Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická logopédia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z.z. vydáva túto koncepciu:

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odboreň

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

1.1.1

V preventívnej činnosti sleduje stav a rozvoj komunikačnej schopnosti u detí v 3.a 5. roku fyzického veku dieťaťa. Pripravuje pre deti stimulačné programy na výstavbu reči, ktoré napomáhajú vývinu osobnosti.

1.1.2.

Klinicko-logopedická diagnostika je špecifická aktivita na identifikáciu etiológie vzniku, druhu, stupňa, osobitosti, priebehu a následkov narušenia komunikačnej schopnosti u pacientov s rozličnými diagnózami. Klinicko-logopedická diagnostika je východiskom pre včasné odhalenie narušenej komunikačnej schopnosti pacientov, ktorá je často jediným príznakom začínajúceho ochorenia. Klinický logopéd tým prispieva k skráteniu liečby, čiastočnej alebo úplnej sanácii funkčných i organických porúch narušenej komunikačnej schopnosti pacientov, čo sa realizuje špecifickými metódami individuálnou i skupinovou formou. Klinický logopéd sa podieľa na diagnostickom procese aj v rámci konziliárnych služieb.

1.1.3

V terapeutickej činnosti sa podieľa na starostlivosti o pacientov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Používa špeciálne klinicko-logopedické metódy, metodiky: reedukáciu, korekciu, kompenzáciu a iné, ktoré sú cielené na odstránenie príznakov narušenej komunikačnej činnosti.

1.1.4

V poradenskej činnosti spolupracuje s rodinnými príslušníkmi a inými vzťahovými osobami v zmysle zásad zdravotníckej etiky.

1.1.5

V posudkovej činnosti klinický logopéd participuje na činnosti posudkového lekára, v kauzách riešiacich problematiku narušenej komunikačnej schopnosti: symbolických funkcií, porúch hlasu a sluchu.

1.1.6

Vo vedecko-výskumnej činnosti participuje na riešení výskumných úloh v odbore klinická logopédia ako samostatného špecializačného odboru. Realizačným výstupom je uplatnenie získaných poznatkov v starostlivosti o pacientov s narušenou komunikačnou schopnosťou, vo vysokoškolskom štúdiu a ďalšom vzdelávaní logopédov, v publikačnej činnosti.

1.2 Charakteristika starostlivosti v odbore

1.2.1

Klinická logopédia je neinvazívny špecializovaný odbor zaoberajúci sa pacientmi s narušenou komunikačnou schopnosťou z aspektu etiopatogenézy, prevencie, diagnostiky, terapie, prognózy a frekvencie výskytu v rámci komplexnej starostlivosti. „Logopédia má tak ako iné samostatné vedné odbory vlastný predmet skúmania i vlastné pracovné metódy.“ (Výnos predsedníctva SAV číslo 232/70-IV.sekr. z 26.10.1970.) Vychádzajúc z výnimočného významu komunikácie pre človeka je jej miesto v humánnom zdravotníckom systéme nepopierateľné.

1.3 Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom – spolupráca

1.3.1

Klinická logopédia ako špecializačný odbor, pôsobiaci v rezorte zdravotníctva a zaoberajúci sa v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti diagnostikou a erapiou narušenej komunikačnej schopnosti pacientov úzko spolupracuje so súvzťažnými špecializačnými odbormi: neurológiou, otorinolaryngológiou, foniatriou, pediatriou, plastickou chirurgiou, psychiatriou, geriatriou, fyziatriou a rehabilitáciou, anesteziológiou, stomatológiou, klinickou psychológiou atď.

1.4 Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

1.4.1

Odbor klinickej logopédie organizačne riadi a metodicky vedie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre klinickú logopédiu. Hlavného odborníka pre klinickú logopédiu vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky. Klinický logopéd je registrovaný v stavovskej organizácii (komore), ktorá posudzuje jeho odbornú a etickú spôsobilosť na získanie licencie v odbore klinická logopédia.

1.4.2

Klinickí logopédi poskytujú odbornú klinicko-logopedickú starostlivosť pacientom s narušenou komunikačnou schopnosťou vo všetkých vekových kategóriách.

1.4.3

Typy zdravotníckych zariadení, v ktorých je poskytovaná klinicko-logopedická starostlivosť: ambulancie klinickej logopédie, oddelenia nemocníc, oddelenia a kliniky fakultných nemocníc (neurológia, otorinolaryngológia, foniatria, pediatria,geriatria, neurochirurgia, anesteziológia, fyziatria a rehabilitácia, psychiatria, traumatológia, plastická chirurgia, stomatológia, jednotky intenzívnej starostlivosti atď.)

Na hore uvedených pracoviskách sú klinickí logopédi súčasťou personálneho vybavenia ako diagnostici a terapeuti, prípadne môžu poskytovať konziliárne služby a konzultácie.

1.4.4

Logopedické úseky alebo oddelenia klinickej logopédie sa zriaďujú tam, kde sú na to vytvorené organizačné podmienky. Riadi ich vedúci príslušného zdravotníckzho zariadenia. Metodicky ich vedie a úroveň klinicko-logopedickej starostlivosti zabezpečuje vedúci klinický logopéd so zodpovedajúcou špecializáciou.

1.4.5

Klinický logopéd je plne zodpovedný za všetky odborné činnosti, ktoré v rámci klinicko-logopedickej starostlivosti v zdravotníckom zariadení vykonáva.

1.4.6

Klinický logopéd sa pri svojej práci riadi legislatívnymi normami, upravujúcimi činnosť rezortu zdravotníctva a Chartou práv pacientov.

1.5 Povinné hlásenia a spracovanie štatistických dát

Spracovanie štatistických dát a ich povinné hlásenie sa vykonáva v úzkej spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií.

1.6 Dispenzarizácia

Klinický logopéd dispenzarizuje pacientov s afáziou, dysglosiou a s balbuties, tiež participuje na diagnostike a terapii pacientov dispenzarizovaných u iných odborníkov / neurológa, psychiatra, onkológa, pediatra a podobne /

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1 Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 – 10 rokoch

Stúpajúci trend výskytu narušenej komunikačnej schopnosti pacientov je ekvivalentný krajinám EÚ. So stúpajúcim trendom cerebrovaskulárnych ochorení stúpa aj vznik neurogénnych porúch reči, čo podmieňuje vznik nových diagnostických a terapeutických riešení v odbore.

2.2 Hlavné problémy starostlivosti v odbore, riešenie problémov

Hlavnými problémami pri zabezpečovaní klinicko-logopedickej starostlivosti sa javí neakceptovanie personálnych normatív riaditeľmi zdravotníckych zariadení, ako aj zmluvnými zdravotnými poisťovňami. Ich riešenie je v zmene organizácie posudzovania klinicko-logopedickej starostlivosti uvedenými organizáciami.

2.3 Medzinárodná spolupráca

Odborná spoločnosť aktívne sleduje vývoj starostlivosti v klinickej logopédii v zahraničí so záujmom nadviazať v budúcnosti aktívnu spoluprácu so zástupcami odborníkov z danej oblasti najmä v rámci EU.

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

3.1 Špecializačné štúdium, certifikačné štúdium

3.1.1

Ďalšie vzdelávanie logopédov na výkon špecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v certifikačných študijných programoch podľa osobitných predpisov.1)

3.2 Sústavné vzdelávanie

3.2.1

Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.

  • 1) Nariadenie vlády č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborova sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
  • 2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

4. Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa Koncepcia odboru klinickej logopédie číslo SZS – 3074/93/B1/K1, uverejnená vo Vestníku MZ SR, čiastka 13- 14 zo dňa 25. marca 1994.

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom uverejnenia.

Rudolf Zajac, v.r. minister

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

20. septembra 2019
SOPIRJÁKOVÁ OĽGA
Anonym S pani zubarkou nemám dobre skúsenosti a neodporúčam ju. Chce vyvrtat všetky zuby len aby zarobila a naozaj si ani nepamätá ktorý zub robila naposledy. Mne našla asi XY kazov čo mi bolo podozrivé ale... Čítaj viac...

Anonym

19. septembra 2019
PETERLÍKOVÁ DANIELA
Anonym - Lekárka Peterlíková Daniela sa absolútne nevie chovať ku svojim detským pacientom!!! Kričí je nervna.mala by vrátiť diplom.asi zabudla a svoju prísahu.!!!každý na ňu nadáva.. sestrička je úplne... Čítaj viac...

Anonym

19. septembra 2019
MRVA ANDREA
Peter Pani doktorka Andrea Mrva je ta naj doktorka s akou som sa stretol a ďakujem za jej super prístup počas jej zatiaľ najťažšej extrakcii 8. Všetkým len odporúčam. Čítaj viac...

Peter

19. septembra 2019
VEVERKA JAKUB
Ján Kováč Je to super lekár, ktorý vyniká veľkou odbornosťou, ochotou pomôcť pri ťažkostiach a chce nie len liečiť, ale i vyliečiť ! Čítaj viac...

Ján Kováč

Najnovšie správy

26. mája 2018
Sedem lekárov jej odporúčalo potrat, ona sa rozhodla inak: Počas tehotenstva porazila rakovinu Tifanie Morataya (37) z Kalifornie si myslela, že umrie. Snažila sa preto urobiť všetko pre to, aby prežilo aspoň jej nenarodené dieťa. Neposlúchla rady 7 lekárov, aby išla na potrat. Teraz sa teší...
Čítaj viac...

25. mája 2018
Zomrela ďalšia Kubánka, ktorá prežila pád lietadla Emiley Sánchezovú sa lekárom nepodarilo zachrániť, zomrela na následky ťažkých zranení a popálenín.
Čítaj viac...

25. mája 2018
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 30/2017-2018 ŠTK schvaľuje výsledky 22. kola 6. ligy dospelých http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2048/ ŠTK schvaľuje výsledky 18. kola 7. ligy dospelých http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2051/ ŠTK...
Čítaj viac...

25. mája 2018
Lekár bez špecializácie SVET ZDRAVIA, A. S. – Spišská Nová Ves, Košický kraj – Lekár bez špecializácie @ SVET ZDRAVIA, A. S. Lekár bez špecializácie...
Čítaj viac...

24. mája 2018
Lieky sú vnímané viac ako tovar než liečebný nástroj, tvrdia lekárnici a žiadajú zmenu BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) - V súčasnosti sú lieky vnímané viac ako tovar než liečebný nástroj. "Myslíme si, že by bolo vhodné aj legislatívne, ale aj z hľadiska nejakého spoločenského...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie