Indikátory kvality

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zbiera tieto indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti:

A11 - Skríning rakoviny krčka maternice

Pomer počtu pacientok, u ktorých bol vykonaný skríning krčka maternice, k počtu všetkých pacientok v starostlivosti gynekológa a pôrodníka s kapitáciou vo veku 23 až 64 rokov.

A12 - Prevencia - gynekológ a pôrodník

Pomer počtu pacientiek, u ktorých bola vykonaná gynekologická preventívna prehliadka (okrem vyšetrení v tehotenstve) k celkovému počtu kapitovaných pacientiek.

A21 - Manažment chronickej starostlivosti – diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti s dg. E10.01 až E14.91 pacientov dispenzarizovaných v diabetologickej ambulancii k celkovému počtu pacientov dispenzarizovaných v diabetologickej ambulancii.

A22 - Manažment chronickej starostlivosti – pneumológia a ftizeológia

Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti s dg. J45.0 astmatických pacientov dispenzarizovaných v pneumologickej ambulancii k celkovému počtu astmatických pacientov dispenzarizovaných v pneumologickej ambulancii.

A23 - Nepredpokladané prijatia po jednodňovej chirurgii

Pomer pacientov, ktorí podstúpili jednodňovú zdravotnú starostlivosť v označených špecifických odboroch a boli následne prijatí (do 72 hodín) do ústavnej zdravotnej starostlivosti ku všetkým pacientom, ktorí podstúpili jednodňovú zdravotnú starostlivosť v danom špecializačnom odbore.

A24 - Zubný kaz u poistencov vo veku do 18 rokov

Pomer počtu zubných výplní u pacientov vo veku do 18 rokov veku k celkovému počtu extrakcií u pacientov vo veku do 18 rokov.

A25 - Zubný kaz u poistencov vo veku nad 18 rokov

Pomer počtu zubných výplní u pacientov vo veku nad 18 rokov veku k celkovému počtu extrakcií u pacientov vo veku nad 18 rokov.

B11 - Úmrtnosť - celková

Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov.

B12 - Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii

Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii (kód výkonu 5140a a 5140b) do 30 dní k počtu hospitalizovaných pacientov, u ktorých bola vykonaná perkutánna koronárna intervencia.

B13 - Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti (vek nad 65 rokov)

Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov so zlomeninou krčka stehennej kosti (dg. S72.00 až S72.9) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou (dg. S72.00 až S72.9) vo veku 65 rokov a viac.

B14 - Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí (vek 35 – 74 rokov)

Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s infarktom myokardu (I21.0 až I21.9, alebo I22.0 až I22.9) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou vo veku 35 – 74 rokov.

B15 - Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu

Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s akútnou mozgovo - cievnou príhodou (I61.0 až I64) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou.

B16 - Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu

Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov po náhrade bedrového kĺbu do 30 dní po výkone v ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov, ktorí podstúpili náhradu bedrového kĺbu.

B17 - Úmrtnosť po intervenčných výkonoch

Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po intervenčnom výkone v odboroch vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, kardiológia k celkovému počtu pacientov podrobených intervenčným výkonom v uvedených odboroch.

B18 - Úmrtnosť po operačných výkonoch

Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov.

B19 - Materská úmrtnosť

Pomer počtu zomretých pacientok v priamej príčinnej súvislosti s pôrodom k celkovému počtu pôrodov na gynekologicko–pôrodníckom oddelení.

B110 - Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti

Pomer počtu pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti ukončených úmrtím, k počtu všetkých pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti.

B111 - Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti

Pomer počtu preložených poistencov na jednotku intenzívnej starostlivosti z iného oddelenia rovnakej nemocnice k počtu všetkých prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti.

B112 - Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z jednotky intenzívnej starostlivosti

Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov na oddelení, ktorí boli preložení z jednotky intenzívnej starostlivosti k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov na oddelení.

B113 - Rehospitalizovanosť celková do 30 dní

Pomer počtu opakovaných hospitalizácií do 30 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz.

B114 - Rehospitalizovanosť celková do 90 dní

Pomer počtu opakovaných hospitalizácií do 90 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz.

B115 - Reoperovanosť

Pomer počtu operovaných pacientov do 30 dní po prepustení po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov.

B116 - Rehospitalizácia na J12.0 až J18.9 (Pneumónia)

Pomer pacientov prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti s dg. J12.0 až J18.9 do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti s dg. J12.0 až J18.9 ku všetkým prepusteným pacientom, ktorí boli hospitalizovaní s dg. J12.0 až J18.9.

B117 - Dekubity

Pomer počtu identifikovaných pacientov s dg. L89.00 až L89.99, vzniknutou počas hospitalizácie ku všetkým hospitalizovaným pacientom v ústavnom zdravotníckom zariadení.

B118 - Nozokomiálna nákaza

Pomer identifikovaných prípadov nozokomiálnych infekcií počas poskytovania zdravotnej starostlivosti k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov.

B21 - Operovanosť

Pomer počtu operovaných pacientov k počtu hospitalizovaných pacientov na oddeleniach chirurgických odborov.

B31 - Spokojnosť pacienta

Prieskum štandardizovaným dotazníkom. Tento indikátor vyjadruje subjektívne hodnotenie poskytovateľa z pohľadu poistencov.

C11 - Index prevencie u dospelých poistencov

Pomer počtu pacientov, u ktorých bola vykonaná preventívna prehliadka k celkovému počtu kapitovaných pacientov.

C12 - Pacienti vyšetrení v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých

Pomer počtu kapitovaných pacientov ošetrených počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapitovaných pacientov (týka sa pacientov v starostlivosti hodnoteného lekára všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých).

C13 - Úroveň návštevnosti dospelých poistencov

Pomer počtu návštev u pacienta (výkony č. 25, 26, 29) k počtu kapitovaných pacientov.

C21 - Manažment akútnej starostlivosti

Pomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy k počtu kapitovaných poistencov, vybrané dg.: H66.0, H66.4, H66.9; J02.0, J02.8, J02.9; J03.0; J03.8, J03.9; J04.0; J06.0, J06.8, J06.9; J31.0, J31.2; N30.0.

D11 - Index prevencie u poistencov do 1 roku veku

Pomer počtu vykonaných preventívnych prehliadok u pacientov v prvom roku veku k počtu kapitovaných pacientov do 1 roku veku.

D12 - Index prevencie u poistencov vo veku 11 a 17 rokov

Pomer počtu vykonaných preventívnych vyšetrení celkového cholesterolu v 11. a 17. roku života (výkon č. 159b) u pacientov k celkovému počtu pacientov v tejto vekovej skupine v starostlivosti pediatra, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast s kapitáciou.

D13 - Pacienti vyšetrení v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast

Pomer počtu kapitovaných pacientov ošetrených počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapitovaných pacientov (týka sa pacientov v starostlivosti hodnoteného pediatra, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast).

D14 - Úroveň návštevnosti detí a dorastu

Pomer počtu návštev v domácnosti (výkony č. 25, 26, 29) k počtu kapitovaných pacientov.

D21 - Manažment akútnej starostlivosti u detí a dorastu

Pomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy k počtu kapitovaných poistencov, vybrané dg.: H66.0, H66.4, H66.9; J02.0, J02.8, J02.9; J03.0; J03.8, J03.9; J04.0; J06.0, J06.8, J06.9; J31.0, J31.2; N30.0.

E11 - Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti

Pomer priemerných nákladov na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti k priemerným nákladom na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti príslušnej odbornosti.

E12 - Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti

Pomer priemerných nákladov na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti k priemerným nákladom na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej starostlivosti príslušnej odbornosti.

E13 - Indikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti

Pomer nákladov na výkony dopravnej služby indikované poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti k celkovým nákladom na výkony dopravnej služby.

E14 - Indikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti

Pomer nákladov na výkony dopravnej služby indikované poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti k celkovým nákladom na výkony dopravnej služby.

E15 - Frekvencia pacientov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti

Pomer počtu jednoznačne identifikovaných pacientov vyšetrených v ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti k celkovému počtu pacientov ošetrených v ambulancii v sledovanom období.

E16 - Frekvencia pacientov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti

Pomer počtu jednoznačne identifikovaných pacientov vyšetrených v ambulancii všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti k celkovému počtu pacientov ošetrených v ambulancii v sledovanom období.

E17 - Preskripcia liekov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti

Pomer priemerných nákladov na lieky predpísané a odporučené poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na lieky predpísané a odporučené jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v príslušnej odbornosti.

E18 - Preskripcia zdravotníckych pomôcok v špecializovanej ambulantnej starostlivosti

Pomer priemerných nákladov na zdravotnícke pomôcky predpísané poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na zdravotnícke pomôcky predpísané jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti príslušnej odbornosti.

E19 - Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti

Pomer priemerných nákladov na lieky predpísané poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (len vlastná preskripcia) jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na lieky predpísané jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v príslušnej odbornosti.

E110 - Jednodňová starostlivosť

Pomer počtu výkonov v príslušnom odbore poskytnutých formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti k celkovému počtu identických výkonov poskytnutých v ústavnej zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore.

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie diagnózy
Rýchle hľadanie výkonu
Kontakt

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie