Štatistiky lekárov s odbornými špecializáciami

V štatistike sú zobrazené jednotlivé odborné špecializácie spolu s počtom lekárv, ktoré dané špecializácie ovládajú v posledných mesiacoch. Zobrazujú sa maximálne posledné tri mesiace.

Odborné špecializácie zdravotníckeho pracovníka:

Špecializácia10/2019
Lekár, vnútorné lekárstvo4668
Lekár, infektológia189
Lekár, pneumológia a ftizeológia494
Lekár, neurológia851
Lekár, psychiatria743
Lekár, pracovné lekárstvo101
Lekár, pediatria1753
Lekár, všeobecná starostlivosť o deti a dorast1560
Lekár, gynekológia a pôrodníctvo1366
Lekár, chirurgia1704
Lekár, ortopédia511
Lekár, urológia331
Lekár, úrazová chirurgia344
Lekár, otorinolaryngológia545
Lekár, oftalmológia698
Lekár, pediatrická gynekológia35
Lekár, dermatovenerológia516
Lekár, klinická onkológia429
Lekár, všeobecné lekárstvo3336
Lekár, dorastové lekárstvo168
Lekár, rádiológia672
Lekár, klinická biochémia135
Lekár, anestéziológia a intenzívna medicína1335
Lekár, telovýchovné lekárstvo87
Lekár, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia612
Lekár, súdne lekárstvo59
Lekár, patologická anatómia227
Lekár, hematológia a transfuziológia287
Lekár, urgentná medicína114
Lekár, klinická mikrobiológia133
Lekár, neurochirurgia86
Lekár, plastická chirurgia122
Lekár, ortopedická protetika11
Lekár, klinická imunológia a alergológia305
Lekár, radiačná onkológia141
Lekár, foniatria63
Lekár, reumatológia205
Lekár, algeziológia80
Lekár, nukleárna medicína62
Lekár, gastroenterológia262
Lekár, kardiológia488
Lekár, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy320
Lekár, neonatológia167
Lekár, hygiena detí a mládeže22
Lekár, angiológia82
Lekár, hygiena životného prostredia14
Lekár, hygiena výživy17
Lekár, epidemiológia51
Lekár, geriatria233
Lekár, medicínska informatika a bioštatistika11
Lekár, lekárska genetika43
Lekár, nefrológia287
Lekár, endokrinológia184
Lekár, klinická farmakológia55
Lekár, zdravotnícka informatika0
Lekár, gynekologická sexuológia0
Lekár, cievna chirurgia101
Lekár, kardiochirurgia35
Lekár, maxilofaciálna chirurgia4
Lekár, medicína drogových závislostí20
Lekár, gerontopsychiatria15
Lekár, letecké lekárstvo13
Lekár, lekár bez špecializácie1015
Lekár, lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke25123
Lekár, posudkové lekárstvo190
Lekár, ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením3
Lekár, pediatrická neurológia108
Lekár, detská psychiatria76
Lekár, hrudníková chirurgia27
Lekár, detská chirurgia43
Lekár, pediatrická ortopédia0
Lekár, pediatrická urológia16
Lekár, pediatrická otorinolaryngológia30
Lekár, materno-fetálna medicína19
Lekár, výchova k zdraviu0
Lekár, pediatrická imunológia a alergiológia12
Lekár, pediatrická reumatológia7
Lekár, pediatrická endokrinológia63
Lekár, pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa53
Lekár, pediatrická kardiológia117
Lekár, pediatrická pneumológia a ftizeológia26
Lekár, pediatrická nefrológia16
Lekár, hepatológia33
Lekár, gastroenterologická chirurgia36
Lekár, neuropsychiatria1
Lekár, laboratórna medicína3
Lekár, tropická medicína7
Lekár, verejné zdravotníctvo102
Lekár, onkológia v gynekológii26
Lekár, psychosomatická a behaviorálna medicína1
Lekár, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve39
Lekár, špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii0
Lekár, mamológia13
Lekár, reprodukčná medicína21
Lekár, akupunktúra22
Lekár, andrológia6
Lekár, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia5
Lekár, gynekologická urológia15
Lekár, onkológia v chirurgii2
Lekár, onkológia v urológii30
Lekár, pediatrická anestéziológia3
Lekár, pediatrická hematológia a onkológia14
Lekár, pediatrická infektológia0
Lekár, pediatrická intenzívna medicína24
Lekár, paliatívna medicína7
Lekár, pediatrická oftalmológia13
Lekár, sexuológia19
Lekár, pediatrická urgentná medicína1
Lekár, zdravotnícka ekológia0
Lekár, revízne lekárstvo144
Lekár, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia11
Lekár, psychiatrická sexuológia12
Lekár, služby zdravia pri práci16
Lekár, študijný odbor všeobecné lekárstvo4983
Lekár, študijný odbor detské lekárstvo3
Zubný lekár, stomatológia3041
Zubný lekár, čeľustná ortopédia251
Zubný lekár, maxilofaciálna chirurgia53
Zubný lekár, lekár bez špecializácie31
Zubný lekár, lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke3840
Zubný lekár, posudkové lekárstvo0
Zubný lekár, detské zubné lekárstvo66
Zubný lekár, revízne zubné lekárstvo1
Farmaceut, farmácia – vysokoškolské magisterské štúdium3
Farmaceut, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro0
Farmaceut, technológia rádiofarmák1
Farmaceut, farmakológioa a technológia liečiv1
Farmaceut, farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov3
Farmaceut, farmaceutická technológia3
Farmaceut, klinická farmácia5
Farmaceut, lekárenstvo29
Farmaceut, klinické skúšanie produktov a liekov0
Farmaceut, príprava cytostatík0
Farmaceut, revízne lekárenstvo30
Farmaceut, zabezpečovanie kvality transfúznych liekov0
Farmaceut, odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve master of public health0
Farmaceut, sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva0
Farmaceut, farmakoekonomika0
Sestra, sestra0
Sestra, ošetrovateľstvo – bakalárske štúdium0
Sestra, ošetrovateľstvo - vysokoškolské magisterské štúdium854
Sestra, diplomovaná všeobecná sestra - vyššie odborné štúdium255
Sestra, ošetrovateľstvo v zdraví pri práci0
Sestra, revízne ošetrovateľstvo21
Sestra, anestéziológia a intenzívna starostlivosť62
Sestra, operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby7
Sestra, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých69
Sestra, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii3
Sestra, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii3
Sestra, inštrumentovanie v operačnej sále13
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov14
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva143
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie77
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii18
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii31
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v komunite611
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v onkológii29
Sestra, špecializovaná urgentná starostlivosť37
Sestra, výchova k zdraviu0
Sestra, zdravotnícka informatika0
Sestra, audiometria3
Sestra, endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch1
Sestra, funkčné vyšetrovacie metódy0
Sestra, invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické metódy0
Sestra, kalmetizácia4
Sestra, kardiologické vyšetrovacie metódy1
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov0
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách1
Sestra, organizácia a techniky v tkanivových bunkách0
Sestra, organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky1
Sestra, starostlivosť o drogovo závislých0
Sestra, vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike0
Sestra, psychoterapia0
Sestra, manažment v ošetrovateľstve1
Sestra, odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve master of public health1
Pôrodná asistentka, pôrodná asistentka0
Pôrodná asistentka, pôrodná asistencia - vysokoškolské bakalárske štúdium11
Pôrodná asistentka, diplomovaná pôrodná asistentka - vyššie odborné štúdium11
Pôrodná asistentka, intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve5
Pôrodná asistentka, inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve1
Pôrodná asistentka, pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite15
Pôrodná asistentka, výchova k zdraviu0
Pôrodná asistentka, zdravotnícka informatika0
Pôrodná asistentka, plánované rodičovstvo a antikoncepcia0
Pôrodná asistentka, manažment v pôrodnej asistencii0
Pôrodná asistentka, odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve master of public health1
Laborant, technik laboratórnej medicíny0
Laborant, medicínsko-technický laborant0
Laborant, laboratórne vyšetrovacie metódy – vysokoškolské magisterské štúdium7
Laborant, diplomovaný medicínsko-technický laborant - vyššie odborné štúdium3
Laborant, zdravotnícky laborant – úplné stredné odborné štúdium7
Laborant, farmaceutický laborant – úplné stredné odborné štúdium0
Laborant, klinická imunológia a alergológia0
Laborant, lekárska genetika2
Laborant, organizácia a techniky v tkanivových bankách0
Laborant, manažment v odboroch kategórie laborant1
Laborant, odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve master of public health0
Laborant, laboratórna medicína7
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike0
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii11
Laborant, vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii1
Laborant, vyšetrovacie metódy v klinickej genetike0
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii3
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii1
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia0
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia0
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov0
Laborant, vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii4
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii0
Laborant, vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene0
Laborant, vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia7
Laborant, vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii0
Laborant, vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii0
Laborant, vyšetrovacie metódy v histopatológii1
Laborant, vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením0
Asistent, diplomovaný rádiologický asistent – vyššie odborné štúdium3
Asistent, diplomovaný zdravotnícky záchranár – vyššie odborné štúdium1
Asistent, diplomovaná dentálna hygienička – vyššie odborné štúdium37
Asistent, asistent výživy – úplné stredné odborné štúdium2
Asistent, masér – úplné stredné odborné štúdium31
Asistent, zdravotnícky asistent – úplné stredné odborné štúdium70
Asistent, zdravotnícky záchranár - úplné stredné odborné štúdium5
Asistent, operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby1
Asistent, rádiologický asistent0
Asistent, zdravotnícky záchranár0
Asistent, sanitár – stredné odborné štúdium0
Asistent, zdravotnícky asistent0
Asistent, sanitár – stredné odborné štúdium1
Asistent, nukleárna medicína0
Asistent, radiačná onkológia0
Asistent, špeciálna rádiológia6
Asistent, digitálna substrakčná angiografia - DSA0
Asistent, mamografia0
Asistent, počítačová tomografia0
Asistent, špecializovaná urgentná starostlivosť2
Asistent, liečebná výživa0
Asistent, manažment v odboroch kategórie asistent0
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapeut0
Iný zdravotnícky pracovník, rehabilitácia – vysokoškolské magisterské štúdium1
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia – vysokoškolské bakalárske štúdium0
Iný zdravotnícky pracovník, diplomovaný fyzioterapeut – vyššie odborné štúdium1
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja0
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému0
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia porúch CNS0
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia v športe a telovýchove0
Iný zdravotnícky pracovník, ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo0
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému0
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia respiračných ochorení0
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení0
Iný zdravotnícky pracovník, ergoterapia0
Iný zdravotnícky pracovník, mobilizačné techniky0
Iný zdravotnícky pracovník, reflexná terapia podľa Vojtu0
Iný zdravotnícky pracovník, techniky terapie lymfedému0
Iný zdravotnícky pracovník, liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov1
Iný zdravotnícky pracovník, klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)4
Iný zdravotnícky pracovník, psychológia – vysokoškolské magisterské štúdium169
Iný zdravotnícky pracovník, klinická psychológia517
Iný zdravotnícky pracovník, poradenská psychológia26
Iný zdravotnícky pracovník, pracovná a organizačná psychológia59
Iný zdravotnícky pracovník, školská psychológia1
Iný zdravotnícky pracovník, psychoterapia120
Iný zdravotnícky pracovník, drogové závislosti0
Iný zdravotnícky pracovník, dopravná psychológia206
Iný zdravotnícky pracovník, logopédia – vysokoškolské magisterské štúdium45
Iný zdravotnícky pracovník, klinická logopédia161
Iný zdravotnícky pracovník, afaziológia0
Iný zdravotnícky pracovník, manažment v príslušnom odbore0
Iný zdravotnícky pracovník, odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health0
Iný zdravotnícky pracovník, liečebná pedagogika – vysokoškolské magisterské štúdium2
Iný zdravotnícky pracovník, špeciálna pedagogika – vysokoškolské magisterské štúdium1
Iný zdravotnícky pracovník, liečebná pedagogika14
Iný zdravotnícky pracovník, špeciálna pedagogika0
Iný zdravotnícky pracovník, sociálna práca – vysokoškolské magisterské štúdium13
Iný zdravotnícky pracovník, sociálna práca v zdravotníctve0
Iný zdravotnícky pracovník, biomedicínska fyzika – vysokoškolské inžinierske štúdium0
Iný zdravotnícky pracovník, biológia so zameraním na bunkovú a molekulárnu biológiu – vysokoškolské inžinierske štúdium2
Iný zdravotnícky pracovník, biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka – vysokoškolské inžinierske štúdium1
Iný zdravotnícky pracovník, fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku – vysokoškolské inžinierske štúdium0
Iný zdravotnícky pracovník, chémia so zameraním na biochémiu – vysokoškolské inžinierske štúdium1
Iný zdravotnícky pracovník, biotechnológia – vysokoškolské inžinierske štúdium1
Iný zdravotnícky pracovník, hygiena potravín – vysokoškolské inžinierske štúdium0
Iný zdravotnícky pracovník, biochémia a biotechnológia – vysokoškolské inžinierske štúdium3
Iný zdravotnícky pracovník, chémia a technológia životného prostredia - vysokoškolské inžinierske štúdium0
Iný zdravotnícky pracovník, biomedicínske inžinierstvo– vysokoškolské inžinierske štúdium0
Iný zdravotnícky pracovník, výživa ľudí - – vysokoškolské inžinierske štúdium0
Iný zdravotnícky pracovník, potravinárstvo – biochémia - vysokoškolské bakalárske štúdium1
Iný zdravotnícky pracovník, fyzika so zameraním na lekársku fyziku alebo na dozimetriu – vysokoškolské inžinierske štúdium0
Iný zdravotnícky pracovník, chémia so zameraním na kvasnú chémiu – vysokoškolské inžinierske štúdium2
Iný zdravotnícky pracovník, chémia – chémia liečiv – úplné stredné odborné štúdium0
Iný zdravotnícky pracovník, chémia – analytická chémia – úplné stredné odborné štúdium0
Iný zdravotnícky pracovník, chémia – monitorovanie životného prostredia – úplné stredné odborné štúdium0
Iný zdravotnícky pracovník, chémia – sanácia životného prostredia – úplné stredné odborné štúdium0
Iný zdravotnícky pracovník, chemická technológia– úplné stredné odborné štúdium0
Iný zdravotnícky pracovník, hygiena životného prostredia0
Iný zdravotnícky pracovník, hygiena pracovných podmienok0
Iný zdravotnícky pracovník, klinická fyzika14
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórna medicína10
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve4
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii1
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia1
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia4
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením0
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v klinickej genetike2
Iný zdravotnícky pracovník, zdravotnícka informatika0
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii93
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii40
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike25
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii10
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii8
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii6
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov0
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia0
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii23
Iný zdravotnícky pracovník, stomatológia1
Bez kategórie, vedúci centrálnej sterilizácie0
Bez kategórie, vedúci centrálneho príjmu0
Spolu75343

Poznámka: Jeden pracovník môže mať jednu a viac špecializácií.

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

22. februára 2020
OCUMEDICAL s.r.o.
Anonym - Personál v zdravotníckom zariadení "OCUMEDICAL s.r.o." je ústretový a pozorný. - Zariadenie je čisté, upratané. - Čakáreň je útulná, nachádza sa v nej voda na pitie, časopisy na čítanie. Čítaj viac...

Anonym

22. februára 2020
OCUMEDICAL s.r.o.
Anonym - Personál v zdravotníckom zariadení "OCUMEDICAL s.r.o." je ústretový a pozorný. - Zariadenie je čisté, upratané. - Čakáreň je útulná, nachádza sa v nej voda na pitie, časopisy na čítanie. Čítaj viac...

Anonym

22. februára 2020
JENČA MAROŠ
Anton Kašička Pán doktor Maroš JENČA ma pripravoval v predoperačnom vyšetrení na operáciu v NITRE. Poinformoval sa o mojom celkovom zdravotnom stave. Správal sa ku mne veľmi citlivo, ústretovo a všetko mi podrobne... Čítaj viac...

Anton Kašička

21. februára 2020
JAKOBEIOVÁ Magdaléna
Marek Počul som, že pani doktorka je odborník so srdcom. Bohužiaľ nemohol som si to overiť. Moja obvodná ma poslala na neurológiu ako akútny prípad, sestra v službe ma veru nezobrala s odôvodnením, že pani... Čítaj viac...

Marek

Najnovšie správy

22. februára 2020
Herečka z Harryho Pottera to tajila 18 mesiacov: Rakovina v 3. štádiu! LONDÝN - Herečka Julie Walters dnes oslavuje 70 rokov. Len pár dní pred narodeninami sa rozhodla prehovoriť o diagnóze, ktorú si od lekárov vypočula pred rokom a pol. Najprv im nechcela veriť a...
Čítaj viac...

22. februára 2020
Súťažte o 3 kufríky z bylinnej lekárne (Babetko.sk) Napíšte nám ako sa volá bylinka, ktorá je označovaná za prírodné antibiotiku a hrajte o kufrík plný bylinných čajov
Čítaj viac...

21. februára 2020
Lesothský premiér sa neukázal na súde, kde mal čeliť obžalobe z vraždy Premiér Thabane bol v piatok na lekárskej prehliadke v susednej Juhoafrickej republike.
Čítaj viac...

21. februára 2020
Diabetici na NFI protokole už schudli vyše tisíc kíl Nenápadná lekárka z Liptovského Mikuláša lieči pacientov s cukrovkou 2. typu stravovacími plánmi na báze chemickej interakcie zložiek potravín. Ide o tzv. NFI protokol.
Čítaj viac...

21. februára 2020
Martinko bojoval o život, dnes ani chvíľku neposedí Štvorročného Martinka vlani surovo dokopal otec. Lekári ho udržiavali v umelom spánku a niekoľkokrát operovali. Dnes už veselo pobehuje v dome starej mamy.
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie