Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa §45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č.350/2005Z.z. vydáva túto koncepciu.

Základné pojmy

Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor, ktorý pozostáva z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich a súvisiacich zložiek: hematológie a transfuziológie.

Hematológia je klinicko-laboratórny odbor, ktorý sa komplexne zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane úzko asociovaných systémov

Transfuziológia je výrobný, laboratórny a klinický odbor, ktorý sa komplexne zaoberá prípravou, indikáciou a použitím transfúznych liekov.

Odbor hematológia a transfuziológia úzko spolupracuje s inými klinickými a diagnostickými medicínskymi odbormi v oblasti

 • a) klinickej predovšetkým s odbormi vnútorného lekárstva, pediatrie, imunológie, genetiky a inými,
 • b) diagnostickej predovšetkým s odbormi klinickej biochémie, genetiky, imunológie, molekulovej biológie a inými

V oblasti klinickej hematológie je nositeľom a garantom klinických postupov zameraných na diagnostiku a terapiu porúch a ochorení krvi a krvotvorných orgánov.

V oblasti transfuziológie je nositeľom a garantom postupov pri odbere krvi, správnej praxe pri príprave, skladovaní, vydávaní a transporte transfúznych liekov, ako aj ich správneho a racionálneho využitia.8)

V oblasti laboratórnej diagnostiky je nositeľom a garantom vyšetrovacích metód zameraných na poruchy a ochorenia krvi a krvotvorných orgánov, ako aj vykonávania laboratórnych vyšetrení súvisiacich s bezpečnosťou darcu krvi a príjemcu transfúznych liekov v rámci transfuziológie.

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia

1.1. Náplň a hlavné úlohy zdravotnej starostlivosti v odbore, vymedzenie činností:

A. Hematológia:

 • navrhuje a zabezpečuje diagnostiku, liečbu, depistáž, a dispenzarizáciu osôb, ktorým sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť (ďalej len osoba) s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému; túto činnosť zabezpečuje vo forme ambulantnej, konziliárnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy, vykonáva chemoterapiu onkohematologických ochorení, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu, transplantáciu krvotvorných buniek9) a komplexnú podpornú liečbu,
 • vypracováva a stanovuje kritéria pre štandardizáciu laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov,
 • vykonáva laboratórne vyšetrenia: numericko-cytologické, morfologické, cytochemické, imunofenotypizačné, funkčné a enzymologické vyšetrenia krviniek, vyšetrenie imunológie erytrocytov, leukocytov a trombocytov, vyšetrenia hemostazeologické, špeciálne biochemické vyšetrenia a iné vyšetrenia (postupy aplikovanej nukleárnej medicíny, imunogenetiky a molekulovej biológie)
 • zabezpečuje plnenie štandardov a štandardných postupov
 • zabezpečuje výkon a hodnotenie systémov kvality a správnej laboratórnej praxe na všetkých druhoch pracovísk vykonávajúcich hematologické vyšetrenia,
 • vypracováva a zabezpečuje systém jednotnej a komplexnej dokumentácie v odbore hematológia a transfuziológia
 • priebežne aplikuje adekvátne systémy informatiky, riadenia a logistiky.

B. Transfuziológia:

 • zabezpečuje spoluúčasť pri nábore, výchove darcov krvi a zložiek krvi,
 • zabezpečuje starostlivosť o darcov krvi a krvných zložiek,
 • vykonáva klinické vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek,
 • vykonáva odbery krvi pre alogénne transfúzie,
 • vykonáva produktívne cytaferézy a plazmaferézy,
 • vykonáva odbery krvi a jej zložiek pre autológne transfúzie,
 • zabezpečuje spracovanie krvi a správnu prax prípravy transfúznych liekov,
 • zabezpečuje laboratórne vyšetrovanie krvi zamerané na prevenciu prenosu infekcií,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia krvi a krvných zložiek,
 • vykonáva laboratórne predtransfúzne imunohematologické vyšetrenia,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia súvisiace s transplantáciou krvotvorných buniek,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia súvisiace s hematologickou diagnostikou a prevenciou aloimunizácie,
 • vykonáva laboratórne vyšetrenia v rámci kontroly kvality transfúznych liekov,
 • zabezpečuje tvorbu a spravovanie registrov – darcov krvi a zložiek krvi, darcov s vyšetreným fenotypom erytrocytov, darcov s vyšetreným HLA fenotypom, darcov kostnej drene a krvotvorných buniek,
 • zabezpečuje prípravu a skladovanie štepov krvotvorných buniek,
 • vykonáva manipuláciu so štepmi krvotvorných buniek,
 • vykonáva liečebné hemaferézy,
 • vykonáva znaleckú činnosť,
 • vykonáva konziliárnu činnosť- presadzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčasť pri kontrole ich dodržiavania,
 • vykonáva ambulantnú transfuziologickú starostlivosť, vrátane podávania hemoterapie

Náplň transfuziológie realizujú pracoviská Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (NTS SR), a to spracovateľské centrá, spolupracujúce (odberové) pracoviská a iné certifikované transfuziologické pracoviská.

1.2. Charakteristika zdravotnej starostlivosti

Základné činnosti:

 • a) detekcia, diagnostika a terapia primárnych a sekundárnych porúch krvotvorby,
 • b) porúch hemostázy a trombózy,
 • c) iných asociovaných porúch a
 • d) zabezpečenie hemoterapie.

Základné formy činnosti:

 • a) laboratórna a inštrumentálna diagnostika,
 • b) klinické vyšetrenia, ambulantná zdravotná starostlivosť, ústavná zdravotná starostlivosť, dispenzarizácia, konziliárne vyšetrenia a konzultácie,
 • c) vyšetrovanie darcov krvi, vykonávanie odberov krvi a jej zložiek, laboratórne vyšetrenie krvi, jej spracovanie na transfúzne lieky, ich skladovanie a distribúcia

A. Pracoviská odboru zabezpečujú dostupnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore hematológia a transfuziológia.10) Pre zabezpečenie kontinuálneho odborného riadenia pracovísk odboru hematológie a transfuziológie je potrebné, aby riadiaci pracovník bol lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia.

 • a) Hematologická ambulancia zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť o osoby s chorobami krvi a krvotvorných orgánov
  • konziliárnu starostlivosť pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov,
  • diagnostiku a liečbu málokrvnosti – porúch metabolizmu železa, vitamínu B12, folátov,
  • diagnostiku a liečbu ochorení bielych krviniek,
  • diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému,
  • diagnostiku a liečbu imunohematologických porúch u pacientov s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami
  • diagnostiku a liečbu onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení,
  • diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilných stavov,
  • hemoterapiu a chemoterapiu ambulantnou formou,
  • dispenzarizáciu vybraných skupín hematologických ochorení,
  • doliečovanie a kontrolu chorých preložených zo špecializovaného pracoviska,
  • konzultácie a zabezpečenie liečby pacientov na vyššie špecializovaných pracoviskách,
  • vykonanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru a odbery iného biologického materiálu.

Hematologicko-transfuziologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť samostatne alebo je súčasťou hematologicko-transfuziologického oddelenia, vysoko špecializovaného pracoviska alebo centra.

 • b) Hematologické laboratórium vykonáva pre potreby vlastného odboru aj pre ostatné odbory, základné aj špeciálne hematologické a transfuziologické laboratórne vyšetrenia. Špeciálne vyšetrenia sú
  • hematologické,
  • hemostazeologické,
  • imunohematologické,
  • špeciálne biochemické
  • iné vyšetrenia podľa aktuálnej potreby
  • predtransfúzne a potransfúzne vyšetrenia, ak je k pracovisku pričlenená krvná banka.

Hematologické laboratórium zvyčajne tvorí súčasť hematologicko-transfuziologického oddelenia, špecializovaných alebo vysoko špecializovaných pracovísk a centier. Laboratórium môže pracovať aj samostatne, alebo môže byť združené s inými pracoviskami laboratórnej medicíny.

 • c) Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom zabezpečuje
  • dostupnosť a skladovanie transfúznych liekov,
  • vykonáva základné imunohematologické laboratórne vyšetrenia a činnosti pre potreby zdravotnej starostlivosti v hematológii.

Zriaďuje sa v zdravotníckych zariadeniach, ktoré podávajú hemoterapiu ako súčasť hematologicko-transfuziologického oddelenia alebo špecializovaného pracoviska, alebo ako samostatný úsek. Môže byť združená s iným pracoviskom laboratórnej medicíny.

 • d) Odberové pracovisko je súčasťou hematologicko-transfuziologického oddelenia alebo samostatným pracoviskom Národnej transfúznej služby SR. Náplňou činnosti je
  • nábor darcov krvi aj v spolupráci so Slovenským červeným krížom,
  • vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek (ďalej len „darcov“),
  • starostlivosť o darcov,
  • vytvorenie a vedenie registra darcov,
  • vykonávanie odberov krvi v spolupráci s tímom spracovateľského centra, prípadne vykonávanie produktívnych a liečebných hemaferéz,
  • vykonávanie odberov krvi pre autológne transfúzie.
 • e) Spracovateľské centrum komplexne zabezpečuje dostupnosť hemoterapie v požadovanom množstve, kvalite a bezpečnosti pri spracovaní za splnenia podmienok správnej praxe prípravy transfúznych liekov1). Náplňou činnosti spracovateľského centra je
  • nábor darcov krvi aj v spolupráci so Slovenským červeným krížom,
  • vyšetrovanie a starostlivosť o darcov,
  • budovanie a spravovanie registra darcov a registra osôb, ktoré boli pozbavené prijateľnosti darovať krv alebo zložku krvi,
  • využívanie jednotného informačného systému,
  • vykonávanie odberov krvi pre alogénne transfúzie,
  • vykonávanie produktívnych hemaferéz,
  • spracovanie krvi odobratej v centre,
  • spracovanie krvi odobratej v zmluvných odberových pracoviskách,
  • spracovanie krvi odobratej výjazdovou odberovou skupinou centra,
  • príprava transfúznych liekov,
  • vykonávanie predpísaných imunohematologických vyšetrení krvi súvisiacich s produkciou transfúznych liekov,
  • vykonávanie predpísaných laboratórnych vyšetrení v rámci prevencie prenosu infekcií transfúznymi liekmi,
  • skladovanie transfúznych liekov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície transfúznych liekov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a účelnej hemoterapie,
  • kryokonzervácia a skladovanie štepov krvotvorných buniek pre transplantácie,
  • vykonávanie základných a špeciálnych imunohematologických vyšetrení potrebných pre zabezpečenie hemoterapie vo svojom zdravotníckom zariadení, aj pre iné zdravotnícke zariadenia,
  • vykonávanie ambulantnej zdravotníckej starostlivosti- odberov na autológne transfúzie, vykonávanie liečebných hemaferéz a podávanie hemoterapie,
  • konziliárne služby v transfuziológii a spolupráca s klinickými odbormi pri zabezpečení účelnej hemoterapie vrátane sledovania nežiadúcich účinkov transfúzie a riešenia transfúznych reakcií a nezhôd,
  • aplikácia systémov kvality, ktoré sú integrálnou časťou a podmienkou činnosti v súlade so systémami správnej klinickej, laboratórnej a výrobnej praxe,
  • vedenie dokumentácie v súlade so správnou klinickou, laboratórnou a výrobnou praxou a systémami kvality,
  • spolupráca so zmluvnými odberovými pracoviskami v zmysle regulácie počtu odberov,
  • koordinovanie a spolupráca s organizáciou zabezpečujúcou prevoz odobratej krvi a transfúznych liekov,
  • vykonávanie pravidelných auditov v zmluvných odberateľských pracoviskách,
  • osvetová činnosť v rámci spádovej oblasti
  • referenčná a znalecká činnosť.
 • f) Hematologicko-transfuziologické oddelenie je zariadenie hematologickej a transfuziologickej ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov. Súčasťou hematologicko-transfuziologického oddelenia sú
  Časť hematologická
  • hematologická ambulancia,
  • laboratóriá: hematologické, hemostazeologické, imunohematologické, na diagnostiku transfúziou prenesených ochorení, laboratórnej medicíny, kontroly kvality.
  Časť transfuziologická
  • krvná banka,
  • odberové pracovisko,
  • úsek komponentového spracovania krvi,
  • úsek kontroly kvality,
  • úsek administratívy a informatiky.
 • g) Špecializované pracovisko hematologické a transfuziologické poskytuje vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť vrátane vyšších stupňov diagnostiky a liečby, vysoko dávkovanej chemoterapie, transplantácie krvotvorných buniek. Pozostáva z nasledujúcich úsekov:
  Oddelenie klinickej hematológie
  Ústavné - lôžkové oddelenie,
  • jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti,
  • transplantačné centrum krvotvorných buniek,2)
  Ambulantné - ambulancia pre komplexnú hematologickú starostlivosť,
  • onkohematologická ambulancia,
  • regionálne centrum pre poruchy hemostázy,
  Oddelenie laboratórnej a inštrumentálnej diagnostiky
  • úsek rutinnej a špeciálnej cytológie, morfológie a cytochémie krviniek a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému a sleziny,
  • úsek rutinnej a špeciálnej hemostazeológie,
  • úsek špeciálnej biochémie, imunológie a virológie,
  • úsek imunológie leukocytov a trombocytov,
  • úsek molekulových vyšetrovacích metód,
  • úsek kontroly kvality,
  • úsek mikrobiologickej kontroly,
  • iné úseky (úsek tkanivových kultúr, nukleárnej medicíny, in vivo inštrumentálnych metód).
  Oddelenie klinickej transfuziológie
  • úsek darcov krvotvorných buniek,
  • úsek odberov krvotvorných buniek,
  • úsek prípravy transfúznych liekov,
  • úsek liečebnej hemaferézy,
  • úsek spracovania, kryokonzervácie a skladovania krvotvorných buniek,
  • krvná banka,
  • úsek kontroly kvality,
  • úsek administratívy: pracoviská dokumentácie, štatistiky, ekonomiky a technického zabezpečenia,
  • úsek informatiky, logistiky a riadenia činností.
 • h) centrá a inštitúcie zabezpečujúce špecializovanú starostlivosť
  • Národná transfúzna služba Slovenskej republiky je inštitúcia, ktorej úlohou je zabezpečenie všeobecnej dostupnosti transfúznych liekov,
  • Národný register darcov kostnej drene Slovenskej republiky so sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave zabezpečuje typizáciu a registráciu dobrovoľných potenciálnych darcov krvotvorných buniek v rámci Slovenskej republiky a spolupracuje na medzinárodnej úrovni pri vyhľadávaní nepríbuzenských darcov krvotvorných buniek,
  • Národný register darcov krvi so zriedkavo sa vyskytujúcimi kombináciami krvných skupín so sídlom v Národnej transfúznej službe Slovenskej republiky v Bratislave je špecializovaným pracoviskom v oblasti imunohematológie erytrocytov s celoslovenskou pôsobnosťou. Zaoberá sa vyšetreniami a registráciou darcov krvi a osôb, ktorým sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť a spolupracuje na medzinárodnej úrovni v oblasti imunohematológie erytrocytov,
  • Národné centrum pre hemofíliu a iné krvácavé choroby so sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave je centrom starostlivosti o osoby, ktorým sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť predovšetkým s vrodenými a získanými krvácavými chorobami, s celoslovenskou pôsobnosťou a spravuje Národný register vrodených krvácavých ochorení,
  • Národné centrum pre hemostázu a trombózu so sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine zabezpečuje zdravotnú starostlivosť osobám predovšetkým s vrodenými a získanými trombofilnými stavmi, s celoslovenskou pôsobnosťou a spravuje Národný register trombofilných stavov.

B. Pracovníci 11)

 • 1. lekári,
 • 2. iní zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským vzdelaním,
 • 3. laboranti,
 • 4. sestry,
 • 5. administratívni pracovníci,
 • 6. pracovníci pre informatiku, logistiku a riadenie,
 • 7. iní pracovníci.

C. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie upravuje osobitný predpis. 12)

1.3. Vzťah k iným odborom, spolupráca

Odbor hematológia a transfuziológia spolupracuje s takmer všetkými medicínskymi odbormi, prevažne s odbormi vnútorné lekárstvo, pediatria, onkológia, kardiológia, imunológia a odbormi laboratórnej medicíny.

Formy spolupráce s inými medicínskymi odbormi:

 • a) základná, komplexná a špecializovaná laboratórna diagnostika,
 • b) klinická diagnostika a liečba formou konziliárnych a konzultačných činností,
 • c) zabezpečenie dostupnej, bezpečnej, kvalitnej, účelnej a adekvátnej hemoterapie, sledovanie jej efektu pre všetky medicínske odbory,
 • d) účasť na bakalárskom, magisterskom a doktorskom vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov,
 • e) spolupráca pri klinických štúdiách,
 • f) spolupráca pri riešení vedecko-výskumných úloh.

1.4. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

Činnosť odboru koordinuje a kontroluje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aj prostredníctvom hlavných odborníkov, v spolupráci s výborom Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a Národnou transfúznou komisiou. Národná transfúzna komisia je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

1.5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov

Jednotlivé pracoviská odboru sú povinné zaznamenávať, uchovávať, spracovávať a hodnotiť nasledujúce údaje:

 • o činnosti pracovísk pre Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – spracovanie klinických, diagnostických, výrobných, organizačných a iných údajov,
 • o vykazovaní liečebno-preventívnej činnosti,
 • o personálnych, priestorových, prístrojových, materiálnych, ekonomických ukazovateľoch,
 • povinné onko-hematologické hlásenia,
 • dotazník RE – Questionaire on the collection, testing and use of blood and blood components in Europe - the year survey RE,
 • mesačné hlásenie počtov vyšetrení anti HIV pre Národné referenčné centrum,
 • povinné hlásenie anti HIV, anti HCV a HBsAg pozitívnych osôb pre Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ),
 • povinné hlásenie transfúznych reakcií na regionálnej a národnej úrovni,
 • hlásenie o komplikáciách súvisiacich s podaním hemoterapie pre Štátny ústav kontroly liečiv (ďalej len „ŠÚKL“),
 • o dispenzarizácii osôb pre zdravotné poisťovne,
 • predpísané národné registre
 • o klinických a iných štúdiách a vedecko-výskumných projektoch,
 • o výučbovej a publikačnej činnosti,
 • na požiadanie nadriadených orgánov pripravujú hodnotenia a analýzy.

1.6. Dispenzarizácia

 • anémie a útlmové stavy (závažné anémie, iné cytopénie a útlmové syndrómy),
 • poruchy hemostázy (vrodené a získané trombocytopénie a trombocytopatie, hemofílie a ostatné vrodené a získané koagulopatie, vrodené a získané trombofilné stavy),
 • malígne ochorenia krvotvorby (myeloproliferatívne a lymfoproliferatívne syndrómy, myelodysplastický syndróm, uzlinový syndróm),
 • iné závažné hematologické ochorenia (stavy po transplantácii kostnej drene, monoklonová gamapatia nejasného pôvodu /MGUS/, niektoré thesaurismózy a metabolické poruchy /IHCH/).

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5-10 rokoch

A. Klinická hematológia

 • využívanie metód cytogenetiky, molekulovej biológie a imunofenotypizácie v diagnostike hematologických ochorení,
 • kontinuálne zlepšovanie základnej a špecializovanej detekcie, diagnostiky, prevencie a kauzálnej liečby hematologických ochorení,
 • zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti transplantácie a rozširovanie transplantačnej liečby pri ďalších nádorových ochoreniach a pri liečbe autoimunitných a metabolických chorôb,
 • zavedenie nových terapeutických postupov ako sú bunková liečba, génová liečba, vakcinácia, imunologická liečba, liečba na prekonanie liekovej rezistencie, zlepšenie podpornej liečby,
 • zlepšenie diagnostiky, prevencie a liečby vrodených a získaných porúch hemostázy a optimalizácia liečby vrodených a získaných porúch hemostázy,
 • rozširovanie ambulantného typu liečby,
 • vytvorenie systému zabezpečenia kvality liečebno-preventívnej starostlivosti a indikátorov kvality,
 • spolupráca pri tvorbe katalógu výkonov a následne pri tvorbe zoznamu výkonov.

B. Klinická transfuziológia

 • centralizovanie kľúčových činností v transfúznej službe na pracoviskách Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (ďalej len „NTS SR“), unifikácia a prepojenie jednotného informačného systému pracovísk NTS SR,
 • zavedenie nových výrobných a diagnostických technológií,
 • kontinuálne zvyšovanie kvality a bezpečnosti transfúznych liekov v zmysle zvyšovania podielu deleukotizovaných transfúznych liekov a využívania produktívnych hemaferéz,
 • zavedenie trombocytovej a leukocytovej imunológie za účelom komplexnej diagnostiky transfúznych komplikácií a ich prevencie ako aj diagnostiky niektorých ochorení,
 • kontinuálne a komplexné zlepšovanie a rozširovanie systémov kvality s priamou nadväznosťou na certifikáciu a akreditáciu,
 • kontinuálna realizácia zásad správnej praxe prípravy transfúznych liekov a správnej laboratórnej praxe vo všetkých oblastiach činností,
 • využívanie progresívnych techník na detekciu transfúziou prenosných infekcií,
 • spolupráca pri tvorbe katalógu výkonov a následne na zozname výkonov.

C. Laboratórna a inštrumentálna diagnostika

 • vypracovanie skríningových, základných a špecializovaných diagnostických algoritmov,
 • rozširovanie vykonávania základných a skríningových vyšetrení na mieste ošetrenia /POCT/ ako aj monitorovanie niektorých parametrov osobami samovyšetrením,
 • realizácia progresívnych vyšetrovacích postupov a ich adekvátna dostupnosť (metódy molekulovej biológie a genetiky, tkanivové kultúry a iné) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej, virologickej a genetickej diagnostike,
 • kontinuálny a komplexný rozvoj kvality vrátane laboratórnych, integrovaných ústavných a vyšších informačných systémov,
 • kontinuálne zlepšovanie systémov záznamu, uchovania, spracovania a hodnotenia údajov,
 • rozširovanie, štandardizácia a unifikácia systémov informatiky,
 • spolupráca pri tvorbe katalógu výkonov a následne na zozname výkonov.

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti

 • systém správnej laboratórnej, klinickej a výrobnej praxe,
 • systém vnútornej kontroly kvality,
 • systém externého hodnotenia kvality,
 • systém kvality riadenia,
 • certifikácia pracovníkov, činností a pracovísk,
 • akreditácia činností a pracovísk.

2.3. Hlavné problémy zdravotnej starostlivosti v odbore, riešenie problémov

 • určenie adekvátnej siete,
 • stanovenie adekvátnej úhrady výkonov,
 • rozširovanie systémov certifikácie a akreditácie,
 • unifikácia informatiky, záznamov, spracovania a hodnotenia údajov vo všetkých oblastiach činností.

2.4. Medzinárodná spolupráca

 • účasť na bakalárskom, magisterskom a doktorskom vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov,
 • spoločné podujatia ako konferencie, semináre, workshopy,
 • študijné pobyty,
 • multilaterálne eventuálne bilaterálne projekty a štúdie (klinické a iné),
 • účasť v medzinárodných registroch,
 • certifikácia a akreditácia v rámci smerníc Európskej hematologickej spoločnosti /EHA/,
 • účasť na medzinárodných grantoch,
 • účasť v medzinárodných systémoch externého hodnotenia kvality,
 • spolupráca s frakcionačnými centrami pri spracovaní plazmy na krvné deriváty,
 • členstvo v medzinárodných odborných organizáciách.

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v hematológii a transfuziológii na výkon špecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a certifikačných študijných programoch v zmysle platnej legislatívy pre jednotlivé kategórie podieľajúce sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 13)

Sústavné vzdelávanie v nemerateľnej a merateľnej zložke sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu. 14)

4. Záverečné ustanovenie

Týmto sa ruší doteraz platná Koncepcia odboru hematológia a transfuziológia č. 2302/1993 uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky r.1994 čiastka 1-3.

5. Účinnosť

Táto koncepcia nadobúda účinnosť od 1. júla 2006.

Rudolf Zajac, v.r. minister


Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

18. februára 2020
MIKULÍK MÁRIO
Tereza Pánovi doktorovi Mikulíkovi ďakujem za výborne odvedený pôrod, ako aj za starostlivosť pred a po pôrode, za jeho ľudský prístup a profesionalitu. Už počas predpôrodných poradní som mala minimálne... Čítaj viac...

Tereza

18. februára 2020
REMIŠOVÁ STANISLAVA
Jarmila Mudr. Stanislava Remišová, veľmi milá, príjemná lekárka, ktorá sa príkladne stará o svojich pacientov. Veľká vďaka pani doktorka. Čítaj viac...

Jarmila

18. februára 2020
STAŠKOVÁ ALENA
Zuzana S uvedenou lekárkou mám veľmi zlé skúsenosti. Je neochotna, diagnózu mi oznámila nevľúdne, bez akéhokoľvek vysvetlenia, K pacientkam pristupuje ako ku číslam. Nevysvetli, keď sa nieco opýtate, ako... Čítaj viac...

Zuzana

18. februára 2020
STAŠKOVÁ ALENA
Zuzana S uvedenou lekárkou mám veľmi zlé skúsenosti. Je neochotna, diagnózu mi oznámila nevľúdne, bez akéhokoľvek vysvetlenia, K pacientkam pristupuje ako ku číslam. Nevysvetli, keď sa nieco opýtate, je... Čítaj viac...

Zuzana

Najnovšie správy

17. februára 2020
Odborníci vyvracajú mýty a fámy: Očkovanie nespôsobuje autizmus ani cukrovku Niektorých rodičov od očkovania odrádzajú aj tvrdenia, že vakcíny spôsobujú autizmus. Podľa lekárky však kauzálny vzťah medzi očkovaním a autizmom nepreukázala žiadna vedecká štúdia.
Čítaj viac...

17. februára 2020
Počúvajte názory lekárov: pre toto je naozaj nebezpečné čistiť si uši vatovými tyčinkami! Veľa ľudí používa na čistenie uší vatové tyčinky. Väčšina z nich to robí však veľmi zle a nesprávne ich používa.
Čítaj viac...

17. februára 2020
Chlapček (†4) sa začal zvláštne usmievať: Zdrvujúca správa! Rodičia teraz varujú ostatných SHEFFIELD - Najhoršie chvíle v živote rodiča! 4-ročný chlapček Jack Lacey zomrel minulý týždeň v pondelok v náručí jeho otca. Všetko sa to začalo vtedy, keď sa Jack začal zvláštne usmievať. Nakoniec...
Čítaj viac...

17. februára 2020
Vrásky v tvári odrážajú náš zdravotný stav: Ak máte TIETO, mali by ste si dať obzvlášť pozor RÍM - Pozrite sa na seba do zrkadla a prehovorte si o tom s lekárom. Veľa hlbokých vrások na čele môže totiž súvisieť s vyšším rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Známky času, ale tiež známky...
Čítaj viac...

17. februára 2020
Pohľad na Eltona Johna trhá srdce: Na pódiu došlo k najhoršiemu... Zrútil sa! AUCKLAND - Bude vám ho ľúto! Sir Elton John (72) mal počas víkendu vystúpiť na Novom Zélande. Kvôli zdravotným ťažkostiam mu však lekári odporúčali koncert zrušiť. Hviezdny umelec však nechcel...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie