Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "MZ SR") podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydáva túto koncepciu:

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore

1.1.Náplň a hlavné úlohy v odbore, vymedzenie činnosti

Anestéziológia a intenzívna medicína (ďalej len "AIM") je interdisciplinárnym odborom zdravotnej starostlivosti, ktorý skúma a poskytuje anestetickú a intenzívnu starostlivosť. Pri poskytovaní anestetickej starostlivosti a pri aplikácii princípov intenzívnej medicíny spolupracuje s operačnými i neoperačnými odbormi zdravotnej starostlivosti.

1.2.Charakteristika starostlivosti v odbore

Organizácia poskytovania anestetickej a intenzívnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach trvale zabezpečuje (i počas ústavných pohotovostných služieb) odbornú úroveň a širokú dostupnosť odborných činností. Hlavne zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Pri týchto výkonoch je nevyhnutné dostatočné personálne zabezpečenie a materiálne- technické vybavenie v zmysle platných predpisov, 1) aby výkony mohli byť kvalitné a bezpečné, realizované s maximálnym ohľadom na bezpečnosť pacienta. Zdravotná starostlivosť v odbore je poskytovaná sieťou odborných pracovísk.

1.2.1. Sieť pracovísk odboru anestéziológie a intenzívnej medicíny

Sieť tvoria pracoviská bez ohľadu na zriaďovateľa a právnu formu zdravotníckeho zariadenia. Organizácia práce oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (ďalej len "OAIM") a ich personálne zabezpečenie má tvoriť podmienky na výrazné zníženie počtu operačných alebo náročných diagnostických a liečebných výkonov v súčasnosti vykonávaných bez anestézie alebo v málo vyhovujúcom miestnom znecitlivení a aby anestetickú činnosť vo všetkých druhoch zdravotníckych zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa a právnu formu vykonávali len pracovníci s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Starostlivosť o pacientov v kritickom stave na lôžkovej časti OAIM sa zabezpečuje trvalou prítomnosťou anestéziológa v priestoroch oddelenia alebo jeho bezprostrednou dostupnosťou. Vzhľadom na rozvoj ambulantnej chirurgie je potrebné organizovať a rozvíjať podmienky na poskytovanie ambulantnej anestetickej starostlivosti. Pod pojmom anestetická ambulantná starostlivosť sa rozumie skutočnosť, že pacient po operačnom alebo neoperačnom zákroku v anestézii nie je hospitalizovaný. Pri týchto výkonoch je nevyhnutné vytvárať také personálne, materiálne a technické podmienky ako u pacientov hospitalizovaných a aby sa výkon mohol bezpečne realizovať s čo najmenším nepriaznivým ovplyvnením zdravotného stavu chorého.

OAIM sa obvykle člení na:

 • Úsek anestetický, jeho súčasťou môže byť aj prebúdzacia miestnosť príslušne personálne a technicky vybavená, personálne a technické vybavenie zabezpečuje OAIM. Ak sú prebúdzacie izby súčasťou anestetických operačných sál, ktoré tvoria v zdravotníckom zariadení samostatnú organizačnú jednotku, technické vybavenie môže byť zabezpečované oddelením centrálnych operačných sál.
 • Anestéziologická ambulancia zabezpečujúca predanestetické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na príslušných lôžkových oddeleniach, podľa klinického stavu pacienta, lokalizačných podmienok NsP a iných okolností buď na anestéziologickej ambulancii alebo u lôžka chorého na oddelení, resp. pracovisku, kde sa nachádza pred operačným alebo neoperačným výkonom. Anestéziologická ambulancia môže zabezpečovať aj riešenie akútnej pooperačnej a dlhodobej analgetickej liečby. Podľa koncepcie odboru algeziológia sa ambulantným a konziliárnym spôsobom môže podieľať aj na riešení chronickej a neznesiteľnej bolesti.
 • Úsek resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti (lôžková časť). Základom ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore AIM je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci kliniky (KAIM), alebo AIM oddelenia (OAIM).
  • A) Klinika AIM je špecializované pracovisko, ktoré vykonáva špecializované a náročné AIM činnosti v rámci špecializovaného odboru. Spolupracuje s ďalšími klinikami a špecializovanými pracoviskami pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nadregionálneho charakteru a organizuje výchovu a ďalšie vzdelávanie v špecializačnom odbore AIM.
  • B) AIM oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť vymenovanú v ods. 1.2.2.6. Jeho súčasťou je i úsek anestetický. Na tomto oddelení je súčasťou i jednotka pre suspektné alebo diagnostikované infekčné stavy, ktoré vyžadujú izoláciu.

V záujme racionálneho využívania personálneho, prístrojového a priestorového vybavenia a za účelom kvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti je v zdravotníckych zariadeniach do 500 lôžok možné a účelné všeobecnú intenzívnu starostlivosť a špecializovanú intenzívnu starostlivosť poskytovanú v príslušných medicínskych odboroch spájať do jedného organizačného celku a poskytovať ju na lôžkovej časti oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Za týmto účelom sa môže v rámci oddelenia AIM zriadiť pracovné miesto odborníka na plný alebo čiastočný úväzok, podľa charakteru zabezpečovanej intenzívnej starostlivosti (kardiológ, internista, chirurg, neurológ...).

V nemocniciach nad 500 lôžok je možné zriadiť lôžkové časti OAIM so špeciálnym zameraním aj priestorovo dislokované mimo základného oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM).

Činnosť oboch úsekov sa navzájom úzko prelína a taktiež rozvoj a organizácia zdravotných služieb prechádza zmenami, ktoré menia formy zdravotníckych zariadení a obsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti, preto činnosť špecialistov je daná dosiahnutou špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

1.2.2. K hlavnej náplni činnosti v odbore AIM patrí:

1.2.2.1. Predanestetické vyšetrenie so zhodnotením prípadne doplnením predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný anestetický a operačný výkon.

1.2.2.2. Premedikácia a vlastná príprava anestézie.

1.2.2.3. Podanie anestézie a starostlivosť o chorého v priebehu anestézie tak, aby sa počas liečebného alebo diagnostického výkonu zabránilo výskytu možných komplikácii a súčasne sa vytvorili podmienky pre optimálny priebeh výkonu.

1.2.2.4 Súčasťou môže byť aj bezprostredná pooperačná analgetická liečba s cieľom minimalizovať pooperačnú bolesť, i pokiaľ by pacient nebol prekladaný na lôžkovú časť oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a zároveň zabezpečenie intenzívnej starostlivosti a komplexnej liečby u kritický chorých a tých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie alebo zlyháva funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov, čo väčšinou vyžaduje rôzne druhy podpory (kyslíkovú liečbu, farmakologickú podporu obehu, substitučnú liečbu a pod.) alebo prístrojovú náhradu.

1.2.2.5. Intenzívna starostlivosť je najvyššou formou starostlivosti v systéme diferencovanej starostlivosti a jej náplňou je starostlivosť o kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov. Poskytuje sa na lôžkach AIM a je zabezpečovaná jeho zdravotníckymi pracovníkmi. Na zabezpečenie intenzívnej starostlivosti je nevyhnutne potrebná trvalá prítomnosť lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore OAIM. Intenzívna starostlivosť je spravidla indikovaná aj ako pokračovanie akútnej resuscitácie alebo urgentnej prednemocničnej starostlivosti alebo predchádzajúcej štandardnej starostlivosti v rámci iných odborov.

Pod intenzívnou starostlivosťou sa rozumie:

 • a) nepretržité sledovanie ťažko chorých ohrozených zlyhaním orgánových systémov lekármi OAIM,
 • b) intenzívna liečba a ošetrovateľská intenzívna starostlivosť zameraná špecificky syndromologicky prípadne etiologicky podľa zistenej diagnózy,
 • c) nepretržité sledovanie a prístrojová podpora alebo iná forma podpory niektorého orgánového systému až do návratu vedomia a obnovenia reflexov,
 • d) intenzívnu starostlivosť o rizikových a patologických novorodencov vykonávajú neonatologické centrá a oddelenia, 2)
 • e) intenzívnu starostlivosť o chorých s prenosnými chorobami a tam, kde je nariadená izolácia, vykonávajú špecializované jednotky intenzívnej starostlivosti (infekčné oddelenia, popáleninové centrá a pod.),
 • f) akútna intenzívna starostlivosť sa nevykonáva, ak ide jednoznačne a dokázateľne o terminálne štádium nevyliečiteľnej choroby.

1.2.2.6 Indikácie k hospitalizácii na OAIM

Na oddeleniach OAIM sú hospitalizovaní pacienti:

 • a) u ktorých došlo k zlyhaniu jedného alebo viacerých vitálne dôležitých orgánov alebo orgánových systémov,
 • b) u ktorých došlo po stabilizácii chronického zlyhávania k akútnemu zhoršeniu stavu, ktorý hrozí akútnym zlyhaním alebo k zlyhaniu došlo,
 • c) u ktorých je vzhľadom na základné ochorenie predpoklad, že ďalší vývoj ochorenia spravidla smeruje k zlyhávaniu alebo k zlyhaniu niektorého orgánu (orgánov), alebo systému (systémov),
 • d) u ktorých je len metódami, postupmi a technickým vybavením používaným v intenzívnej medicíne možné zabrániť zhoršovaniu stavu pacienta a zlyhaniu vitálne dôležitých orgánov či systémov,
 • e) u ktorých došlo počas anestézie k závažnej komplikácii, ktorá môže viesť k zlyhávaniu či zlyhaniu orgánov alebo systémov, čím je potenciálne ohrozený život alebo zdravie pacienta,
 • f) u ktorých je vzhľadom na základné alebo komplikujúce ochorenie potrebná nevyhnutná špecializovaná predoperačná príprava, ktorá má zabrániť rozvoju per a pooperačných komplikácii,
 • g) pacienti zaradení do odberového programu orgánov pre transplantačné účely v prípade potreby.

1.2.2.7. Dôvody pre ukončenie intenzívnej starostlivosti sú:

 • a) zlepšenie a stabilizácia stavu pacienta, ktoré umožňujú preklad pacienta na oddelenie podľa povahy ochorenia a potrebnej intermediálnej starostlivosti,
 • b) konštatovaním ireverzibilného vyhasnutia všetkých mozgových funkcii (tzv. "mozgová smrť"), kedy sa postupuje v súlade s platnou legislatívou. OAIM má povinnosť spolupracovať pri transplantačnom programe i opatreniami na zabezpečenie životaschopnosti orgánov do doby ich odberu alebo nahlásením potencionálnych darcov príslušnému transplantačnému centru. Lekár so špecializáciou v odbore AIM je členom komisie pre stanovenie mozgovej smrti.

1.2.2.8. Účasť odboru na činnosti záchrannej zdravotnej služby je podmienená prelínaním sa poskytovania zdravotnej starostlivosti, hlavne starostlivosti urgentnej a to prednemocničnej a nemocničnej podľa Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore urgentná medicína.

1.2.2.9. Účasť odboru na riešení problematiky chronickej a neznesiteľnej bolesti OAIM sa podieľa konziliárnou formou a konziliárnou formou môže riadiť i liečbu pooperačnej bolesti v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť.

1.2.2.10. Zamestnanci v odbore AIM.

Pracovnú činnosť v odbore AIM zabezpečujú zdravotnícki pracovníci s požadovaným stupňom vzdelania a získanou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu 3)

 • a) lekári
 • b) iní zdravotnícki pracovníci
 • c) sestry
 • d) asistenti – sanitári a technicko-hospodárski zamestnanci, prevádzkoví zamestnanci a robotnícke povolania, ktorí vykonávajú činnosti technické, ekonomické, prevádzkové, remeselné, obslužné, pomocné a pod.

Kvalifikačným predpokladom pre výkon funkcie vedúceho lekára AIM kliniky je III. stupeň vysokoškolského vzdelania a po splnení stanovených kritérií získanie vedeckopedagogického titulu "docent alebo profesor".

Kvalifikačným predpokladom pre výkon funkcie vedúceho lekára AIM oddelenia je špecializácia v špecializačnom odbore AIM.

1.3. Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom- spolupráca

Odbor anestéziológia a intenzívna medicína sa komplementárne podieľa i na zabezpečovaní urgentnej starostlivosti a v rozsahu spolupráce, ktorú určujú koncepcie príbuzných odborov a to hlavne v odbore algeziológie a paliatívnej medicíny. Úzko spolupracuje predovšetkým s operačnými odbormi, ale pri zabezpečovaní komplexnej starostlivosti i s neoperačnými odbormi v rámci diagnostiky a intenzívnej starostlivosti, hlavne pri zlyhávaní vitálne dôležitých orgánov alebo systémov.

1.4. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore AIM zabezpečuje MZ SR v spolupráci s hlavným odborníkom MZ SR pre AIM. MZ SR v súčinnosti s hlavným odborníkom a odbornou spoločnosťou v príslušnom odbore vydáva všeobecné nariadenia, rozhodnutia a pokyny. Úlohy a oprávnenia hlavného odborníka ustanovuje osobitný predpis.4) Kontrolná činnosť hlavného odborníka a krajských odborníkov pre AIM sa vykonáva v súčinnosti s lekárom samosprávneho kraja podľa osobitného predpisu. Poradným zborom hlavného odborníka sú krajskí odborníci. Odborné riadenie sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ako odbornou a vedeckou autoritou a profesijnými organizáciami pracovníkov v špecializačnom odbore. Hlavný odborník spolu so svojím poradným zborom pripravuje pre MZ SR návrhy najmä koncepčného charakteru. Je v záujme odboru sledovať, podporovať, kontrolovať a odborne usmerňovať všetky odborné pracoviská AIM bez ohľadu na ich veľkosť a právnu formu.

1.5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických dát

Každé odborné pracovisko AIM je povinné poskytnúť údaje na štatistické spracovanie:

 • 1.5.1. hlavnému odborníkovi,
 • 1.5.2. prezidentovi SSAIM,
 • 1.5.3. Národnému centru zdravotníckych informácii (NCZI) - tlačivo MZ SR 4 – 01,
 • 1.5.4. Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR,
 • 1.5.5. zdravotným poisťovniam,
 • 1.5.6. a iné, v zmysle osobitných predpisov. 5) Analýza činnosti odboru AIM v SR sa realizuje 1-krát ročne SSAIM v spolupráci s NCZI SR. Za túto analýzu je zodpovedný Výbor odbornej spoločnosti SSAIM SLS, ktorý predkladá jej výsledky a návrhy hlavnému odborníkovi v príslušnom špecializačnom odbore.

Každé odborné pracovisko AIM je povinné jeden krát ročne realizovať analýzu svojej činnosti.

1.6. Dispenzarizácia

S ohľadom na definíciu dispenzárnej starostlivosti sa považuje každý pacient po poskytnutí resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti za dispenzarizovaného podľa osobitného predpisu. 6)

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

Cieľom rozvoja odboru je dosiahnuť plnú kompatibilitu s praxou v krajinách EÚ, predovšetkým úrovňou kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

2.1.Trendy vývoja starostlivosti v odbore nasledujúcich 5 -10 rokov

Rozvoj starostlivosti v odbore výrazne ovplyvňujú:

 • 2.1.1. pokrok vedeckého poznania,
 • 2.1.2. zavádzanie nových diagnostických a terapeutických postupov, ako i informačných systémov,
 • 2.1.3 centralizácia vykonávania moderných diagnostických metód a operačných výkonov na vybrané špecializované a referenčné pracoviská,
 • 2.1.4. doplnenie prístrojového vybavenia, účinných moderných liekov tak, aby to zodpovedalo náročným požiadavkám a kritériám na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti,
 • 2.1.5. aktualizácia výkonov v odbore AIM na základe najnovších poznatkov, ktoré sú v súlade s medicínou založenou na dôkazoch.

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania ZS v odbore

Všetky pracoviská v odbore AIM sú povinné podľa osobitného predpisu 7) nepretržite zabezpečovať systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality tak, aby sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie pacienta alebo priebeh jeho liečby. Kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti zabezpečujú vedúci pracovníci AIM oddelení, jej kontrolu vykonáva hlavný odborník spolu s krajskými odborníkmi a stavovské organizácie.

Systém kontroly je neoddeliteľný od odborného riadenia. Je založený na priebežnom sledovaní, hodnotení a zverejňovaní výsledkov podľa vopred stanovených kritérií.

2.3. Hlavné problémy starostlivosti v odbore

Problémy v odbore vyplývajú z objektívnych odborných analýz, ktoré zohľadňujú stav personálneho zabezpečenia a materiálno – technického vybavenia oddelení AIM. Z týchto analýz jednoznačne vyplýva, že vyriešenie zastaranosti prístrojového vybavenia v SR si vyžaduje zlepšenie finančného zabezpečenia a náležitú alokáciu týchto zdrojov.

Potrebou sa javí i zlepšenie zabezpečenia špecializačnej prípravy pracovníkov v odbore (akreditované pracoviská a nároky na ich výber, štrukturalizácia výchovy, náročné priebežné hodnotenia), materiálne zabezpečenie pracovníkov predovšetkým mladších môže pôsobiť demotivujúco a nepochybne zaostávanie je v kontrole kvality a bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Riešenie problémov spočíva hlavne

 • V zavedení moderných pacientskych a nemocničných informačných systémov.
 • Vo využívaní liekov s krátkym účinkom, ktoré umožňujú uľahčené riadenie ich farmakodynamického účinku.
 • V rozvoji ambulantnej anestézie.
 • Vo zvýšení podielu regionálnej a lokálnej anestézie, rozvoj pôrodníckej analgézie (PEDA).
 • V diferenciácií a centralizácií poskytovania náročnej dlhodobej starostlivosti o pacientov s TISS skóre 30 a viac.
 • V zriaďovaní a personálnom zabezpečenie oddelení urgentných príjmov so zabezpečením neodkladnej nemocničnej starostlivosti pacientom s ohrozením alebo zlyhávaním základných životných funkcií.
 • V zlepšení materiálneho zabezpečenia zamestnancov AIM diferencovane a primerane k náročnosti práce.

2.4.Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca sa realizuje v súčinnosti SSAIM SLS s EUMS (European of Medical Specialists) s využívaním hlavne stanovenia počtu potrebných špecialistov;

 • v spolupráci s WFSA (World Federation of Societies of Anaesthesia) pri formulovaní základných koncepčných cieľov odboru a stanovovaní jeho náplne.
 • ČSARIM a ESICCM (European Society of Intensive and Critical Care Medicine) pri vytváraní noriem na personálne a materiálno-technické zabezpečenie jednotlivých druhov pracovísk v odbore AIM.

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore na výkon špecializovaných pracovných činnosti a výkon certifikovaných pracovných činnosti sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v certifikačných študijných programoch pre jednotlivé kategórie podieľajúce sa na zdravotnej starostlivosti,8) ktoré je možné realizovať ako:

3.1. Špecializačné štúdium

3.2. Certifikačné štúdium

3.3. Sústavné vzdelávanie

Prvé dva spôsoby sa realizujú inštitucionalizovanou formou ďalšieho vzdelávania, posledný spôsob je môžné realizovať aj neinštitucionálne.

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore AIM na výkon špecializovaných pracovných činnosti sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v certifikačných študijných programoch podľa osobitného predpisu.8)

Pre jednotlivé kategórie podieľajúce sa na zdravotnej starostlivosti sa sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov uskutočňuje v zmysle osobitného predpisu.9)

4. Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Koncepcia odboru anestéziológia a intenzívna medicína uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ročník 1998 čiastka 15.

5. Účinnosť

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.

Ivan Valentovič, v.r. minister


Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

19. januára 2021
GAŠPERÍKOVÁ GABRIELA
CHRISTOPHE BEGAUD Dobré ráno, Ste spoločnosti, investori, malé a stredné podniky; Tu je riešenie pre vás! Pre všetkých, bez ohľadu na pohlavie, rasu alebo náboženstvo, ponúkame pôžičku ponuku 2.000.00 až 5.000.000.00... Čítaj viac...

CHRISTOPHE BEGAUD

18. januára 2021
KUKUČKOVÁ MIROSLAVA
Monika Veľmi prijemný a profesionálny prístup p.doktorky. Sestrička mi zobrala krv na jedničku, je to náročná práca, nemá to s ľuďmim jednoduché, netreba hneď kritizovať. A vždy som sa dostala narad včas,... Čítaj viac...

Monika

18. januára 2021
CHERNYCHUK OLEG
Palkovič - Zubný lekár Chernychuk Oleg: Lekár, ktory nevie poriadne slovensky a asi poriadne nerozumie. Povedal som a ukazal som mu problemove zuby. Odpved:Urobit to je komlikovanejsie... Vyvrtal a vybral mi... Čítaj viac...

Palkovič

18. januára 2021
ŠELMECIOVÁ PETRA
Anonym Utekajte od nej! Čítaj viac...

Anonym

Najnovšie správy

18. januára 2021
Z nemocnice v Bavorsku hlásia ďalší variant koronavírusu Clemens Stockklausner, jeden z vedúcich lekárov nemocnice, povedal, že výsledky niektorých testov boli odlišné od variantov vírusu objavených Británii, Juhoafrickej republike či Brazílii.
Čítaj viac...

18. januára 2021
Do plošného testovania sa zapoja poľskí zdravotníci Premiér Matovič avizoval príchod dvesto poľských lekárov.
Čítaj viac...

18. januára 2021
Matovič dostal pomocnú ruku od Morawieckého. S testovaním by mohlo pomôcť 200 poľských lekárov Kontinuálny skríning na celom Slovensku sa uskutoční od 18. do 26. januára.
Čítaj viac...

18. januára 2021
Bez testu sa bude dať íst do obchodu aj k lekárovi Ľudia nad 65 rokov a deti do 15 rokov nebudú potrebovať test.
Čítaj viac...

18. januára 2021
Testovanie vo firmách: Ako to bude vyzerať? Zamestnávatelia budú testovať dobrovoľne, dostanú manuál a môžu testovať aj cez pracovnú zdravotnú službu, zdravotné stredisko a prostredníctvom všeobecného lekára.
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie