Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická logopédia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z.z. vydáva túto koncepciu:

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odboreň

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

1.1.1

V preventívnej činnosti sleduje stav a rozvoj komunikačnej schopnosti u detí v 3.a 5. roku fyzického veku dieťaťa. Pripravuje pre deti stimulačné programy na výstavbu reči, ktoré napomáhajú vývinu osobnosti.

1.1.2.

Klinicko-logopedická diagnostika je špecifická aktivita na identifikáciu etiológie vzniku, druhu, stupňa, osobitosti, priebehu a následkov narušenia komunikačnej schopnosti u pacientov s rozličnými diagnózami. Klinicko-logopedická diagnostika je východiskom pre včasné odhalenie narušenej komunikačnej schopnosti pacientov, ktorá je často jediným príznakom začínajúceho ochorenia. Klinický logopéd tým prispieva k skráteniu liečby, čiastočnej alebo úplnej sanácii funkčných i organických porúch narušenej komunikačnej schopnosti pacientov, čo sa realizuje špecifickými metódami individuálnou i skupinovou formou. Klinický logopéd sa podieľa na diagnostickom procese aj v rámci konziliárnych služieb.

1.1.3

V terapeutickej činnosti sa podieľa na starostlivosti o pacientov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Používa špeciálne klinicko-logopedické metódy, metodiky: reedukáciu, korekciu, kompenzáciu a iné, ktoré sú cielené na odstránenie príznakov narušenej komunikačnej činnosti.

1.1.4

V poradenskej činnosti spolupracuje s rodinnými príslušníkmi a inými vzťahovými osobami v zmysle zásad zdravotníckej etiky.

1.1.5

V posudkovej činnosti klinický logopéd participuje na činnosti posudkového lekára, v kauzách riešiacich problematiku narušenej komunikačnej schopnosti: symbolických funkcií, porúch hlasu a sluchu.

1.1.6

Vo vedecko-výskumnej činnosti participuje na riešení výskumných úloh v odbore klinická logopédia ako samostatného špecializačného odboru. Realizačným výstupom je uplatnenie získaných poznatkov v starostlivosti o pacientov s narušenou komunikačnou schopnosťou, vo vysokoškolskom štúdiu a ďalšom vzdelávaní logopédov, v publikačnej činnosti.

1.2 Charakteristika starostlivosti v odbore

1.2.1

Klinická logopédia je neinvazívny špecializovaný odbor zaoberajúci sa pacientmi s narušenou komunikačnou schopnosťou z aspektu etiopatogenézy, prevencie, diagnostiky, terapie, prognózy a frekvencie výskytu v rámci komplexnej starostlivosti. „Logopédia má tak ako iné samostatné vedné odbory vlastný predmet skúmania i vlastné pracovné metódy.“ (Výnos predsedníctva SAV číslo 232/70-IV.sekr. z 26.10.1970.) Vychádzajúc z výnimočného významu komunikácie pre človeka je jej miesto v humánnom zdravotníckom systéme nepopierateľné.

1.3 Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom – spolupráca

1.3.1

Klinická logopédia ako špecializačný odbor, pôsobiaci v rezorte zdravotníctva a zaoberajúci sa v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti diagnostikou a erapiou narušenej komunikačnej schopnosti pacientov úzko spolupracuje so súvzťažnými špecializačnými odbormi: neurológiou, otorinolaryngológiou, foniatriou, pediatriou, plastickou chirurgiou, psychiatriou, geriatriou, fyziatriou a rehabilitáciou, anesteziológiou, stomatológiou, klinickou psychológiou atď.

1.4 Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

1.4.1

Odbor klinickej logopédie organizačne riadi a metodicky vedie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre klinickú logopédiu. Hlavného odborníka pre klinickú logopédiu vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky. Klinický logopéd je registrovaný v stavovskej organizácii (komore), ktorá posudzuje jeho odbornú a etickú spôsobilosť na získanie licencie v odbore klinická logopédia.

1.4.2

Klinickí logopédi poskytujú odbornú klinicko-logopedickú starostlivosť pacientom s narušenou komunikačnou schopnosťou vo všetkých vekových kategóriách.

1.4.3

Typy zdravotníckych zariadení, v ktorých je poskytovaná klinicko-logopedická starostlivosť: ambulancie klinickej logopédie, oddelenia nemocníc, oddelenia a kliniky fakultných nemocníc (neurológia, otorinolaryngológia, foniatria, pediatria,geriatria, neurochirurgia, anesteziológia, fyziatria a rehabilitácia, psychiatria, traumatológia, plastická chirurgia, stomatológia, jednotky intenzívnej starostlivosti atď.)

Na hore uvedených pracoviskách sú klinickí logopédi súčasťou personálneho vybavenia ako diagnostici a terapeuti, prípadne môžu poskytovať konziliárne služby a konzultácie.

1.4.4

Logopedické úseky alebo oddelenia klinickej logopédie sa zriaďujú tam, kde sú na to vytvorené organizačné podmienky. Riadi ich vedúci príslušného zdravotníckzho zariadenia. Metodicky ich vedie a úroveň klinicko-logopedickej starostlivosti zabezpečuje vedúci klinický logopéd so zodpovedajúcou špecializáciou.

1.4.5

Klinický logopéd je plne zodpovedný za všetky odborné činnosti, ktoré v rámci klinicko-logopedickej starostlivosti v zdravotníckom zariadení vykonáva.

1.4.6

Klinický logopéd sa pri svojej práci riadi legislatívnymi normami, upravujúcimi činnosť rezortu zdravotníctva a Chartou práv pacientov.

1.5 Povinné hlásenia a spracovanie štatistických dát

Spracovanie štatistických dát a ich povinné hlásenie sa vykonáva v úzkej spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií.

1.6 Dispenzarizácia

Klinický logopéd dispenzarizuje pacientov s afáziou, dysglosiou a s balbuties, tiež participuje na diagnostike a terapii pacientov dispenzarizovaných u iných odborníkov / neurológa, psychiatra, onkológa, pediatra a podobne /

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1 Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 – 10 rokoch

Stúpajúci trend výskytu narušenej komunikačnej schopnosti pacientov je ekvivalentný krajinám EÚ. So stúpajúcim trendom cerebrovaskulárnych ochorení stúpa aj vznik neurogénnych porúch reči, čo podmieňuje vznik nových diagnostických a terapeutických riešení v odbore.

2.2 Hlavné problémy starostlivosti v odbore, riešenie problémov

Hlavnými problémami pri zabezpečovaní klinicko-logopedickej starostlivosti sa javí neakceptovanie personálnych normatív riaditeľmi zdravotníckych zariadení, ako aj zmluvnými zdravotnými poisťovňami. Ich riešenie je v zmene organizácie posudzovania klinicko-logopedickej starostlivosti uvedenými organizáciami.

2.3 Medzinárodná spolupráca

Odborná spoločnosť aktívne sleduje vývoj starostlivosti v klinickej logopédii v zahraničí so záujmom nadviazať v budúcnosti aktívnu spoluprácu so zástupcami odborníkov z danej oblasti najmä v rámci EU.

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

3.1 Špecializačné štúdium, certifikačné štúdium

3.1.1

Ďalšie vzdelávanie logopédov na výkon špecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v certifikačných študijných programoch podľa osobitných predpisov.1)

3.2 Sústavné vzdelávanie

3.2.1

Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.

  • 1) Nariadenie vlády č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborova sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
  • 2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

4. Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa Koncepcia odboru klinickej logopédie číslo SZS – 3074/93/B1/K1, uverejnená vo Vestníku MZ SR, čiastka 13- 14 zo dňa 25. marca 1994.

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom uverejnenia.

Rudolf Zajac, v.r. minister

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

25. septembra 2020
KALMÁROVÁ Anna
Jarka Ako odišla šikovná sestrička od pani doktorky kalmárovej, ide to dolu vodou, uvažujem, že opustím ambulanciu. Čítaj viac...

Jarka

24. septembra 2020
BORSÍK KAROL
Dagmar Ďakujem lekárovi za jeho ľudský prístup a profesionalitu. Potrebovali by sme viac takýchto lekárov. Čítaj viac...

Dagmar

24. septembra 2020
SILLE JOZEF
znechuteny kolega jednej vdovy chcem panovy doktorovy poblahozelat ze sa mu podla uznesenia ktore som videl podarilo vyhnut trestnemu stihaniu za to ze v roku 2016 pocas sluzby na pohotovosti nebol schopny spravne diagnostokovat... Čítaj viac...

znechuteny kolega jednej vdovy

24. septembra 2020
MAGYAR RÓBERT
Soňa Vancáková Pán doktor Magyar má vždy dostatok času na mňa, ako na pacientku. Trpezlivo ma vypočuje a vysvetlí mi aj prejavy mojej choroby. Má veľmi pokojný prístup. Pozitívom je, že nečakám, lebo sa... Čítaj viac...

Soňa Vancáková

Najnovšie správy

24. septembra 2020
Najlepšia paralympionička sveta je od Rožňavy: Lekár si pýtal úplatok, aby uznal môj hendikep Henrieta Farkašová sa vlani stala najlepšou paralympioničkou sveta a držiteľkou ceny Laureus, takzvaného športového Oscara. V zjazdovom lyžovaní zdravotne znevýhodnených získala deväť...
Čítaj viac...

24. septembra 2020
Uznávaný profesor prezradil, prečo je v súčasnosti toľko nezadaných ľudí Ako žijeme a pristupujeme k svojmu okoliu, máme vlastne z veľkej časti predurčené. Ovplyvniť nás môže nielen prostredie, v ktorom vyrastáme, ale aj správanie a psychické rozpoloženie našich rodičov v...
Čítaj viac...

24. septembra 2020
Unipharma zvyšuje základné imanie o desať miliónov eur Spoločným cieľom akcionárov spoločnosti je podľa hovorkyne prosperita slovenskej lekárnickej distribúcie.
Čítaj viac...

24. septembra 2020
Technická a emisná kontrola osobného, nákladného vozidla alebo motocykla. Cena: 20 €Technická a emisná kontrola osobného, nákladného vozidla alebo motocykla.1. osvedčenie o evidencii (veľký technický preukaz) alebo pri jeho zadržaní políciou, aktuálnu kópiu spolu s...
Čítaj viac...

24. septembra 2020
Barboru Balúchovú ratovali záchranári: Slová o mozgovej príhode! BRATISLAVA - Zdalo sa, že život jednej z mamičiek Borisa Kollára je v poslednom období takmer dokonalý. Kam prišla, tam žiarila spokojnosťou, šírila pozitívnu energiu a rozdávala úsmevy. Lenže...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie