Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast

Číslo: 15988 – 1/2006 - OZS

Dňa: 12.6. 2006

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z.z. vydáva túto koncepciu.

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

Všeobecná starostlivosť o deti a dorast zabezpečuje podobne ako všeobecné lekárstvo pre dospelých miestne a časovo dostupnú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o deti do 18. rokov + 364 dní. Všeobecná starostlivosť o deti a dorast má v náplni všetko, čo súvisí s chorobou a zdravím vo všetkých ekonomických a sociálnych súvislostiach so zreteľom na prostredie, v ktorom dieťa a mladistvý žije, študuje a pracuje. Zahŕňa v sebe poznatky z pediatrie, dorastového lekárstva a základné poznatky a prax z rôznych špecializačných odborov. Tieto uplatňuje prostredníctvom činností preventívnych, diagnostických, liečebných, rehabilitačných a posudkových u všetkých ochorení a stavov detí a dorastu.

Všeobecný lekár pre deti a dorast poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť svojim zaregistrovaným pacientom a neodkladnú starostlivosť všetkým deťom a mladistvým bez ohľadu na trvalé bydlisko, pohlavie, rasu a vyznanie.

Zdravotnú starostlivosť poskytuje všeobecný lekár pre deti a dorast v štandardných podmienkach vo svojej ordinácii, domácom prostredí pacienta alebo v mieste náhlej poruchy zdravia či úrazu. Pracuje spolu so sestrou a podľa potreby aj ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi tak, aby zabezpečil čo najlepšie manažment svojej ambulancie.

Na základe symptómov určuje, ktoré ochorenia môže liečiť sám, ktoré vyžadujú špecializované konziliárne vyšetrenie, dispenzarizáciu aj u špecialistu, ktoré je nutné hospitalizovať a zabezpečuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o dieťa a mladistvého po hospitalizácii.

Spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami v regióne pri poskytovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti svojim pacientom a zúčastňuje sa medzirezortnej spolupráce. Spolupracuje najmä s orgánmi miestnej správy a zariadeniami sociálnej starostlivosti a v prípade potreby s ostatnými inštitúciami, ktoré riešia problémy detí. Zaoberá sa deťmi a dorastom v chorobe aj zdraví.

Súčasťou práce a činnosti všeobecného lekára pre deti a dorast je poskytovanie predškolskej a školskej zdravotnej starostlivosti. Všeobecný lekár pre deti a dorast posudzuje pracovnú schopnosť k výkonu určitej práce v budúcnosti. Vyjadruje sa k schopnosti a zdravotnej spôsobilosti detí a mladistvých k štúdiu na škole či práci v zvolenom odbore.

Zúčastňuje sa spolu so zamestnancami ochrany verejného zdravia na realizácii protiepidemických a hygienických opatrení a na výchove k správnej životospráve. Vo svojej ambulancii vykonáva plošný vakcinačný program schválený v Slovenskej republike. Dôležitou náplňou zdravotnej starostlivosti o deti a dorast sú preventívne prehliadky, ktoré umožňujú včasné odhalenie a nápravu odchýlok od fyziologického stavu v priebehu vývoja. Je rodinným lekárom pre uňho registrované deti a dorast a stáva sa poradcom rodiny pri zabezpečení optimálneho vývoja dieťaťa. Súčasťou prevencie sú aj skríningy zamerané na diagnostiku vrodených vývojových chýb, poradenská činnosť v oblasti detskej výživy a zdravého spôsobu života.

Mimoriadna pozornosť sa venuje deťom v najrizikovejšom období života, a to deťom do jedného roku veku. Súčasťou tejto preventívnej zdravotnej starostlivosti je aj poradenstvo v oblasti výživy zamerané na laktačný program. Preventívne prehliadky slúžia na včasné odhalenie odchýlok od fyziologického vývoja a začínajúcich ochorení. Preventívne prehliadky sa zameriavajú predovšetkým na nasledujúce jednotky a diagnózy:

 1. poruchy spojené s popôrodnou adaptáciou
 2. systémové vrodené chyby, vrátane ortopedických
 3. vrodené srdcové chyby
 4. poruchy sluchu, zraku a reči
 5. psychické ochorenia a poruchy správania, alkoholizmus, drogové závislosti
 6. dieťa ohrozené prostredím
 7. poruchy lipidového metabolizmu
 8. kardiovaskulárne ochorenia
 9. onkologické ochorenia
 10. diabetes mellitus a metabolické poruchy
 11. alergické ochorenia
 12. kožné ochorenia, atopické dermatitídy
 13. infekcie močových ciest
 14. ortopedické chyby
 15. ochorenia špecifické pre dorastový vek

Všeobecný lekár pre deti a dorast po stanovení diagnózy eviduje chronicky choré a zdravotne postihnuté dieťa a dorastenca. Sleduje dodržiavanie liečebného režimu a správnej životosprávy pre dané ochorenie a poskytuje poradenskú činnosť rodine zdravotne postihnutého dieťaťa. Frekvencia dispenzárnych vyšetrení sa stanovuje podľa jednotlivých skupín a charakteru ochorení spravidla v 12 mesačných intervaloch.

Všeobecný lekár pre deti a dorast vykazuje počty chronicky chorých a zdravotne postihnutých detí a dorastu pre Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky podľa dotazníkov. Tieto údaje slúžia ako podklad pre sieť špeciálno-pedagogických a rehabilitačných zariadení pre zdravotne postihnuté deti.

1.2. Charakteristika starostlivosti v odbore

Charakteristikou všeobecnej starostlivosti o deti a dorast je dlhodobá a sústavná starostlivosť s dôrazom na preventívnu a poradenskú starostlivosť, berúc do úvahy individuálne riziká detského a mladistvého pacienta priamo v prostredí jemu vlastnom, v jeho rodine. Všeobecný lekár pre deti a dorast je aj poradcom rodiny, ochrancom práv a advokátom dieťaťa v súlade s Chartou práv dieťaťa a inými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Vzhľadom na to, že všetky deti sú zdravotne poistené a registrované u všeobecných lekárov pre deti a dorast, má na to najlepšie predpoklady.

Všeobecný lekár pre deti a dorast poskytuje a sprostredkuje deťom a dorastu všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť zodpovedajúcu súčasným poznatkom vedy jednak vlastnou zdravotnou starostlivosťou a tiež prostredníctvom efektívneho využívania špecializovanej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Garantom odbornej úrovne je Spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti a dorast v odbornej spoločnosti a stavovská organizácia Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast. Hlavný odborník pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast zastupuje odbor pri rokovaniach o zásadných otázkach riešenia úloh a rozvoja odboru.

1.3. Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom - spolupráca

Všeobecná starostlivosť o deti a dorast zahŕňa v sebe poznatky z pediatrie v rámci spoločného pediatrického kmeňa, dorastového lekárstva, vnútorného lekárstva, všeobecného lekárstva pre dospelých a prax z rôznych odborov.

Spolupracuje s lekármi špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pokiaľ je to možné pediatrickými, s ostatnými ambulantnými a ústavnými zariadeniami, do ktorých odosiela deti a mládež na odborné konzultácie, liečbu a dispenzarizáciu. Pri stanovení diagnózy spolupracuje s laboratóriami spoločných vyšetrovacích zložiek a s lekármi iných medicínskych odborov. V oblasti prevencie a pri riešení celosvetových projektov spolupracuje s orgánmi verejného zdravotníctva.

1.4. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

Všeobecný lekár pre deti a dorast pracuje na základe licencie a povolenia na výkon. Odborné metodické riadenie odboru všeobecná starostlivosť o deti a dorast vykonáva MZ SR prostredníctvom Sekcie zdravotnej starostlivosti v spolupráci s hlavným odborníkom MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast a krajskými odborníkmi. Hlavný odborník a krajskí odborníci vykonávajú riadenie v súčinnosti s lekármi samosprávneho kraja. Na riešení dôležitých problémov sa podieľa poradný zbor hlavného odborníka, ktorý spolupracuje so Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Asociáciou všeobecných lekárov pre deti a dorast. Hlavný odborník zastupuje odbor pri rokovaniach o zásadných otázkach riešenia úloh a rozvoja odboru.

1.5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov

Všeobecní lekári pre deti a dorast tým, že registrujú všetky deti, majú k dispozícii údaje, ktoré môžu byť použité ako indikátory zdravia. Všeobecní lekári pre deti a dorast spolupracujú s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a s Národným centrom zdravotníckych informácií pri tvorbe dotazníkov, štatistických hlásení a dát podľa potrieb vyžadovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou, týkajúcich sa zdravotného postihnutia a zdravia a vývoja detí a mládeže.

1.6. Dispenzarizácia

Všeobecný lekár pre deti a dorast sleduje zdravotný režim u pacientov dispenzarizovaných u špecialistov a v zdravotných poisťovniach a eviduje zdravotne postihnuté deti a dorast. Dôležitá je komplexná zdravotná starostlivosť o zdravotne postihnuté dieťa a táto si vyžaduje medzirezortnú spoluprácu, v ktorej by mal všeobecný lekár pre deti a dorast zohrávať spolu s rodičmi detí kľúčovú úlohu.

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 – 10 rokoch

Ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast pokrývajú v rámci siete zdravotníckych zariadení celé územie Slovenska a vzhľadom na to, že sú deti a dorast zdravotne poistené, je dostupná všetkým deťom a dorastu v Slovenskej republike. Spolupráca s detskými oddeleniami a lekármi špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti zaisťuje, že sa deťom a dorastu poskytuje kompletná zdravotná starostlivosť bez zbytočného predlžovania. Slovenský systém všeobecnej pediatrickej starostlivosti za niekoľko desaťročí potvrdil správnosť zamerania sa na preventívne vyšetrenia detí a dorastu podľa ročníkov narodenia. Tento systém umožňuje vysokú plošnú zaočkovanosť detí proti infekčným ochoreniam a riešenie nielen zdravotných problémov, ale komplexný prístup k deťom a dorastu priamo v prostredí, v ktorom žijú, študujú alebo pracujú. Je potrebné ho nielen zachovať, ale aj rozvíjať v spolupráci s európskou pediatrickou akadémiou. Takisto je dôležité naďalej zachovať čo najvyššiu registrovanosť detí a dorastu, aby sa nestratilo zo systému primárnej všeobecnej pediatrickej starostlivosti ani jedno dieťa či dorastenec.

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore

Náplň zdravotnej starostlivosti o deti a dorast je postavená tak, aby sa kvalitne mohol všeobecný lekár pre deti a dorast starať o 900 až 1400 registrovaných detí. K indikátorom kvality patria vykonané preventívne prehliadky a percento zaočkovanosti detí v plošnom očkovaní v Slovenskej republike. Racionálna preskripcia, ktorá je žiadúca najmä u preskripcie antibiotík, je možná najmä na základe využívania rýchlych vyšetrovacích metód. Množstvo detí odosielaných do ústavnej zdravotnej starostlivosti, najmä v prípade najobvyklejších ochorení horných dýchacích ciest, možno zaradiť medzi kritériá kvality. Ďalším kritériom je vedenie zdravotnej dokumentácie.

2.3. Hlavné problémy starostlivosti v odbore, riešenie problémov

Každé dieťa a dorastenec by mali mať zabezpečené právo na všeobecnú a špecializovanú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť zabezpečenú najmä lekármi s pediatrickým vzdelaním. Všeobecný lekár pre deti a dorast (primary care pediatrician) by podľa doporučení európskej pediatrickej akadémie mal absolvovať trojročný pediatrický kmeň a jeden až dva roky zamerané na potreby všeobecnej pediatrickej praxe.

Odborná spoločnosť a hlavný odborník pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast preto navrhujú samostatný špecializačný odbor a päťročné vzdelávanie všeobecných lekárov pre deti a dorast. V špecializačnej náplni odboru sú zaradené tri roky pediatrie (spoločný kmeň) a dva roky zamerané na vzdelávanie v prevencii na ambulanciách za účelom získať prax z pediatrických špecializačných a iných odborov.

Vysoké percento všeobecných lekárov pre deti a dorast je vo veku 50-55 rokov, čo je hrozbou nedostatku všeobecných lekárov pre deti a dorast do najbližšej budúcnosti. Nemalým problémom sa stal aj stagnujúci prírastok obyvateľstva v Slovenskej republike. Regionálne rozdiely sú v sledovaných ukazovateľoch pomerne veľké medzi západnou a východnou časťou Slovenska. V západnej časti Slovenska, kde na jedného lekára pripadá približne 900 detí, sú veľmi priaznivé na rozdiel od východného Slovenska, kde sú ambulancie s privysokými počtami detí a dorastu na jedného lekára, čo má podiel na zlých ukazovateľoch spolu s rozsiahlym spádovým územím na jednu ambulanciu a zlou sociálnou a ekonomickou situáciou v niektorých regiónoch Slovenska.

Starostlivosť o deti a dorast poskytovaná všeobecnými lekármi pre deti a dorast má u nás kultúrnu a spoločenskú tradíciu. Systém všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike je vzhľadom na dosahované ukazovatele medzinárodne vysoko hodnotený a jeho zachovanie do budúcnosti je pre detskú a dorastovú populáciu na Slovensku dôležité.

2.4. Medzinárodná spolupráca

Všeobecní lekári pre deti a dorast úzko spolupracujú so Združením praktických lékařů pro deti a dorost a Odbornou spoločnosťou pre deti a dorast v Českej republike. Sú členmi Európskej akadémie pediatrov v Únii medicínskych špecialistov a Európskej spoločnosti ambulantných pediatrov, ktorých výročných zasadnutí sa pravidelne zúčastňujú.

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

3.1. Špecializačné štúdium

Lekár pripravujúci sa v odbore všeobecné lekárstvo pre deti a dorast pracuje minimálne šesť mesiacov v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast pod dohľadom školiteľa. Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast vychováva odborne vzdelaných všeobecných lekárov pre deti a dorast, ktorí majú znalosti z pediatrie získané na detskom oddelení nemocnice s rozšírením o osvojenie si návykov, postojov a praktických skúseností potrebných k samostatnej práci v primárnej starostlivosti podľa špecializačnej náplne.

3.2. Certifikačné štúdium

Zdravotnícki pracovníci sa môžu ďalej vzdelávať získaním certifikátu v odboroch certifikačnej prípravy.

3.3. Sústavné vzdelávanie

Všeobecní lekári pre deti a dorast sa pravidelne zúčastňujú vzdelávacích aktivít. Veľký dôraz sa kladie na sústavné vzdelávanie všeobecných lekárov pre deti a dorast, ktorého garantom sú Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská lekárska komora, Slovenská zdravotnícka univerzita a ostatné inštitúcie poverené zákonom. Počas päťročného cyklu sa na Slovenskej lekárskej komore overuje formou recertifikácie dosiahnutý počet kreditov. Všeobecní lekári pre deti a dorast usporadúvajú aj vlastné konferencie zamerané na praktické skúsenosti a komplexnú zdravotnú starostlivosť o deti a dorast v Slovenskej republike.

4. Prechodné ustanovenie

Do doby, kým vznikne vzorový špecializačný program v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast v zmysle tejto koncepcie, všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytujú lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo vestníku MZ SR.

Rudolf Zajac minister

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre
Najnovšie správy

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie