Štatistiky lekárov s odbornými špecializáciami

V štatistike sú zobrazené jednotlivé odborné špecializácie spolu s počtom lekárv, ktoré dané špecializácie ovládajú v posledných mesiacoch. Zobrazujú sa maximálne posledné tri mesiace.

Odborné špecializácie zdravotníckeho pracovníka:

Špecializácia
Lekár, vnútorné lekárstvo
Lekár, infektológia
Lekár, pneumológia a ftizeológia
Lekár, neurológia
Lekár, psychiatria
Lekár, pracovné lekárstvo
Lekár, pediatria
Lekár, všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Lekár, gynekológia a pôrodníctvo
Lekár, chirurgia
Lekár, ortopédia
Lekár, urológia
Lekár, úrazová chirurgia
Lekár, otorinolaryngológia
Lekár, oftalmológia
Lekár, pediatrická gynekológia
Lekár, dermatovenerológia
Lekár, klinická onkológia
Lekár, všeobecné lekárstvo
Lekár, dorastové lekárstvo
Lekár, rádiológia
Lekár, klinická biochémia
Lekár, anestéziológia a intenzívna medicína
Lekár, telovýchovné lekárstvo
Lekár, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Lekár, súdne lekárstvo
Lekár, patologická anatómia
Lekár, hematológia a transfuziológia
Lekár, urgentná medicína
Lekár, klinická mikrobiológia
Lekár, neurochirurgia
Lekár, plastická chirurgia
Lekár, ortopedická protetika
Lekár, klinická imunológia a alergológia
Lekár, radiačná onkológia
Lekár, foniatria
Lekár, reumatológia
Lekár, algeziológia
Lekár, nukleárna medicína
Lekár, gastroenterológia
Lekár, kardiológia
Lekár, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
Lekár, neonatológia
Lekár, hygiena detí a mládeže
Lekár, angiológia
Lekár, hygiena životného prostredia
Lekár, hygiena výživy
Lekár, epidemiológia
Lekár, geriatria
Lekár, medicínska informatika a bioštatistika
Lekár, lekárska genetika
Lekár, nefrológia
Lekár, endokrinológia
Lekár, klinická farmakológia
Lekár, zdravotnícka informatika
Lekár, gynekologická sexuológia
Lekár, cievna chirurgia
Lekár, kardiochirurgia
Lekár, maxilofaciálna chirurgia
Lekár, medicína drogových závislostí
Lekár, gerontopsychiatria
Lekár, letecké lekárstvo
Lekár, lekár bez špecializácie
Lekár, lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke
Lekár, posudkové lekárstvo
Lekár, ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
Lekár, pediatrická neurológia
Lekár, detská psychiatria
Lekár, hrudníková chirurgia
Lekár, detská chirurgia
Lekár, pediatrická ortopédia
Lekár, pediatrická urológia
Lekár, pediatrická otorinolaryngológia
Lekár, materno-fetálna medicína
Lekár, výchova k zdraviu
Lekár, pediatrická imunológia a alergiológia
Lekár, pediatrická reumatológia
Lekár, pediatrická endokrinológia
Lekár, pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
Lekár, pediatrická kardiológia
Lekár, pediatrická pneumológia a ftizeológia
Lekár, pediatrická nefrológia
Lekár, hepatológia
Lekár, gastroenterologická chirurgia
Lekár, neuropsychiatria
Lekár, laboratórna medicína
Lekár, tropická medicína
Lekár, verejné zdravotníctvo
Lekár, onkológia v gynekológii
Lekár, psychosomatická a behaviorálna medicína
Lekár, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
Lekár, špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
Lekár, mamológia
Lekár, reprodukčná medicína
Lekár, akupunktúra
Lekár, andrológia
Lekár, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
Lekár, gynekologická urológia
Lekár, onkológia v chirurgii
Lekár, onkológia v urológii
Lekár, pediatrická anestéziológia
Lekár, pediatrická hematológia a onkológia
Lekár, pediatrická infektológia
Lekár, pediatrická intenzívna medicína
Lekár, paliatívna medicína
Lekár, pediatrická oftalmológia
Lekár, sexuológia
Lekár, pediatrická urgentná medicína
Lekár, zdravotnícka ekológia
Lekár, revízne lekárstvo
Lekár, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
Lekár, psychiatrická sexuológia
Lekár, služby zdravia pri práci
Lekár, študijný odbor všeobecné lekárstvo
Lekár, študijný odbor detské lekárstvo
Zubný lekár, stomatológia
Zubný lekár, čeľustná ortopédia
Zubný lekár, maxilofaciálna chirurgia
Zubný lekár, lekár bez špecializácie
Zubný lekár, lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke
Zubný lekár, posudkové lekárstvo
Zubný lekár, detské zubné lekárstvo
Zubný lekár, revízne zubné lekárstvo
Farmaceut, farmácia – vysokoškolské magisterské štúdium
Farmaceut, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
Farmaceut, technológia rádiofarmák
Farmaceut, farmakológioa a technológia liečiv
Farmaceut, farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov
Farmaceut, farmaceutická technológia
Farmaceut, klinická farmácia
Farmaceut, lekárenstvo
Farmaceut, klinické skúšanie produktov a liekov
Farmaceut, príprava cytostatík
Farmaceut, revízne lekárenstvo
Farmaceut, zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
Farmaceut, odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve master of public health
Farmaceut, sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
Farmaceut, farmakoekonomika
Sestra, sestra
Sestra, ošetrovateľstvo – bakalárske štúdium
Sestra, ošetrovateľstvo - vysokoškolské magisterské štúdium
Sestra, diplomovaná všeobecná sestra - vyššie odborné štúdium
Sestra, ošetrovateľstvo v zdraví pri práci
Sestra, revízne ošetrovateľstvo
Sestra, anestéziológia a intenzívna starostlivosť
Sestra, operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
Sestra, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
Sestra, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
Sestra, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
Sestra, inštrumentovanie v operačnej sále
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v komunite
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
Sestra, špecializovaná urgentná starostlivosť
Sestra, výchova k zdraviu
Sestra, zdravotnícka informatika
Sestra, audiometria
Sestra, endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
Sestra, funkčné vyšetrovacie metódy
Sestra, invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické metódy
Sestra, kalmetizácia
Sestra, kardiologické vyšetrovacie metódy
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
Sestra, ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách
Sestra, organizácia a techniky v tkanivových bunkách
Sestra, organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky
Sestra, starostlivosť o drogovo závislých
Sestra, vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike
Sestra, psychoterapia
Sestra, manažment v ošetrovateľstve
Sestra, odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve master of public health
Pôrodná asistentka, pôrodná asistentka
Pôrodná asistentka, pôrodná asistencia - vysokoškolské bakalárske štúdium
Pôrodná asistentka, diplomovaná pôrodná asistentka - vyššie odborné štúdium
Pôrodná asistentka, intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
Pôrodná asistentka, inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
Pôrodná asistentka, pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite
Pôrodná asistentka, výchova k zdraviu
Pôrodná asistentka, zdravotnícka informatika
Pôrodná asistentka, plánované rodičovstvo a antikoncepcia
Pôrodná asistentka, manažment v pôrodnej asistencii
Pôrodná asistentka, odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve master of public health
Laborant, technik laboratórnej medicíny
Laborant, medicínsko-technický laborant
Laborant, laboratórne vyšetrovacie metódy – vysokoškolské magisterské štúdium
Laborant, diplomovaný medicínsko-technický laborant - vyššie odborné štúdium
Laborant, zdravotnícky laborant – úplné stredné odborné štúdium
Laborant, farmaceutický laborant – úplné stredné odborné štúdium
Laborant, klinická imunológia a alergológia
Laborant, lekárska genetika
Laborant, organizácia a techniky v tkanivových bankách
Laborant, manažment v odboroch kategórie laborant
Laborant, odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve master of public health
Laborant, laboratórna medicína
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
Laborant, vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
Laborant, vyšetrovacie metódy v klinickej genetike
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov
Laborant, vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Laborant, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
Laborant, vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
Laborant, vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia
Laborant, vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
Laborant, vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii
Laborant, vyšetrovacie metódy v histopatológii
Laborant, vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
Asistent, diplomovaný rádiologický asistent – vyššie odborné štúdium
Asistent, diplomovaný zdravotnícky záchranár – vyššie odborné štúdium
Asistent, diplomovaná dentálna hygienička – vyššie odborné štúdium
Asistent, asistent výživy – úplné stredné odborné štúdium
Asistent, masér – úplné stredné odborné štúdium
Asistent, zdravotnícky asistent – úplné stredné odborné štúdium
Asistent, zdravotnícky záchranár - úplné stredné odborné štúdium
Asistent, operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
Asistent, rádiologický asistent
Asistent, zdravotnícky záchranár
Asistent, sanitár – stredné odborné štúdium
Asistent, zdravotnícky asistent
Asistent, sanitár – stredné odborné štúdium
Asistent, nukleárna medicína
Asistent, radiačná onkológia
Asistent, špeciálna rádiológia
Asistent, digitálna substrakčná angiografia - DSA
Asistent, mamografia
Asistent, počítačová tomografia
Asistent, špecializovaná urgentná starostlivosť
Asistent, liečebná výživa
Asistent, manažment v odboroch kategórie asistent
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapeut
Iný zdravotnícky pracovník, rehabilitácia – vysokoškolské magisterské štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia – vysokoškolské bakalárske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, diplomovaný fyzioterapeut – vyššie odborné štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia porúch CNS
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia v športe a telovýchove
Iný zdravotnícky pracovník, ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia respiračných ochorení
Iný zdravotnícky pracovník, fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení
Iný zdravotnícky pracovník, ergoterapia
Iný zdravotnícky pracovník, mobilizačné techniky
Iný zdravotnícky pracovník, reflexná terapia podľa Vojtu
Iný zdravotnícky pracovník, techniky terapie lymfedému
Iný zdravotnícky pracovník, liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov
Iný zdravotnícky pracovník, klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
Iný zdravotnícky pracovník, psychológia – vysokoškolské magisterské štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, klinická psychológia
Iný zdravotnícky pracovník, poradenská psychológia
Iný zdravotnícky pracovník, pracovná a organizačná psychológia
Iný zdravotnícky pracovník, školská psychológia
Iný zdravotnícky pracovník, psychoterapia
Iný zdravotnícky pracovník, drogové závislosti
Iný zdravotnícky pracovník, dopravná psychológia
Iný zdravotnícky pracovník, logopédia – vysokoškolské magisterské štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, klinická logopédia
Iný zdravotnícky pracovník, afaziológia
Iný zdravotnícky pracovník, manažment v príslušnom odbore
Iný zdravotnícky pracovník, odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
Iný zdravotnícky pracovník, liečebná pedagogika – vysokoškolské magisterské štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, špeciálna pedagogika – vysokoškolské magisterské štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, liečebná pedagogika
Iný zdravotnícky pracovník, špeciálna pedagogika
Iný zdravotnícky pracovník, sociálna práca – vysokoškolské magisterské štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, sociálna práca v zdravotníctve
Iný zdravotnícky pracovník, biomedicínska fyzika – vysokoškolské inžinierske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, biológia so zameraním na bunkovú a molekulárnu biológiu – vysokoškolské inžinierske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka – vysokoškolské inžinierske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku – vysokoškolské inžinierske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, chémia so zameraním na biochémiu – vysokoškolské inžinierske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, biotechnológia – vysokoškolské inžinierske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, hygiena potravín – vysokoškolské inžinierske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, biochémia a biotechnológia – vysokoškolské inžinierske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, chémia a technológia životného prostredia - vysokoškolské inžinierske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, biomedicínske inžinierstvo– vysokoškolské inžinierske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, výživa ľudí - – vysokoškolské inžinierske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, potravinárstvo – biochémia - vysokoškolské bakalárske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, fyzika so zameraním na lekársku fyziku alebo na dozimetriu – vysokoškolské inžinierske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, chémia so zameraním na kvasnú chémiu – vysokoškolské inžinierske štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, chémia – chémia liečiv – úplné stredné odborné štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, chémia – analytická chémia – úplné stredné odborné štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, chémia – monitorovanie životného prostredia – úplné stredné odborné štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, chémia – sanácia životného prostredia – úplné stredné odborné štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, chemická technológia– úplné stredné odborné štúdium
Iný zdravotnícky pracovník, hygiena životného prostredia
Iný zdravotnícky pracovník, hygiena pracovných podmienok
Iný zdravotnícky pracovník, klinická fyzika
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórna medicína
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v klinickej genetike
Iný zdravotnícky pracovník, zdravotnícka informatika
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
Iný zdravotnícky pracovník, vyšetrovacie metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia
Iný zdravotnícky pracovník, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
Iný zdravotnícky pracovník, stomatológia
Bez kategórie, vedúci centrálnej sterilizácie
Bez kategórie, vedúci centrálneho príjmu
Spolu

Poznámka: Jeden pracovník môže mať jednu a viac špecializácií.

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

20. septembra 2019
SOPIRJÁKOVÁ OĽGA
Anonym S pani zubarkou nemám dobre skúsenosti a neodporúčam ju. Chce vyvrtat všetky zuby len aby zarobila a naozaj si ani nepamätá ktorý zub robila naposledy. Mne našla asi XY kazov čo mi bolo podozrivé ale... Čítaj viac...

Anonym

19. septembra 2019
PETERLÍKOVÁ DANIELA
Anonym - Lekárka Peterlíková Daniela sa absolútne nevie chovať ku svojim detským pacientom!!! Kričí je nervna.mala by vrátiť diplom.asi zabudla a svoju prísahu.!!!každý na ňu nadáva.. sestrička je úplne... Čítaj viac...

Anonym

19. septembra 2019
MRVA ANDREA
Peter Pani doktorka Andrea Mrva je ta naj doktorka s akou som sa stretol a ďakujem za jej super prístup počas jej zatiaľ najťažšej extrakcii 8. Všetkým len odporúčam. Čítaj viac...

Peter

19. septembra 2019
VEVERKA JAKUB
Ján Kováč Je to super lekár, ktorý vyniká veľkou odbornosťou, ochotou pomôcť pri ťažkostiach a chce nie len liečiť, ale i vyliečiť ! Čítaj viac...

Ján Kováč

Najnovšie správy

26. mája 2018
Sedem lekárov jej odporúčalo potrat, ona sa rozhodla inak: Počas tehotenstva porazila rakovinu Tifanie Morataya (37) z Kalifornie si myslela, že umrie. Snažila sa preto urobiť všetko pre to, aby prežilo aspoň jej nenarodené dieťa. Neposlúchla rady 7 lekárov, aby išla na potrat. Teraz sa teší...
Čítaj viac...

25. mája 2018
Zomrela ďalšia Kubánka, ktorá prežila pád lietadla Emiley Sánchezovú sa lekárom nepodarilo zachrániť, zomrela na následky ťažkých zranení a popálenín.
Čítaj viac...

25. mája 2018
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 30/2017-2018 ŠTK schvaľuje výsledky 22. kola 6. ligy dospelých http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2048/ ŠTK schvaľuje výsledky 18. kola 7. ligy dospelých http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2051/ ŠTK...
Čítaj viac...

25. mája 2018
Lekár bez špecializácie SVET ZDRAVIA, A. S. – Spišská Nová Ves, Košický kraj – Lekár bez špecializácie @ SVET ZDRAVIA, A. S. Lekár bez špecializácie...
Čítaj viac...

24. mája 2018
Lieky sú vnímané viac ako tovar než liečebný nástroj, tvrdia lekárnici a žiadajú zmenu BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) - V súčasnosti sú lieky vnímané viac ako tovar než liečebný nástroj. "Myslíme si, že by bolo vhodné aj legislatívne, ale aj z hľadiska nejakého spoločenského...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie