Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore posudkové lekárstvo

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto koncepciu:

1. Náplň činnosti odboru

1. 1. Definícia a charakteristika odboru posudkové lekárstvo

Posudkové lekárstvo je interdisciplinárny, integrujúci medicínsky odbor, ktorý na základe komplexného poznania zdravotného stavu osoby a poznatkov o pracovných schopnostiach a možnostiach skúma, interpretuje, hodnotí zdravotný stav posudzovanej osoby v porovnaní so zdravou osobou vo vzťahu k vykonávaniu zárobkovej činnosti alebo konkrétnemu zamestnaniu. Posudzuje spôsobilosť na prácu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave a ťažkom zdravotnom postihnutí, posudzuje poškodenie zdravia z hľadiska znevýhodnenia zdravotne postihnutej osoby oproti zdravej osobe, posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely súdneho konania a s využitím poznatkov lekárskych, biomedicínskych vied a práva sociálneho zabezpečenia sa zúčastňuje na ich riešení.

1. 2. Náplň pracovnej činnosti a úlohy v odbore, vymedzenie činnosti

Náplň pracovnej činnosti

 • a) spolupráca so zmluvným lekárom pri posudzovaní spôsobilosti na prácu, správnosti diagnostického a liečebného procesu vo vzťahu k dĺžke trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, potreby ošetrovania alebo starostlivosti na poskytovanie dávok ošetrovného v sporných prípadoch, potreby preradenia na inú prácu na poskytovanie vyrovnávacej dávky v sporných prípadoch,
 • b) organizácia kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca,
 • c) vykonávanie výberu dočasne práceneschopných poistencov a uchádzačov o zamestnanie, u ktorých sa má uskutočniť kontrola dodržiavania liečebného režimu so zreteľom na diagnostické a terapeutické postupy, choroby a úrazy, na dĺžku trvania dočasnej pracovnej neschopnosti a iné závažné skutočnosti,
 • d) navrhovanie opatrení na ovplyvnenie nepriaznivého vývoja dočasnej pracovnej neschopnosti a invalidizácie,
 • e) posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely sociálneho poistenia,1)
 • f) posudzovanie zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,2)
 • g) vykonávanie posudkovej činnosti v súlade s osobitným predpisom3) u príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkov Železničnej polície, colníkov a profesionálnych vojakov, vojakov prípravnej služby a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,
 • h) posudzovanie zdravotného stavu z hľadiska znevýhodnenia osoby so zdravotným postihnutím oproti zdravej osobe a z toho vyplývajúceho poskytnutia potrebnej pomoci,
 • i) posudzovanie zdravotného postihnutia a určovanie percenta miery funkčnej poruchy občana,
 • j) posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, choroby a stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť,
 • k) posudzovanie poklesu schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo osoby podľa platného právneho predpisu,4)
 • l) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti poškodeného absolvovať pracovnú rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu na účely opätovného zaradenia do pracovného procesu,
 • m) kontrola bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sporných prípadoch,
 • n) posudzovanie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením, za ktoré sa považujú náklady na liečivá a lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a doprava poškodeného spojená s liečením,
 • o) kontrolu zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia vykazovaných pobočke Sociálnej poisťovne zdravotníckymi zariadeniami,
 • p) kontrolu zdravotných výkonov na účely sociálnej pomoci vykazovaných Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov sociálnej pomoci a kontrolu zdravotných výkonov na účely trhu práce,
 • q) spracovávanie štatistických údajov o vývoji dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz, invalidizácie, činnosti v oblasti kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopnými poistencami a vyhodnotenie analýz,
 • r) vytváranie a uplatňovanie nových postupov vo veci spracovávania a analýz štatistických údajov v oblasti lekárskej posudkovej činnosti,
 • s) štúdium vývoja zdravotného stavu poistencov, hodnotenie a skúmanie jeho vzťahu k dočasnej pracovnej neschopnosti, invalidite a k rôznym faktorom biologickým, psychologickým, sociálnym, ekonomickým a právnym,
 • t) zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania posudkových lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na získanie špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore,
 • u) rozvíjanie metód práce uplatňovaných v odbore posudkové lekárstvo,
 • v) spolupráca pri tvorbe právnych predpisov z oblasti zdravotníctva a sociálneho poistenia, najmä v súvislosti s problematikou vykonávania lekárskej posudkovej činnosti.

A. Pracoviská odboru posudkového lekárstva

 • a) Sociálna poisťovňa,
 • b) úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • c) iné verejnoprávne inštitúcie a subjekty, ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním práce,
 • d) pracoviská v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, prípadne ďalších orgánov štátnej správy a verejnej správy,
 • e) pracoviská pre poradenskú a súdno-znaleckú činnosť,
 • f) komerčné poisťovne.

B. Pracovníci zabezpečujúci plnenie úloh odboru posudkového lekárstva

Pracovnú činnosť v odbore posudkové lekárstvo zabezpečujú zdravotnícki pracovníci s požadovaným stupňom vzdelania a získanou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu.5)

Lekárska posudková činnosť v rámci pracovísk je zabezpečovaná:

 • 1. Lekármi so špecializáciou v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo.
 • 2. Inými zdravotníckymi pracovníkmi a zamestnancami s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a to
  • psychológmi,
  • sociológmi,
  • právnikmi,
  • magistrami sociálnej práce.
 • 3. Ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi a zamestnancami.

1. 3. Vzťah k ostatným medicínskym odborom a inštitúciám

Plnenie úloh posudkového lekárstva a vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti si vyžaduje spoluprácu s medicínskymi odbormi, najmä s odborom revízneho lekárstva, odborom klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, s odborom klinickej psychológie, s orgánmi štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva a orgánmi inšpekcie práce.

Pracoviská odboru lekárskej posudkovej činnosti spolupracujú s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a orgánmi štátnej správy pri riešení zásadných otázok vyplývajúcich z koncepcie na ochranu verejného zdravia, ako aj pri spracovávaní a praktickej aplikácií zásad a pokynov na vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pri riešení problémov odborného a etického charakteru spolupracujú odbory lekárskej posudkovej činnosti príslušných inštitúcií s odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti, stavovskými organizáciami a profesijnými združeniami zamestnancov v zdravotníctve.

1. 4. Odborno - metodické vedenie odboru

Činnosť odboru posudkové lekárstvo odborne a metodicky riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) v spolupráci s hlavným odborníkom ministerstva v odbore posudkové lekárstvo. Pri svojej činnosti spolupracuje hlavný odborník ministerstva a jeho poradný zbor, so stavovskými organizáciami a odbornými spoločnosťami, pôsobiacimi samostatne alebo v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti.

V rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti pôsobí ako odborná súčasť Spoločnosť posudkového lekárstva a ako stavovská organizácia Slovenská lekárska komora a Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Usmerňovanie lekárskej posudkovej činnosti z hľadiska posudzovania zdravotného stavu v súlade s právnymi predpismi v oblasti sociálneho zabezpečenia (poistenia), sociálnej pomoci, hmotnej núdze a službách zamestnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Usmerňovanie lekárskej posudkovej činnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia podľa osobitných predpisov3) upravujú príslušné ministerstvá a ďalšie orgány štátnej správy. Príslušné inštitúcie svojimi odbormi lekárskej posudkovej činnosti metodicky usmerňujú výkon lekárskej posudkovej činnosti vo svojich organizačných zložkách.

1. 5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov

V odbore posudkové lekárstvo sú zasielané povinné hlásenia

 • o vývoji dočasnej práceneschopnosti ministerstvu a Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
 • údaje o invalidizácii Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Štatistické spracovanie údajov sa vykonáva pre interné potreby Sociálnej poisťovne.

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2. 1. Trendy vývoja v odbore v nasledujúcich 5 – 10 rokoch

Lekárska posudková činnosť je významnou a nevyhnutnou činnosťou z hľadiska účelného hospodárenia s vynakladanými prostriedkami v sociálnom poistení, v sociálnom zabezpečení, vrátane sociálnej pomoci a prostriedkov na trhu práce. Význam lekárskej posudkovej činnosti narastá s rozvojom poisťovacích systémov. Posudkové lekárstvo sa kvalitatívne novými pracovnými postupmi bude podieľať na ochrane verejného zdravia poistencov. Rozvoj lekárskej posudkovej činnosti a zdokonaľovanie jednotlivých kritérií posudzovania zdravotného stavu na rôzne účely perspektívne dáva predpoklad na vytvorenie samostatnej inštitúcie lekárskej posudkovej činnosti. Účelom vytvorenia samostatnej nezávislej inštitúcie bude zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudzovania zdravotného stavu na základe vypracovaného posudku. Hlavným cieľom je zosúladiť činnosť navrhovanej inštitúcie s činnosťou súdov za účelom minimalizovania prieťahov v konaní a zabezpečenia účelného a efektívneho procesného postupu, ktorý bude zárukou objektívnosti a nezávislosti vo vzťahu k osobám, žiadajúcim o priznanie dávky podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

3. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na výkon špecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v certifikačných študijných programoch pre jednotlivé kategórie podľa osobitného predpisu.6)

4. Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Koncepcia odboru posudkové lekárstvo uverejnená v čiastke 5 – 6 ročník 1995 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. mája 2007.

Ivan Valentovič, v. r. minister


Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

6. augusta 2020
SLIVKA Rudolf
Fero Treba dlho čakať kým sa vyrozprava Pán doktor s navstevami, opakovane zbytocne vysetrenia, sestrička neochotna, telef. kontakt ťažký, zloží skôr kým sa stihnete opýtať. Čítaj viac...

Fero

5. augusta 2020
POLAKOVIČOVÁ VERONIKA
Jozef T. Príjemná pani doktorka, s maximálnou snahou pomôcť pacientovi. Pri mojich akútnych bolestiach ma prijala na vyšetrenia na úkor svojho voľného času.Spolu so svojou sestričkou vytvárajú v ordinácii... Čítaj viac...

Jozef T.

5. augusta 2020
Novooptik a.s.
tomi Naroda z dubravy je to obycajny odpad hlupak zadlzeny novooptik sa tu chvali a robi reklamu na svoje rami a je to len abycajna lacna čina Čítaj viac...

tomi

5. augusta 2020
HAVER ZOLTÁN
Ivana C Ľudský, empatický prístup so snahou vysvetliť problémy tak, aby ich pacient a jeho blízki pochopili. Je veľkou úľavou komunikovať s niekým, komu na pacientoch tak záleží ako tomuto Človeku. Čítaj viac...

Ivana C

Najnovšie správy

6. augusta 2020
Vyrobené na Slovensku: Ochranný štít pre lekárov, predavačov, kuriérov - aj nový otvárateľný model Cena: 3 €Vyrobené na Slovensku: Ochranný štít pre lekárov, predavačov, kuriérov - aj nový otvárateľný model
Čítaj viac...

6. augusta 2020
Depresia a imunita. Suvisia. (Rodinka.sk) V lekárskych kruhoch sa hovorí o najväčšom psychiatrickom objave za posledných 20 rokov. Je založený na myšlienke, že niektorí ľudia sú akoby zradení svojim najsilnejším ochrancom - imunitou. Že ich
Čítaj viac...

5. augusta 2020
Žena cestovala s kosťami svojho mŕtveho manžela, rozhodla sa vykopať mu nový hrob 4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia na letisku v nemeckom Mníchove sa nestačila čudovať, keď pri prehliadke drevenej škatule u 74-ročnej pasažierky našla kosti jej mŕtveho manžela. Privolaní colní...
Čítaj viac...

5. augusta 2020
Lekár zo Žiliny bojuje proti úplatkom v zdravotníctve: Niektorí pacienti chodia s obálkami a sú neodbytní (video) Korupcia v zdravotníctve môže mať viacero podôb a jednou z nich sú úplatky. Práve proti nim bojuje prostredníctvom iniciatívy „Ďakujem, úplatky neberiem“ doktor Milan Mrázik z Neurochirurgického...
Čítaj viac...

5. augusta 2020
Analýza odpadových vôd môže odhaliť ohniská COVID-19 o týždeň skôr ako lekárske testovanie Vo Veľkej Británii začali testovať odpadové vody z kanalizácie v rámci boja proti novému koronavírusu.
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie