníc, poskytujú liečbu a paliatívnu onkologickú starostlivosť pacientom s bežne sa vyskytujúcimi onkologickými ochoreniami. Vyhodnocujú dlhodobé výsledky liečby. Podieľajú sa na klinickom výskume a zavádzaní nových liečebných metód. V spolupráci s pracoviskami uvedených v bode 1.2.1.1. sa podieľajú na vzdelávaní pracovníkov v odbore klinickej onkológie. V spolupráci s pracoviskami uvedených v bode 1.2.1.3. zabezpečujú dispenzarizáciu pacientov s onkologickými chorobami. Poskytujú konziliárne služby iným medicínskym odborom v rámci regiónu. Vykonávajú hlásenie zhubných nádorov.

Oddelenia klinickej onkológie vybraných všeobecných nemocníc majú ambulantnú časť a lôžkovú časť. Prevádzka pracoviska sa riadi osobitným predpisom.4 )

1.2.1.3. Ostatné pracoviská klinickej onkológie

Pracujú v nadväznosti na oddelenie klinickej onkológie vybranej všeobecnej nemocnice alebo na oddelenie klinickej onkológie špecializovanej nemocnice. Podieľajú sa na diagnostike a dispenzarizácii vysoko rizikových jedincov a pacientov s prekancerózami. Vykonávajú konziliárnu činnosť pre iné odbory. Poskytujú dlhodobú liečebnú a paliatívnu onkologickú starostlivosť pacientom s malígnym ochorením. U potenciálne liečiteľných pacientov vyžadujú konzultáciu na pracoviskách uvedených v bodoch 1.2.1.1. a 1.2.1.2., s cieľom zabezpečiť optimálnu stratégiu liečby. Táto konzultácia je potrebná predovšetkým u pacientov vyžadujúcich zložitú a finančne náročnú liečbu. Tento postup je v súlade s medzinárodným trendom. Preberajú pacientov z oddelení uvedených v bodoch 1.2.1.1. a 1.2.1.2., ktorí potrebujú chronickú a paliatívnu onkologickú starostlivosť. Oddelenia klinickej onkológie špecializovaných nemocníc alebo onkologických ústavov a všeobecných nemocníc sú povinné poskytnúť týmto pracoviskám klinickej onkológie konzília a prevziať pacientov, ktorí si vyžadujú špecializovanú odbornú starostlivosť. V spolupráci s pracoviskami uvedených v bodoch 1.2.1.1. a 1.2.1.2. dispenzarizujú pacientov s onkologickými chorobami v príslušnom regióne. Vykonávajú hlásenie zhubných nádorov.

Ostatné pracoviská klinickej onkológie môžu byť lôžkové alebo ambulantné zariadenia. Ambulantné zariadenie spolupracuje pri poskytovaní ústavnej starostlivosti s lôžkovými oddeleniami iných medicínskych odborov. Prevádzka pracoviska sa riadi osobitným predpisom.3)

1.3. Vzťah odboru k ostatným odborom – spolupráca

Onkologická liečba je multimodálna disciplína a vyžaduje si úzku spoluprácu so špecialistami z iných špecializačných odborov: rádiológia, radiačná onkológia, hematológia, patologická anatómia, genetika, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, urológia, otorinolaryngológia, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, ortopédia, rehabilitácia, neurochirurgia, neurológia, posudkové lekárstvo, psychológia, psychiatria, paliatívna starostlivosť a iných odborov.

1.4. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore klinická onkológia zabezpečuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) v spolupráci s hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre klinickú onkológiu (ďalej len „hlavný odborník”). Ministerstvo zdravotníctva v súčinnosti s hlavným odborníkom vydáva rozhodnutia, odborné usmernenia a metodické pokyny.

Úlohy a oprávnenia hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva ustanovuje osobitný predpis.5) Kontrolná činnosť hlavného odborníka klinickej onkológie je vykonávaná v súčinnosti s krajskými odborníkmi a lekármi samosprávneho kraja podľa osobitného predpisu.6) Poradným zborom hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva je vedúci Katedry klinickej onkológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prednostovia onkologických kliník lekárskych fakúlt, riaditelia onkologických ústavov, vedúci oddelenia Národného onkologického registra Slovenskej republiky a ďalší odborníci. Úzko spolupracuje s predstaviteľmi občianskych a pacientskych organizácií ako Liga proti rakovine a ďalšími. Odborné riadenie sa uskutočňuje v úzkej spolupráci s Onkologickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskou lekárskou komorou.

Hlavný odborník sleduje činnosť vo svojom odbore a spolu so svojím poradným zborom pripravuje pre ministerstvo zdravotníctva návrhy, najmä koncepčného charakteru. Hlavný odborník zvoláva svoj poradný zbor najmenej jedenkrát ročne, v prípade závažných okolností aj častejšie. Hlavného odborníka vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva podľa osobitného predpisu.5) Hlavný odborník a jeho poradný zbor sa spolu s Onkologickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti rozhodujúcou mierou podieľa na tvorbe a priebežnom vyhodnocovaní Národného onkologického programu.

1.5. Povinné hlásenie a spracovanie štatistických údajov

Súčasťou náplne odboru klinická onkológia sú aj povinné hlásenia zhubného nádoru do Národného registra pacientov s onkologickým ochorením podľa osobitného predpisu.7) Pracoviská hlásia údaje v rozsahu, spôsobom a v termínoch určených Národným centrom zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“). Pracoviská poskytujú ministerstvu zdravotníctva údaje pre zisťovania a hlásenia na účel zdravotníckej štatistiky prostredníctvom NCZI. Pri tejto činnosti sú povinné dodržiavať záväzné štandardy pre informačné systémy v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Každý lekár pracoviska klinickej onkológie poskytuje ďalšie údaje pre štatistické spracovanie aj podľa vyžiadania

 • a) hlavnému odborníkovi pre klinickú onkológiu,
 • b) výboru Onkologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti,
 • c) Národnému centru zdravotníckych informácií,
 • d) iným povereným osobám a inštitúciám (Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotným poisťovniam, lekárovi samosprávneho kraja).

Analýzu incidencie zhubných nádorov v Slovenskej republike vykonáva NCZI minimálne jedenkrát ročne, prostredníctvom oddelenia Národného onkologického registra Slovenskej republiky. Za analýzu úmrtnosti zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý vydáva ročne oficiálne štatistiky zomretých. Na základe týchto údajov predkladá Onkologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti návrhy intervenčných stratégii hlavnému odborníkovi pre klinickú onkológiu.

1.6. Dispenzarizácia

Na pracoviskách klinickej onkológie sa vykonáva dispenzarizácia onkologických pacientov, najmä tých, u ktorých bola súčasťou liečby systémová terapia a ťažisková liečba. Kódy diagnóz, pri ktorých je ťažisková liečba – liečba chemoterapiou a pri ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore klinickej onkológie požiada zdravotné poisťovne o zaradenie pacienta do skupiny dispenzarizovaných pacientov sú nasledovné ochorenia a stavy: zhubné nádory C00 – C97 uvedené v medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH10), nezhubné nádory, karcinómy in situ, prekancerózy a ochorenia s vysokým rizikom vzniku nádorovej choroby.

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 - 10 rokov

Rozvojom vedeckého poznania sa zlepšujú možnosti včasnej diagnostiky onkologických ochorení a tým aj ďalšie možnosti ich účinného ovplyvnenia liečbou vo včasných a aj pokročilých štádiách. V súlade s trendom vývoja starostlivosti v odbore je potrebné doriešiť spôsob preskripcie protinádorových liekov pre pacientov so zriedkavo sa vyskytujúcimi ochoreniami, pre ktorých neexistujú medzinárodne akceptované štandardné liečebné postupy. Legislatívna úprava je nevyhnutná aj pre flexibilnejšie zavádzanie nových liečebných postupov do liečebnej praxe.

Zníženie mortality na nádorové ochorenia je podmienené komplexom veľkého počtu opatrení, ktoré presahujú rámec jedného medicínskeho odboru. Preto je potrebné vypracovať alebo inovovať celospoločenský Národný onkologický program, ktorý určí konkrétne ciele a spôsoby ich realizácie garantované vládou Slovenskej republiky, a ktoré budú záväzné pre všetky príslušné rezorty.

Nevyhnutnou súčasťou Národného onkologického programu je organizovaný skríning vybraných nádorových chorôb. Pre jeho úspešné zavedenie, priebeh a monitorovanie je nevyhnutné zriadenie koordinačného centra.

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore klinická onkológia zabezpečuje systém kvality v súlade s osobitným predpisom.8) Na kvalitu poskytovania onkologickej starostlivosti dohliada Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Vedenie odboru dbá o zavádzanie a dodržiavanie systému kvality u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, sledovanie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti s ohľadom na úroveň daného pracoviska ako aj rozsah a primeranosť realizovaných činností. Hlavný odborník a jeho poradný zbor spolupracujú s ministerstvom zdravotníctva na tvorbe štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore klinickej onkológie a na tvorbe indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Deklarovanú kvalitu na všetkých úrovniach vrátane klinickej a technickej úrovne zabezpečia pravidelné interné alebo vyžiadané externé audity.

2.3. Hlavné problémy starostlivosti v odbore, riešenie problémov

Problémy a priority starostlivosti v klinickej onkológii sú každoročne stanovované na základe analýz. K nim sa priraďujú intervenčné stratégie a ich plnenie sa pravidelne ročne vyhodnocuje. Cieľom je zlepšovať súčasnú kvalitu starostlivosti, zlepšovať výsledky morbidity a znižovať mortalitu. Nevyhnutné je aktualizovať personálne zabezpečenie a technické vybavenie pracovísk a dostupnosť finančných zdrojov na zabezpečenie protinádorovej liečby.

Odborné problémy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti rieši hlavný odborník ministerstva zdravotníctva so svojim poradným zborom v spolupráci s výborom Onkologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, prednostami kliník a primármi oddelení klinickej onkológie, zástupcami odborných spoločností alebo profesijných združení najčastejšie formou vytvorenia pracovných skupín. Závažným problémom odboru je dostupnosť finančných zdrojov na protinádorovú liečbu, pružný prístup k novým liečebným metódam, najmä u pacientov s neliečiteľným onkologickým ochorením.

2.4. Medzinárodná spolupráca

V rámci medzinárodnej spolupráce je významným prínosom porovnávanie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov s cieľom posúdenia efektivity diagnostiky a liečby. Odbor klinickej onkológie úzko spolupracuje v rámci medzinárodných programov s medzinárodnými organizáciami: Európskou organizáciou pre výskum a liečbu rakoviny (EORTC), Európskou spoločnosťou klinickej onkológie (ECCO), Európskou spoločnosťou internistickej onkológie (ESMO), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Americkou spoločnosťou klinickej onkológie (ASCO).

3. Vzdelávanie pracovníkov v programoch

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v klinickej onkológii sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v certifikačných študijných odboroch podľa osobitného predpisu3) pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov podieľajúcich sa na zdravotnej starostlivosti.

Sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.9)

4. Zrušujúce ustanovenie

Zrušuje sa Koncepcia odboru klinická onkológia č. 2786/1995/Jav zo dňa 15. júla 1996 uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 14 - 15 rok 1996.

5. Účinnosť

Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom uverejnenia.

Richard Raši, v. r. minister


Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

17. januára 2020
FRÁTRIK MILAN
Jano Milan Frátrik je lekár z čias socializmu. Keď k nemu príde dieťa s úrazom a povie mu ako sa úraz stal a kde sa stal a ak je to úraz v škole odmieta to zapísať že on to nie je povinný napísať. Je to... Čítaj viac...

Jano

17. januára 2020
MUDr. Ján Melek, s.r.o.
Janka Pán doktor Melek super aj sestrička príjemná .Super ambulancia Čítaj viac...

Janka

17. januára 2020
MUDr. JURINOVÁ, s.r.o.
Janka - Veľmi milá a príjemná zlatá sestrička a pani doktorka Jurinova odborníčka a taktiež veľmi príjemná a skvela lekárka .Veľmi dobrá energia v tejto ambulancii vďaka pani doktorke aj sestričke . Čítaj viac...

Janka

17. januára 2020
MUDr. JURINOVÁ, s.r.o.
Anonym - Personál v zdravotníckom zariadení "MUDr. JURINOVÁ, s.r.o." je ústretový a pozorný. - Zariadenie je čisté, upratané. - Čakáreň je útulná, nachádza sa v nej voda na pitie, časopisy na čítanie. Čítaj viac...

Anonym

Najnovšie správy

16. januára 2020
Nešťastná smrť Dušana Hergotta zo Senzusu: Lekárov sa bál, vykrvácal! VINOSADY - Spevák a zabávač Dušan Hergott chýba svojej rodine, kamarátom a fanúšikom už 14 rokov. Jeho smrť bola pre všetkých šokom. Umrel totiž náhle pri poobednom spánku. K lekárom sa bál chodiť,...
Čítaj viac...

15. januára 2020
MZ SR: Platy lekárov v nemocniciach sa v roku 2020 zvýšili o 6,18 percenta V roku 2020 má minimálna výška základnej zložky mzdy lekára a zubného lekára v ústavnom zdravotníckom zariadení predstavovať najmenej 1266,25 eura.
Čítaj viac...

15. januára 2020
Platy lekárov v nemocniciach sa v roku 2020 zvýšili o 6,18 percenta Rezort priblížil, že zvyšovanie platov sa odvíja od takzvaného mzdového automatu.
Čítaj viac...

15. januára 2020
Mladík mal depresie, doktor mu predpísal liek: Po pár dňoch sa z neho stalo monštrum! Desivé FOTO INDIANAPOLIS - Jonathanovi Lairdovi predpísali v roku 2016 lamotrigín. O mesiac nato sa mu vyhádzali červenkasté vredy a olúpala sa mu pokožka na povrchu tela, takže bol vystavený obrovskému riziku...
Čítaj viac...

15. januára 2020
Nemá kto liečiť, župa rozdávala dotácie Samosprávy zápasia s nedostatkom všeobecných lekárov a pediatrov. Mnohí sú v dôchodkovom veku. A mladí o tieto špecializácie nejavia záujem.
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie