Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z. z. vydáva túto koncepciu:

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

Geriatria je špecializačný odbor, zaoberajúci sa zdravotnou starostlivosťou o seniorov, t.j. osoby vo veku nad 65 rokov. Pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o seniorov vychádza zo starobných zmien organizmu, multimorbidity, následnej krehkosti a zníženej adaptačnej schopnosti starého organizmu. Zameriava sa na stanovenie funkčného stavu a potenciálu seniorov a rešpektuje vplyv sociálnych faktorov na zdravotný stav seniorov a sociálne následky ich chorôb. Významnou črtou geriatrických pacientov je krehkosť (nestabilita), ktorá sa prejavuje sklonom ku komplikáciám a zhoršením adaptačných mechanizmov.

Geriatrická zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu. Poskytuje sa ako všeobecná ambulantná starostlivosť, špecializovaná ambulantná starostlivosť a ústavná starostlivosť pre geriatrických pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami. V rámci dlhodobej starostlivosti poskytujú lekári geriatrickú zdravotnú starostlivosť aj v zariadeniach sociálnych služieb.

Pre veľký počet geriatrických pacientov je typická prítomnosť nasledovných faktorov determinujúcich ich zdravotný stav a prognózu:

 • 1. zhoršenie pohyblivosti
 • 2. porucha kognitívnych funkcií
 • 3. depresia
 • 4. malnutrícia
 • 5. inkontinencia stolice a moču
 • 6. poruchy stability, pády a úrazy
 • 7. závažné zmyslové poruchy
 • 8. viac ako 5 závažných diagnóz súčasne
 • 9. závažné nežiaduce účinky liekov
 • 10. potreba pomoci v bežných denných činnostiach (príjem potravy, umývanie, kúpanie, toaleta)
 • 11. zložitá sociálna situácia

Tieto faktory kladú zvýšené nároky na starostlivosť a vyžadujú osobitný geriatrický prístup.

1.2. Charakteristika starostlivosti v odbore

Prioritami geriatrickej zdravotnej starostlivosti je predĺženie života, dosiahnutie čo najvyššej kvality života i v jeho posledných fázach a čo najlepšieho funkčného stavu, sebestačnosti geriatrického pacienta. Pre geriatriu je typické geriatrické posudzovanie, potrebné pre diagnostiku, stanovenie cieľov liečby, rehabilitáciu a zaistenie pokračovania zdravotnej starostlivosti.

Geriatrická starostlivosť siaha od preventívnej starostlivosti až po terminálnu starostlivosť. Súčasťou prevencie je prevencia kardiovaskulárnych ochorení, nádorových ochorení, infekčných chorôb (najmä pneumónie a chrípky), porúch pohyblivosti, pádov, malnutrície, závislosti a nežiaducich účinkov liekov. Všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť osobám vo veku nad 65 rokov poskytuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria (ďalej len „geriater“).

1.2.1. Typy zdravotníckych zariadení a pracovísk

Geriatrická ambulancia poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov s akútnymi a chronickými ochoreniami, multimorbiditou a komplikáciami chorôb. V rámci nej môžu pôsobiť špecializované poradne pre starostlivosť o inkontinentné osoby, pacientov s pádmi a o dementných pacientov a iné. Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria sa podieľa na zaisťovaní starostlivosti o pacientov v domove dôchodcov, resp. vykonáva metodický dohľad na jej poskytovaním. Na požiadanie geriater posudzuje zdravotný stav osôb žiadajúcich o prijatie do domova dôchodcov. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálnotechnické vybavenie geriatrickej ambulancie upravuje osobitný predpis.1)

Geriatrický stacionár slúži na diagnostické, liečebné a rehabilitačné účely u seniorov, kde túto zdravotnú starostlivosť nie je možné vykonať v rámci domáceho ošetrenia. Koordinuje vyšetrenia geriatrického pacienta rôznymi odborníkmi, čím uľahčuje vyšetrenie ťažko mobilných pacientov.

Geriatrické oddelenie poskytuje akútnu špecializovanú geriatrickú starostlivosť. Slúži na diferenciálnu diagnostiku a liečbu prevažne interných ochorení, najmä v prípadoch, komplikovaných multimorbiditou a prítomnosťou geriatrických syndrómov a na zhodnotenie funkčného potenciálu pacientov. Taktiež slúži ako výučbové zdravotnícke zariadenie a podieľa sa na špecializačnej príprave lekárov v špecializačnom odbore geriatria. Hospitalizuje pacientov vo veku nad 65 rokov najmä takých ktorí okrem akútneho základného ochorenia majú charakteristické geriatrické komplikácie, takisto hospitalizuje pacientov vo veku nad 85 rokov s akútnymi ochoreniami v oblasti vnútorných chorôb.

Geriatrická klinika poskytuje špecializovanú akútnu diagnostickú a liečebnú geriatrickú starostlivosť na najvyššej úrovni v rámci odboru. Slúži na pregraduálnu a postgraduálnu výchovu lekárov a študentov bakalárskeho a magisterského štúdia ošetrovateľstva. Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť. Hospitalizuje pacientov vo veku nad 65 rokov najmä takých, ktorí okrem akútneho základného ochorenia majú charakteristické geriatrické komplikácie ako sú zhoršenie pohyblivosti, porucha kognitívnych funkcií, depresia, malnutrícia, inkontinencia stolice a moču, poruchy stability, pády a úrazy, závažné zmyslové poruchy, viac ako 5 závažných diagnóz súčasne, závažné nežiaduce účinky liekov, potreba pomoci v bežných denných činnostiach a zložitá sociálna situácia. Všetci pacienti vo veku nad 85 rokov s akútnym ochorením v oblasti vnútorných chorôb by mali byť hospitalizovaní v nemocnici poskytujúcej zdravotnú starostlivosť geriatrickým pacientom.

Liečebňa (oddelenie) dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, ale vyžaduje každodennú lekársku vizitu, intenzívne ošetrovanie resp. rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností. Liečebňa alebo oddelenie hospitalizuje pacientov vo veku 18 rokov a viac.

Doliečovacie oddelenie poskytuje lekársku, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť, preloženým z iných oddelení, vyžadujúcich ešte doliečenie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. Doliečovacie oddelenie hospitalizuje pacientov vo veku 18 rokov a viac.

Geriatrické centrum je samostatným alebo začleneným zdravotníckym zariadením, ktoré poskytuje ambulantnú a ústavnú starostlivosť pre geriatrických pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami. Jeho súčasťou môžu byť geriatrické zariadenia každého druhu, najmenej ale musí mať geriatrickú ambulanciu, geriatrické oddelenie a oddelenie pre dlhodobo chorých. Obvykle má i geriatrický stacionár.

1.3. Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom – spolupráca

Geriatria úzko spolupracuje s lekármi v oblasti chirurgie, psychiatrie, neurológie a fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a v oblasti farmakoterapie s odbormi klinická farmácia a lekárenstvo. Geriatria rieši zdravotné problémy osôb v dlhodobej starostlivosti zariadení sociálnych služieb a gerontopsychiatrických oddelení.

1.4. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

Odborno-metodické vedenie starostlivosti zabezpečuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s hlavným odborníkom v odbore geriatria. Koncepčné otázky odboru konzultuje hlavný odborník so Slovenskou gerontologickou a geriatrickou spoločnosťou.

1.5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov

Pracovníci geriatrických zariadení podávajú povinné hlásenia a štatistické údaje Národnému centru zdravotníckych informácií.

1.6. Dispenzarizácia

Cieľom geriatrickej dispenzárnej starostlivosti je udržanie zdravia, zabránenie zhoršeniu choroby, zabránenie vzniku odkázanosti na pomoc, zlepšenie kvality života a oddialenie smrti. Indikáciou k zaradeniu do geriatrickej dispenzarizácie u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatra je významná multimorbidita s prítomnosťou geriatrických syndrómov, najmä geriatrického maladaptačného syndrómu a dlhovekosť. Indikáciou k zaradeniu do geriatrickej dispenzarizácie u všeobecného lekára pre dospelých je orgánová dekompenzácia, imobilita, inkontinencia, instabilita, intelektuálny úbytok a nepriaznivé sociálne faktory. Geriater môže požiadať zdravotnú poisťovňu o zaradenie geriatrického pacienta do dispenzárnej starostlivosti:

 • a) s diabetes mellitus II. typu s komplikáciami (lx mesačne),
 • b) po náhlej cievnej mozgovej príhode do 1 roka (lx za 3 mesiace),
 • c) po náhlej cievnej mozgovej príhode po 1 roku (lx za 3 mesiace),
 • d) po opakovaných náhlych cievnych mozgových príhodách (lx za 3 mesiace),
 • e) s esenciálnou hypertenziou (1x3 za 3 mesiace),
 • f) s ischemickou chorobou srdca (1x2-6 mesiacov),
 • g) s ischemickou chorobou srdca s prejavmi ťažkej angíny pektoris (1x za 3 mesiace),
 • h) s kardiálnou insuficienciou (1x za 3 mesiace),
 • i) po infarkte myokardu do 12 mesiacov (podľa potreby, l-2x za mesiac),
 • j) po infarkte myokardu po 12 mesiacoch (lx za 3 mesiace),
 • k) s ischemickou chorobou dolných končatín (lx za 6 mesiacov),
 • l) s inkontinenciou moču (lx a 6 mesiacov),
 • m) nad 90 rokov (lx za 6 mesiacov),
 • n) s kognitívnymi poruchami, nad 65 rokov (lx za 3 mesiace),
 • o) s malnutríciou, nad 65 rokov (lx za 3 mesiace),
 • p) s poruchami stability s opakovanými pádmi (lx za 3 mesiace),
 • q) so psychosomatickými poruchami s adaptačným zlyhaním (lx za 3 mesiace),
 • r) s multimorbiditou vo veku nad 65 rokov (lx za 3 mesiace).

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5-10 rokoch

Zaistenie adekvátnej geriatrickej zdravotnej starostlivosti si vyžiada rozvoj siete geriatrickej starostlivosti, najmä ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Cieľom je 1 lekárske miesto (LM) geriatra na 40 000 obyvateľov. Pre zaistenie dostupnosti špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre geriatrických pacientov je potrebné, aby v každej mestskej nemocnici bolo geriatrické oddelenie s možnosťou preloženia pacientov na oddelenie alebo liečebňu pre dlhodobo chorých. Ďalej je tiež potrebné začlenenie doliečovacích oddelení do siete geriatrických zdravotníckych zariadení. Kľúčovou otázkou je potreba vyriešenia dlhodobej starostlivosti, ktorá nie je v súčasnosti zabezpečená.

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality v súlade s osobitným predpisom.2)

2.3. Medzinárodná spolupráca

Slovenská Gerontologická a Geriatrická Spoločnosť má zastúpenie vo viacerých medzinárodných organizáciách (IAG, EURAG, EUGMS). Členom Sekcie geriatrickej medicíny Únie európskych organizácií medicínskych špecialistov, ktorá je poradným orgánom Európskej komisie, je hlavný odborník MZ SR pre geriatriu.

3. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore

3.1. Špecializačné štúdium, certifikačná príprava

Podmienkou na zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore geriatria je absolvovanie vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v geriatrii na výkon špecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch podľa osobitného predpisu3) pre jednotlivé kategórie podieľajúce sa na starostlivosti.

3.2. Sústavné vzdelávanie

Hodnotenie sústavného vzdelávania sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu4).

4. Záverečné a zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa koncepcia odboru geriatria uverejnená v čiastke 14-18 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 23.11.1993.

5. Účinnosť

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. 12. 2006.

Ivan Valentovič minister


Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

18. februára 2020
MIKULÍK MÁRIO
Tereza Pánovi doktorovi Mikulíkovi ďakujem za výborne odvedený pôrod, ako aj za starostlivosť pred a po pôrode, za jeho ľudský prístup a profesionalitu. Už počas predpôrodných poradní som mala minimálne... Čítaj viac...

Tereza

18. februára 2020
REMIŠOVÁ STANISLAVA
Jarmila Mudr. Stanislava Remišová, veľmi milá, príjemná lekárka, ktorá sa príkladne stará o svojich pacientov. Veľká vďaka pani doktorka. Čítaj viac...

Jarmila

18. februára 2020
STAŠKOVÁ ALENA
Zuzana S uvedenou lekárkou mám veľmi zlé skúsenosti. Je neochotna, diagnózu mi oznámila nevľúdne, bez akéhokoľvek vysvetlenia, K pacientkam pristupuje ako ku číslam. Nevysvetli, keď sa nieco opýtate, ako... Čítaj viac...

Zuzana

18. februára 2020
STAŠKOVÁ ALENA
Zuzana S uvedenou lekárkou mám veľmi zlé skúsenosti. Je neochotna, diagnózu mi oznámila nevľúdne, bez akéhokoľvek vysvetlenia, K pacientkam pristupuje ako ku číslam. Nevysvetli, keď sa nieco opýtate, je... Čítaj viac...

Zuzana

Najnovšie správy

17. februára 2020
Odborníci vyvracajú mýty a fámy: Očkovanie nespôsobuje autizmus ani cukrovku Niektorých rodičov od očkovania odrádzajú aj tvrdenia, že vakcíny spôsobujú autizmus. Podľa lekárky však kauzálny vzťah medzi očkovaním a autizmom nepreukázala žiadna vedecká štúdia.
Čítaj viac...

17. februára 2020
Počúvajte názory lekárov: pre toto je naozaj nebezpečné čistiť si uši vatovými tyčinkami! Veľa ľudí používa na čistenie uší vatové tyčinky. Väčšina z nich to robí však veľmi zle a nesprávne ich používa.
Čítaj viac...

17. februára 2020
Chlapček (†4) sa začal zvláštne usmievať: Zdrvujúca správa! Rodičia teraz varujú ostatných SHEFFIELD - Najhoršie chvíle v živote rodiča! 4-ročný chlapček Jack Lacey zomrel minulý týždeň v pondelok v náručí jeho otca. Všetko sa to začalo vtedy, keď sa Jack začal zvláštne usmievať. Nakoniec...
Čítaj viac...

17. februára 2020
Vrásky v tvári odrážajú náš zdravotný stav: Ak máte TIETO, mali by ste si dať obzvlášť pozor RÍM - Pozrite sa na seba do zrkadla a prehovorte si o tom s lekárom. Veľa hlbokých vrások na čele môže totiž súvisieť s vyšším rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Známky času, ale tiež známky...
Čítaj viac...

17. februára 2020
Pohľad na Eltona Johna trhá srdce: Na pódiu došlo k najhoršiemu... Zrútil sa! AUCKLAND - Bude vám ho ľúto! Sir Elton John (72) mal počas víkendu vystúpiť na Novom Zélande. Kvôli zdravotným ťažkostiam mu však lekári odporúčali koncert zrušiť. Hviezdny umelec však nechcel...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie