Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z.z. vydáva túto koncepciu.

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore

Chirurgia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami. Do koncepcie odboru chirurgia je zahrnutá koncepcia všeobecnej chirurgie a koncepcia gastroenterologickej chirurgie.

1.1. Hlavnými úlohami chirurgie sú:

 • poskytovať kvalifikovanú preventívne – liečebnú starostlivosť chorým s chirurgickými chorobami, úrazmi a vrodenými chybami,
 • v oblasti diagnostiky, na základe klinického chirurgického vyšetrenia, vrátane použitia diagnostických prostriedkov iných základných špecializácií, komplexne hodnotiť celkový klinický stav pacienta,
 • v oblasti liečby zostavovať taktický terapeutický algoritmus s optimálnym využitím operačných a konzervatívnych postupov odboru na dosiahnutie najlepších výsledkov liečby,
 • v preventívnej starostlivosti sa podieľať na primárnej a sekundárnej prevencii, ako aj na terciálnej prevencii chirurgických ochorení a úrazov,
 • uplatňovať zásadu diferencovanej starostlivosti o chirurgicky chorých vo všetkých lôžkových chirurgických zariadeniach a zabezpečovať ošetrenia na oddelení štandardnej starostlivosti, na jednotke intenzívnej starostlivosti, prípadne prekladom na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Zásady diferencovanej starostlivosti o chirurgicky chorých sa realizujú aj spoluprácou chirurgických pracovísk nižšieho stupňa s chirurgickými pracoviskami fakultných nemocníc alebo špecializovanými chirurgickými centrami,
 • vykonávať konziliárnu, posudkovú, znaleckú a dispenzárnu spoluprácu. Pod dispenzarizáciou v chirurgii rozumieme aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osôb, u ktorých je možnosť a predpoklad zhoršovania ich zdravotného stavu, ich vyšetrenia a liečenie. V chirurgii sa jedná predovšetkým o chronické a nádorové ochorenia, ako i niektoré pooperačné stavy,
 • ďalším vzdelávaním v chirurgii pripravovať odborníkov v odbore chirurgia a gastroenterologická chirurgia a zaškoľovať pracovníkov pre činnosti pri liečení a ošetrovaní chirurgicky chorých. Vzdelávanie je zabezpečené na lekárskych fakultách, Slovenskej zdravotníckej univerzite a na akreditovaných pracoviskách odboru. Vzdelávanie úzko súvisí s činnosťou Slovenskej chirurgickej spoločnosti aj so Slovenskou lekárskou komorou,
 • zúčastňovať sa na starostlivosti v rámci celospoločenských zdravotníckych úloh podľa aktuálnej spoločenskej požiadavky a zásad stanovených Svetovou zdravotníckou organizáciou,
 • podľa získaných nových vedeckých a odborných poznatkov rozvíjať všeobecnú chirurgiu a gastroenterologickú chirurgiu, prípadne vytvárať nové špecializácie. Tieto sa vytvárajú podľa nových metodík (minimálna invazívna chirurgia, dištančná chirurgia) alebo podľa ochorení a anatomických oblastí (proktochirurgia, hepatobiliopankreatická chirurgia),
 • výskumná, publikačná a osvetová činnosť. Výskum by mal byť zameraný na riešenie aktuálnych zdravotníckych požiadaviek v súvislosti s chirurgickými ochoreniami. Jedná sa predovšetkým o aplikovaný výskum.
 • ďalší rozvoj experimentálnej chirurgie s dôrazom na vypracovanie, overenie a zavedenie nových operačných postupov a metód do chirurgickej praxe.

Náplňou všeobecnej chirurgie a gastroenterologickej chirurgie je starostlivosť o nasledovné skupiny ochorení a nasledovné chirurgické výkony:

 • výkony ambulantnej chirurgie – ošetrenie rán, zavádzanie centrálneho venózneho katétra, drenáž hrudníka, punkcia ascitu, punkcia perikardu, biopsie lymfatických uzlín, exstirpácia kožných a podkožných tumorov, ošetrenie hemoroidov, análnych fisúr a tzv. malá septická chirurgia (panarícia, abscesy),
 • operácie pre akútne brušné príhody – zápalové, ileózne, hemoragické resekčné výkony, stómia,
 • endotracheálna intubácia, tracheostómia,
 • urgentné výkony na periférnych cievach, vrátane embolektómie,
 • amputácie končatín alebo ich častí
 • odstránenie appendixu vrátane laparoskopického odstránenia,
 • operácie varixov dolných končatín,
 • operácie na pažeráku vrátane laparoskopických a torakoskopických techník a endoluminálnych výkonov,
 • operácie zahrňujúce resekciu, rekonštrukciu a náhradu žalúdka a dvanástnika,
 • operácie zahrňujúce resekciu a rekonštrukciu tenkého čreva,
 • operácie zahrňujúce resekciu a rekonštrukciu hrubého čreva a konečníka,
 • operácie na zaistenie priechodnosti tráviaceho traktu,
 • operácie zahrňujúce resekciu pečene,
 • operácie na žlčníku vrátane laparoskopického odstránenia,
 • operácie zahrňujúce resekciu a rekonštrukciu žlčových ciest,
 • operácie zahrňujúce resekciu a rekonštrukciu pankreasu,
 • operácie zhrňujúce transplantáciu obličiek, pečene a pankreasu,
 • operácie na slezine vrátane jej odstránenia,
 • operácie zahrňujúce resekciu štítnej žlazy,
 • operácie zahrňujúce resekciu prištítnych teliesok,
 • operácie zahrňujúce resekciu nadobličiek,
 • operácie zahrňujúce resekciu a rekonštrukciu bránice,
 • operácie pre traumatické poškodenie orgánov brušnej dutiny,
 • operácie na orgánoch retroperitonea,
 • operácie na lymfatickom systéme – lymfadenektómie v brušnej dutine a na končatinách,
 • operácie na brušných sympatických a parasympatických nervoch,
 • operácie na brušnej stene zahrňujúce resekcie a rekonštrukcie pre prietrže, nádory a deformity,
 • operácie na cievnych štruktúrach v spojitosti s inými výkonmi brušnej chirurgie,
 • endoskopické výkony na pažeráku, žalúdku a hrubom čreve – diagnostické aj liečebné,
 • riešenie komplikácií po chirurgických výkonoch v brušnej dutine,
 • operácie sprístupňujúce brušnú dutinu pre iných špecialistov,
 • operácie v brušnej dutine sprevádzajúce iné operačné výkony,
 • operácie prsníkov,
 • steh šľachy a cievy pri traumatizme,
 • trepanopunkcia pri epidurálnom hematóme,
 • ošetrenie úrazov orgánov hrudnej dutiny,
 • ošetrenie úrazov končatín vrátane poranenia ciev,
 • konzervatívna liečba zlomenín,
 • ošetrenie popálenín,
 • výkony minimálnej invazívnej chirurgie, hlavne abdominálne.

Rozsah výkonov, ktoré je daný chirurg kompetentný vykonávať, je daný rozsahom výkonov špecializačného študijného programu v ktorom bol chirurg vyškolený a v ktorom získal špecializáciu (všeobecná chirurgia resp. gastroenterologická chirurgia).

1.2. Charakteristika starostlivosti v odbore

Vedecké poznatky v prírodných vedách, ako aj vývoj na poli technológie, techniky a farmácie sa inkorporujú do starostlivosti o chirurgických pacientov. Umožnil sa tým prudký rozvoj chirurgie s nárastom poznatkov, ktoré si vyžiadalo nadstavbové špecializácie. Všetky nadstavbové, špecializované odbory si však vyžadujú jednotnú základnú chirurgickú prípravu, ktorú poskytuje chirurgia.

Pod pojmom chirurgia sa rozumie zdravotná starostlivosť v odbore všeobecná chirurgia a zdravotná starostlivosť v odbore gastroenterologická chirurgia. Patria sem teoretické znalosti a výkony všeobecnej chirurgie a teoretické znalosti a výkony gastroenterologickej chirurgie.

Pod pojmom všeobecná chirurgia sa rozumie súbor činností a znalostí z chirurgickej propedeutiky. Tieto činnosti a znalosti musia byť v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch („evidence based medicine“ – EBM). Rozumieme tým vedecké, explicitné a uvážlivé používanie súčasného najlepšieho dôkazu na rozhodnutie o starostlivosti u individuálnych pacientov (SACKETT a spol., 1980). Teoretické znalosti a praktické skúsenosti celej chirurgie s dôrazom na diagnózu a liečbu náhlych príhod brušných, úrazovej chirurgie v celom rozsahu, vrátane kraniocerebrálnych poranení a ošetrovania popálenín.

Všeobecný chirurg musí ovládať základy diagnostiky a liečby náhlych angiochirurgických príhod periférnych ciev a náhlych príhod hrudníkových. Všeobecní chirurgovia sa nezastupiteľnou mierou zúčastňujú na komplexnej diagnostike a liečbe nádorových ochorení, ochorení prsníka a endokrinných orgánov.

S koncepciou všeobecnej chirurgie úzko súvisí aj koncepcia gastroenterologickej chirurgie.

Zo všeobecnej chirurgie sa špecializáciou vyčlenili odbory:

detská chirurgia, hrudníková chirurgia, neurochirurgia, plastická a rekonštrukčná chirurgia, kardiochirurgia, cievna chirurgia, úrazová chirurgia a maxilofaciálna chirurgia. Proces vznikania užších špecializácií nie je ukončený a je ovplyvňovaný novými vedeckými a technickými poznatkami (transplantačná chirurgia, miniinvazívna chirurgia, proktochirurgia atď.). Nie je možné stanoviť nakoľko je účelná atomizácia odboru a naopak integrácia poznatkov v chirurgii do odboru všeobecná chirurgia. Chirurgia zostáva stále disciplínou, kde vedomosti a zručnosti chirurga sa kombinujú v prospech pacientov.

Zdravotná starostlivosť v odbore je zabezpečovaná sieťou pracovísk chirurgie, ktorú tvoria zdravotnícke zariadenia poskytujúce ambulantnú zdravotnú starostlivosť a ústavnú zdravotnú starostlivosť. Sieť musí zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.

A. Ambulantné pracoviská:

 • 1) samostatné chirurgické ambulancie – poskytujú základnú starostlivosť o chirurgických pacientov, ošetrujú hnisavé ochorenia, malé a nekomplikované úrazy, podieľajú sa na diagnostike chirurgicky liečiteľných ochorení. Podľa vybavenia a certifikácie môžu vykonávať menšie chirurgické výkony, stanovené ich rozsahom a náročnosťou. Vykonávajú tiež konziliárnu činnosť pre praktických lekárov a posudkovú činnosť.
 • 2) chirurgické ambulancie tvoriace organizačnú súčasť nemocníc s poliklinikou (NsP) alebo fakultných nemocníc s poliklinikou (FNsP) – indikujú prijatie pacienta do ústavnej starostlivosti, sledujú a riadia priebeh liečenia pacienta po jeho prepustení z ústavnej starostlivosti, vykonávajú konziliárne vyšetrenia pre iné špecializačné odbory a pre iné zdravotnícke zariadenia. Ambulancie sa môžu zriadiť aj ako poradne (cievna, onkochirurgická, traumatologická, atď.) pre vybrané skupiny pacientov.
 • 3) zariadenia jednodňovej chirurgie vykonávajú operačné výkony v lokálnej alebo celkovej anestézii s potrebným následným sledovaním po nevyhnutne dlhú dobu. Rozsah výkonov je stanovený personálnym, materiálnym a technickým vybavením a smernicou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „MZ SR“) pre jednodňovú chirurgiu, ako aj zmluvným zabezpečením so zdravotnými poisťovňami. Často sa v týchto zariadeniach využívajú špeciálne metódy (laser, minimálna invazívna chirurgia).

B. Ústavné chirurgické zariadenia

Chirurgické oddelenia nemocníc poskytujú nepretržitú preventívne – liečebnú starostlivosť chorým s akútnym a chronickými chirurgickými ochoreniami a úrazmi v rozsahu určenom ich personálnym, lôžkovým a materiálno – technickým vybavením spoločných vyšetrovacích zariadení nemocníc.

C. Chirurgické oddelenia všeobecných nemocníc (zvyčajne v pôsobnosti VÚC , miest a obcí )

Priestorové vybavenie by malo tvoriť 1 – 2 ošetrovacie jednotky (30 – 60 postelí) ambulantnú časť, 2 – 3 operačné sály a jednotku intenzívnej starostlivosti (10% posteľovej kapacity oddelenia).

Personálne obsadenie tvorí: primár oddelenia, jeho zástupca a počet chirurgov schopných zabezpečiť nepretržitú chirurgickú činnosť (v službe musí byť operačná skupina vedená lekárom so špecializáciou v odbore chirurgia).

Za ošetrovateľskú starostlivosť v ambulantných a ústavných zariadeniach zodpovedajú sestry/sestry so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie. Na operačných sálach vykonávajú pri chirurgických zákrokoch inštrumentačnú činnosť sestry/sestry so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále. Za ošetrovateľskú starostlivosť na jednotkách intenzívnej starostlivosti zodpovedajú sestry/sestry so špecializáciou v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých.

Základnú starostlivosť vykonáva iný ošetrujúci personál (sanitár, zdravotnícky asistent). Náplňou činnosti je urgentná chirurgia pri stavoch ohrozujúcich život v plnom rozsahu, komplexná ambulantná a lôžková preventívno – liečebná starostlivosť o pacientov s chirurgickými ochoreniami a úrazmi, ako aj konziliárna, posudková a dispenzárna činnosť.

Pracovnú náplň zamestnancov chirurgických oddelení je možné upraviť a upresniť podľa akreditácie pracoviska a regionálnych podmienok s hlavným odborníkom pre chirurgiu.

Pacienti, ktorí vyžadujú náročné, odborné, špecializované vyšetrenie, ošetrenie alebo operáciu, sa odosielajú na chirurgické pracoviská fakultných nemocníc alebo špecializovaných chirurgických centier.

Podľa regionálnych, personálnych a materiálno – technických podmienok možno rozšíriť činnosť o užšie špecializácie – úrazová chirurgia, cievna chirurgia, onkochirurgia atď.

D. Chirurgické oddelenia všeobecných nemocníc vyššieho typu

Jedná sa zvyčajne o fakultné nemocnice. Ak je chirurgické oddelenie výučbovou bázou Lekárskej fakulty, Slovenskej zdravotníckej univerzity alebo Fakulty ošetrovateľstva, nazýva sa klinika.

Povinné vybavenie vyplýva z náplne činnosti, ktorou je poskytovanie nepretržitej, zvlášť náročnej a špecializovanej, kvalifikovanej nemocničnej a ambulantnej liečebne – preventívnej starostlivosti pacientom s chirurgickými chorobami a úrazmi.

Neoddeliteľnou súčasťou je konziliárna, posudková, dispenzárna starostlivosť. Dôležitými zložkami je výchovne – vzdelávacia činnosť a výskumná činnosť, najmä aplikovaný klinický výskum.

E. Špecializované chirurgické centrá

Na zabezpečenie niektorých vysokošpecializovaných chirurgických činností sú zriadené špecializované chirurgické centrá v rámci špecializovaných ústavov, zriadených so súhlasom MZ SR ako sú: Národný onkologický ústav, Slovenský ústav srdcovo – cievnych chorôb, Centrum popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Centrum mikrochirurgie a pod. Ďalšie centrá sa budú zriaďovať podľa možností a aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z vývoja zdravotnej starostlivosti v SR. Pri vypracúvaní štatútu centier treba spolupracovať s inými odbormi.

1.3. Vzťah chirurgie k ostatným medicínskym odborom a spolupráca

Chirurgia úzko spolupracuje s ostatnými medicínskymi odbormi v diagnostike, liečbe a ošetrovaní chirurgických chorôb a úrazov, s vnútorným lekárstvom, všeobecným lekárstvom, s transfúznou službou, rádiodiagnostikou ako aj laboratórnymi odbormi. Stále užší je vzťah chirurgie a endoskopických diagnostických a liečebných metód, ako aj vzťah k metódam intervenčnej rádiológie.

V spolupráci týchto odborov je potrebné hľadať optimálne možnosti diagnostiky a liečby určitých skupín chirurgických chorôb a úrazov.

Najužšou spoluprácou však zostáva vzťah k anestéziológii a hlavne k intenzívnej medicíne, kde dochádza k prelínaniu činnosti chirurga a intenzivistu. Pri liečbe nádorových ochorení je potrebná spolupráca s onkológom na zabezpečenie komplexnej onkologickej starostlivosti.

1.4. Odborne - metodické vedenie starostlivosti v chirurgii

Odborne – metodické riadenie odboru chirurgie vykonáva MZ SR prostredníctvom Sekcie zdravotnej starostlivosti v spolupráci s hlavným odborníkom MZ SR (ďalej len „hlavný odborník“) a krajskými odborníkmi pre chirurgiu. Ich úlohy a oprávnenia ustanovujú Smernice MZ SR č. 1/1996 Vestníka MZ SR o odbornom usmerňovaní zdravotnej starostlivosti.

Hlavný odborník a krajskí odborníci vykonávajú kontrolnú činnosť v súčinnosti so štátnymi krajskými lekármi a štátnymi okresnými lekármi v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z.z. Na riešenie dôležitých problémov je ustanovený poradný zbor hlavného odborníka, ktorý sa schádza najmenej 4x ročne. Tento úzko spolupracuje so Slovenskou chirurgickou spoločnosťou a Slovenskou lekárskou komorou. Hlavný odborník zastupuje odbor pri rokovaniach o zásadných otázkach riešenia úloh a rozvoja odboru.

1.5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických dát

 • koncoročné štatistické spracovanie, vyhodnotenie a komentár k výsledkom neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých chorobách na chirurgických pracoviskách v Slovenskej republike v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií v Bratislave,
 • vykazovanie, štatistické spracovanie a vyhodnotenie ročného výkazu o činnosti poliklinických a posteľových chirurgických oddelení,
 • Národný register
  • miniivazívnej chirurgie,
  • koloproktológie,
  • akútnej pankreatitídy,
  • hernie,
  • jednotlivých typov operácií,
  • zápalových črevných ochorení (IBD)

1.6. Dispenzarizácia

Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je možnosť a predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečenie.

V chirurgii sú to predovšetkým nádorové a chronické ochorenia:

 • stavy po operáciách pre nádorové ochorenie,
 • stavy s diagnostikovanou prekancerózou,
 • stavy po rekonštrukciách žlčových ciest,
 • stavy s genetickou záťažou,
 • stavy s diabetickou nohou,
 • stavy s periférnym okluzívnym arteriálnym ochorením (PAOD).

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 – 10 rokoch

Rozvojom vedeckého poznania a technických vymožeností sú zrejmé pokroky v odbore. Zavádzajú sa nové techniky v chirurgii a anestéziológii, ktoré redukujú pooperačnú stresovú odpoveď a zlepšujú chirurgické výsledky. Použitie týchto metód v jednodňovej chirurgii môže rozšíriť spektrum chirurgických výkonov, čo skráti pobyt v nemocnici.

Dôležitými súčasťami týchto zmien sú minimálne invazívne operačné techniky a alternatívne druhy anestézie, ako regionálna anestézia. Všetky uvedené techniky by mali viesť k včasnému prepusteniu pacienta z nemocnice s jeho funkčným zotavením a predpokladanou nižšiou morbiditou.

Ďalšími výraznými zmenami je používanie informačných systémov v chirurgii. Zlepšené chápanie abnormalít molekulárnej biológie a genetiky sa prejavilo v rozvoji preventívnych chirurgických výkonov v boji proti nádorovým chorobám.

Skutočnosťou sa stáva aj distančné operovanie, ktoré využíva robotickú a telementorskú technológiu.

Dôležitým sa stáva rozvoj starostlivosti o chorých, ako aj sledovanie kvality života pacienta po operačných výkonoch.

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore

Po doplnení niektorých údajov k existujúcim štatistickým spracovaniam o neodkladnej chirurgickej pomoci (mortalita, morbidita, priemerná ošetrovacia doba) a zavedenie národných registrov pri vybraných ochoreniach a typov výkonov (aj použitím literárnych zdrojov zo zahraničia) je možná efektívna kontrola kvality poskytovania nemocničnej starostlivosti.

V tejto oblasti je potrebné spolupracovať so zdravotnými poisťovňami pri posudzovaní kvality jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Kvalita v ambulantnej činnosti je posudzovaná systémom kvality zavádzanou Slovenskou lekárskou komorou a Asociáciou súkromných lekárov (komerčné hľadisko).

2.3. Medzinárodná spolupráca

 • spolupráca v rámci medzinárodných programov,
 • spolupráca v rámci odbornej Slovenskej chirurgickej spoločnosti, zapájanie sa predovšetkým do multicentrických štúdií pri liečbe chirurgických chorôb.

3. Vzdelávanie pracovníkov v chirurgii

3.1. Špecializačné štúdium

Jeho rozsah a dĺžka trvania pre odbory chirurgia a gastroenterologická chirurgia je daný špecializačným študijným programom vypracovaným akreditačnou komisiou MZ SR a Sekciou zdravotníckeho vzdelávania MZ SR.

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v odbore chirurgia a gastroenterologická chirurgia zabezpečuje Katedra chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len „SZU“) a akreditované chirurgické pracoviská.

Katedra chirurgie SZU a Katedra gastroenterologickej chirurgie SZU úzko spolupracuje so Slovenskou chirurgickou spoločnosťou a Slovenskou lekárskou komorou v zmysle platných právnych predpisov MZ SR o ďalšom vzdelávaní.

3.2. Certifikačná príprava

Okrem špecializačných odborov chirurgia a gastroenterologická chirurgia sa možno vzdelávať aj v certifikačnej príprave v certifikovaných metódach:

3.2.1 abdominálna ultrasonografia u dospelých,

3.2.2 diagnostická a intervenčná ezofagogastro – duodenoskopia,

3.2.3 diagnostická a intervenčná kolonoskopia,

3.2.4 endoskopická retrográdna cholangio – pankreatikografia.

3.3. Sústavné vzdelávanie

Je realizované a kontrolované Slovenskou lekárskou komorou systémom recertifikácie a získavaním kreditov z odborných podujatí, z prednášok a publikačnej činnosti.

4. Záverečné ustanovenie

Vydaním tejto koncepcie sa ruší koncepcia odboru chirurgie, uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky čiastka 8 – 9/1998 z 11.mája 1998.

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Rudolf Zajac, v.r. minister

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Najnovšie správy

16. apríla 2023
Malý orchester spomienok na Miloša Janouška Človek mnohých aktivít – spisovateľ, scenárista, majster kompozície, textár a básnik, hudobný aj literárny publicista – lekár Miloš Janoušek (1952-2023) bol spoluautor úspešných...
Čítaj viac...

16. apríla 2023
VEĽKÁ chyba, ktorú mnohí robia pri užívaní liekov: TOMUTO sa vyhnite, varujú odborníci! Riskujete zdravie BRATISLAVA - Nesprávne užívanie liekov môže ovplyvniť ich účinok. Liek nemusí vôbec účinkovať, prípadne môže účinkovať nesprávnym spôsobom. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)....
Čítaj viac...

15. apríla 2023
Cestujúci bránia českého lekára, ktorého obviňujú v J. Kórei z obchytkávania: Bola tam úzka ulička Päť cestujúcich hovorí, že lekár nikoho neobťažoval, na juhokórejskú hygieničku siahol omylom.
Čítaj viac...

15. apríla 2023
Pravidlá predpisovania liekov sa zmenia, ministerstvo reaguje na akútny nedostatok lekárov-špecialistov Pravidlá predpisovania humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín pri prepustení pacienta z nemocnice sa zmenia. Predpisujúcim lekárom bude môcť byť aj nemocničný lekár,...
Čítaj viac...

15. apríla 2023
Zvrátený nápad milenecov: Predstierali kamarátstvo, v skutočnosti bohatého lekára postupne zabíjali! Bude vám z nich zle MALIBU - Anna Moore (39) a Anthony Flores (46) predstierali, že sú priatelia s rozprávkovo bohatým lekárom z Malibu v Kalifornii. Izolovali ho od jeho rodiny a takmer rok ho pumpovali ketamínom. Ich...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie