Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore posudkové lekárstvo

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto koncepciu:

1. Náplň činnosti odboru

1. 1. Definícia a charakteristika odboru posudkové lekárstvo

Posudkové lekárstvo je interdisciplinárny, integrujúci medicínsky odbor, ktorý na základe komplexného poznania zdravotného stavu osoby a poznatkov o pracovných schopnostiach a možnostiach skúma, interpretuje, hodnotí zdravotný stav posudzovanej osoby v porovnaní so zdravou osobou vo vzťahu k vykonávaniu zárobkovej činnosti alebo konkrétnemu zamestnaniu. Posudzuje spôsobilosť na prácu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave a ťažkom zdravotnom postihnutí, posudzuje poškodenie zdravia z hľadiska znevýhodnenia zdravotne postihnutej osoby oproti zdravej osobe, posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely súdneho konania a s využitím poznatkov lekárskych, biomedicínskych vied a práva sociálneho zabezpečenia sa zúčastňuje na ich riešení.

1. 2. Náplň pracovnej činnosti a úlohy v odbore, vymedzenie činnosti

Náplň pracovnej činnosti

 • a) spolupráca so zmluvným lekárom pri posudzovaní spôsobilosti na prácu, správnosti diagnostického a liečebného procesu vo vzťahu k dĺžke trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, potreby ošetrovania alebo starostlivosti na poskytovanie dávok ošetrovného v sporných prípadoch, potreby preradenia na inú prácu na poskytovanie vyrovnávacej dávky v sporných prípadoch,
 • b) organizácia kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca,
 • c) vykonávanie výberu dočasne práceneschopných poistencov a uchádzačov o zamestnanie, u ktorých sa má uskutočniť kontrola dodržiavania liečebného režimu so zreteľom na diagnostické a terapeutické postupy, choroby a úrazy, na dĺžku trvania dočasnej pracovnej neschopnosti a iné závažné skutočnosti,
 • d) navrhovanie opatrení na ovplyvnenie nepriaznivého vývoja dočasnej pracovnej neschopnosti a invalidizácie,
 • e) posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely sociálneho poistenia,1)
 • f) posudzovanie zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,2)
 • g) vykonávanie posudkovej činnosti v súlade s osobitným predpisom3) u príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkov Železničnej polície, colníkov a profesionálnych vojakov, vojakov prípravnej služby a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,
 • h) posudzovanie zdravotného stavu z hľadiska znevýhodnenia osoby so zdravotným postihnutím oproti zdravej osobe a z toho vyplývajúceho poskytnutia potrebnej pomoci,
 • i) posudzovanie zdravotného postihnutia a určovanie percenta miery funkčnej poruchy občana,
 • j) posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, choroby a stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť,
 • k) posudzovanie poklesu schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo osoby podľa platného právneho predpisu,4)
 • l) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti poškodeného absolvovať pracovnú rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu na účely opätovného zaradenia do pracovného procesu,
 • m) kontrola bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sporných prípadoch,
 • n) posudzovanie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením, za ktoré sa považujú náklady na liečivá a lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a doprava poškodeného spojená s liečením,
 • o) kontrolu zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia vykazovaných pobočke Sociálnej poisťovne zdravotníckymi zariadeniami,
 • p) kontrolu zdravotných výkonov na účely sociálnej pomoci vykazovaných Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov sociálnej pomoci a kontrolu zdravotných výkonov na účely trhu práce,
 • q) spracovávanie štatistických údajov o vývoji dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz, invalidizácie, činnosti v oblasti kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopnými poistencami a vyhodnotenie analýz,
 • r) vytváranie a uplatňovanie nových postupov vo veci spracovávania a analýz štatistických údajov v oblasti lekárskej posudkovej činnosti,
 • s) štúdium vývoja zdravotného stavu poistencov, hodnotenie a skúmanie jeho vzťahu k dočasnej pracovnej neschopnosti, invalidite a k rôznym faktorom biologickým, psychologickým, sociálnym, ekonomickým a právnym,
 • t) zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania posudkových lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na získanie špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore,
 • u) rozvíjanie metód práce uplatňovaných v odbore posudkové lekárstvo,
 • v) spolupráca pri tvorbe právnych predpisov z oblasti zdravotníctva a sociálneho poistenia, najmä v súvislosti s problematikou vykonávania lekárskej posudkovej činnosti.

A. Pracoviská odboru posudkového lekárstva

 • a) Sociálna poisťovňa,
 • b) úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • c) iné verejnoprávne inštitúcie a subjekty, ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním práce,
 • d) pracoviská v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, prípadne ďalších orgánov štátnej správy a verejnej správy,
 • e) pracoviská pre poradenskú a súdno-znaleckú činnosť,
 • f) komerčné poisťovne.

B. Pracovníci zabezpečujúci plnenie úloh odboru posudkového lekárstva

Pracovnú činnosť v odbore posudkové lekárstvo zabezpečujú zdravotnícki pracovníci s požadovaným stupňom vzdelania a získanou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu.5)

Lekárska posudková činnosť v rámci pracovísk je zabezpečovaná:

 • 1. Lekármi so špecializáciou v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo.
 • 2. Inými zdravotníckymi pracovníkmi a zamestnancami s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a to
  • psychológmi,
  • sociológmi,
  • právnikmi,
  • magistrami sociálnej práce.
 • 3. Ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi a zamestnancami.

1. 3. Vzťah k ostatným medicínskym odborom a inštitúciám

Plnenie úloh posudkového lekárstva a vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti si vyžaduje spoluprácu s medicínskymi odbormi, najmä s odborom revízneho lekárstva, odborom klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, s odborom klinickej psychológie, s orgánmi štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva a orgánmi inšpekcie práce.

Pracoviská odboru lekárskej posudkovej činnosti spolupracujú s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a orgánmi štátnej správy pri riešení zásadných otázok vyplývajúcich z koncepcie na ochranu verejného zdravia, ako aj pri spracovávaní a praktickej aplikácií zásad a pokynov na vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pri riešení problémov odborného a etického charakteru spolupracujú odbory lekárskej posudkovej činnosti príslušných inštitúcií s odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti, stavovskými organizáciami a profesijnými združeniami zamestnancov v zdravotníctve.

1. 4. Odborno - metodické vedenie odboru

Činnosť odboru posudkové lekárstvo odborne a metodicky riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) v spolupráci s hlavným odborníkom ministerstva v odbore posudkové lekárstvo. Pri svojej činnosti spolupracuje hlavný odborník ministerstva a jeho poradný zbor, so stavovskými organizáciami a odbornými spoločnosťami, pôsobiacimi samostatne alebo v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti.

V rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti pôsobí ako odborná súčasť Spoločnosť posudkového lekárstva a ako stavovská organizácia Slovenská lekárska komora a Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Usmerňovanie lekárskej posudkovej činnosti z hľadiska posudzovania zdravotného stavu v súlade s právnymi predpismi v oblasti sociálneho zabezpečenia (poistenia), sociálnej pomoci, hmotnej núdze a službách zamestnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Usmerňovanie lekárskej posudkovej činnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia podľa osobitných predpisov3) upravujú príslušné ministerstvá a ďalšie orgány štátnej správy. Príslušné inštitúcie svojimi odbormi lekárskej posudkovej činnosti metodicky usmerňujú výkon lekárskej posudkovej činnosti vo svojich organizačných zložkách.

1. 5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov

V odbore posudkové lekárstvo sú zasielané povinné hlásenia

 • o vývoji dočasnej práceneschopnosti ministerstvu a Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
 • údaje o invalidizácii Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Štatistické spracovanie údajov sa vykonáva pre interné potreby Sociálnej poisťovne.

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2. 1. Trendy vývoja v odbore v nasledujúcich 5 – 10 rokoch

Lekárska posudková činnosť je významnou a nevyhnutnou činnosťou z hľadiska účelného hospodárenia s vynakladanými prostriedkami v sociálnom poistení, v sociálnom zabezpečení, vrátane sociálnej pomoci a prostriedkov na trhu práce. Význam lekárskej posudkovej činnosti narastá s rozvojom poisťovacích systémov. Posudkové lekárstvo sa kvalitatívne novými pracovnými postupmi bude podieľať na ochrane verejného zdravia poistencov. Rozvoj lekárskej posudkovej činnosti a zdokonaľovanie jednotlivých kritérií posudzovania zdravotného stavu na rôzne účely perspektívne dáva predpoklad na vytvorenie samostatnej inštitúcie lekárskej posudkovej činnosti. Účelom vytvorenia samostatnej nezávislej inštitúcie bude zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudzovania zdravotného stavu na základe vypracovaného posudku. Hlavným cieľom je zosúladiť činnosť navrhovanej inštitúcie s činnosťou súdov za účelom minimalizovania prieťahov v konaní a zabezpečenia účelného a efektívneho procesného postupu, ktorý bude zárukou objektívnosti a nezávislosti vo vzťahu k osobám, žiadajúcim o priznanie dávky podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

3. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na výkon špecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v certifikačných študijných programoch pre jednotlivé kategórie podľa osobitného predpisu.6)

4. Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Koncepcia odboru posudkové lekárstvo uverejnená v čiastke 5 – 6 ročník 1995 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. mája 2007.

Ivan Valentovič, v. r. minister


Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

18. januára 2020
SERBAK MARKO
Janka Pmala som otvorenú ranu cca mesiac nevedeli mi nikde pomôcť no vdaka pánovi doktorovi Serbakovi mi neostala jazva ani diera a rana sa krásne zahojila Čítaj viac...

Janka

18. januára 2020
JURČOVÁ DANIELA
Kapina Gustáv - Lekárka Jurčová Daniela sa mi trpezlivo venuje a vždy si ma vypočuje. - Je možné sa objednať na konkrétny deň a hodinu, netreba dlho čakať v čakárni. - Lekárka má veľmi dobrý prehľad o mojich... Čítaj viac...

Kapina Gustáv

18. januára 2020
KUKUČKOVÁ MIROSLAVA
Pacientka NA KOLENÁCH VÁS PROSÍM VYMENTE TU ODPORNU SESTRIČKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Čítaj viac...

Pacientka

17. januára 2020
FRÁTRIK MILAN
Jano Milan Frátrik je lekár z čias socializmu. Keď k nemu príde dieťa s úrazom a povie mu ako sa úraz stal a kde sa stal a ak je to úraz v škole odmieta to zapísať že on to nie je povinný napísať. Je to... Čítaj viac...

Jano

Najnovšie správy

18. januára 2020
Jedinečný úspech, aký nemá v Česku obdoby: Operovali nenarodené dieťa v maternici PRAHA - Našim českým susedom sa podarila historicky jedinečná operácia, aká v Česku nemá obdoby. Lekárom z centra fetálnej medicíny, ktoré funguje v Ústave pre starostlivosť o matku a dieťa v...
Čítaj viac...

17. januára 2020
Moje dieťa má reumu (Detskechoroby.sk) Predstava dieťaťa na vozíčku je veľmi skľučujúca a niektorí rodičia vyslovia tieto obavy otvorene pred lekárom. Nájdu sa však aj takí, ktorí na začiatku podceňujú chorobu a nechcú si priznať, že chron
Čítaj viac...

16. januára 2020
Nešťastná smrť Dušana Hergotta zo Senzusu: Lekárov sa bál, vykrvácal! VINOSADY - Spevák a zabávač Dušan Hergott chýba svojej rodine, kamarátom a fanúšikom už 14 rokov. Jeho smrť bola pre všetkých šokom. Umrel totiž náhle pri poobednom spánku. K lekárom sa bál chodiť,...
Čítaj viac...

15. januára 2020
Vaším programom je vojna (píše Michal Havran) Odkaz lekárničke zo Slovenskej Ľupče.
Čítaj viac...

15. januára 2020
MZ SR: Platy lekárov v nemocniciach sa v roku 2020 zvýšili o 6,18 percenta V roku 2020 má minimálna výška základnej zložky mzdy lekára a zubného lekára v ústavnom zdravotníckom zariadení predstavovať najmenej 1266,25 eura.
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie