Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore pôrodná asistencia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z. z. vydáva túto koncepciu:

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore

1.1.Definícia a charakteristika pôrodnej asistencie

Pôrodná asistencia je odbor, ktorý sa zaoberá zdravotnou starostlivosťou o matku a dieťa a o reprodukčné zdravie ženskej populácie.

Je charakterizovaná:

 • a) komplexným prístupom k matke i dieťaťu v prenatálnej, intrapartálnej, postpartálnej a postnatálnej starostlivosti,
 • b) poskytovaním zdravotnej starostlivosti pri gynekologických a pôrodníckych chorobách,
 • c) poskytovaním zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie ženy.

1.2 Náplň, hlavné úlohy starostlivosti a vymedzenie činnosti

Predmetom záujmu pôrodnej asistencie ako odboru založenom na princípe starostlivosti je žena ako celostná bytosť nachádzajúca sa v určitom prostredí a stave zdravia, plod a novorodenec s právom na ohľaduplné zaobchádzanie.

Hlavným cieľom pôrodnej asistencie je udržanie dobrého zdravotného stavu a zlepšenie kvality reprodukčného zdravia žien, ich detí, rodín a komunity. K dosiahnutiu tohto cieľa sú orientované všetky činnosti pôrodnej asistencie, ktoré prispievajú k podpore a udržiavaniu zdravia, zabraňujú vzniku chorôb a pomáhajú čo najskôr získať sebestačnosť.

Úlohy pôrodnej asistencie:

 • udržiavanie a podporovanie optimálneho zdravotného stavu žien, ich rodín a komunít v rôznych situáciách vyžadujúcich starostlivosť pôrodnej asistencie,
 • poskytovanie poradenstva a výchovy v oblasti plánovaného rodičovstva, sexuálnej výchovy, prevencie v gynekológii a pôrodníctve ženám, rodinám a komunitám,
 • aktívny a individuálny prístup, rozpoznanie potrieb osoby ako bio–psycho–sociálnej jednotky,
 • vykonávanie výskumu, využívanie postupov založených na dôkazoch a využívanie vedecky zdôvodnených pracovných metód, postupov a techník, ktoré môžu realizovať pôrodné asistentky v praxi,
 • riadenie a poskytovanie starostlivosti v pôrodnej asistencii na základe nových vedeckých poznatkov a teórii v pôrodnej asistencii v súlade s etickými princípmi a právami pacientov a s dôrazom na maximálnu kvalitu, bezpečnosť a výkonnosť,
 • vzdelávanie a vychovávanie pôrodných asistentiek za podpory Organizácie spojených národov OSN, v súlade so stratégiou Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), smernicami a odporúčaniami Európskej komisie (EC) a Medzinárodnou radou pôrodných asistentiek (IMC),
 • prezentovanie súčasného ponímania pôrodnej asistencie a teórie humanizácie pôrodu širokej ženskej populácie a tým posilnenie postavenia pôrodnej asistentky ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii.

Prenatálna starostlivosť

 • samostatné poskytovanie prenatálnej starostlivosti pôrodnou asistentkou pri fyziologických stavoch tehotenstva,
 • spolupráca so ženou, rodinou a komunitou v zmysle výchovy a edukácie v prežívaní tehotenstva, výchovy k rodičovstvu, uspokojovania potrieb a riešenia ich nedostatku pôrodnou asistentkou,
 • poskytovanie informácii o včasnej diagnostike tehotenstva, diagnostikovanie tehotenstva,
 • monitorovanie priebehu tehotenstva , vykonávanie základných skríningových vyšetrení,
 • vykonávanie základného skríningu na odhalenie rizikového aj patologického tehotenstva a pri odhalení týchto faktorov informovanie lekára a úzka spolupráca s ním,
 • vedenie kurzov psychofyzickej prípravy na pôrod pre tehotné ženy i pre sprevádzajúce osoby,
 • spolupráca s tehotnou ženou a jej rodinou pri tvorbe pôrodného plánu,
 • vedenie príslušnej dokumentácie.

Intrapartálna starostlivosť

 • komplexné posúdenie zdravotného stavu rodičky vrátane anamnézy, vonkajšieho i vnútorného vaginálneho vyšetrenia,
 • monitorovanie zdravotného stavu matky aj plodu využitím, neinvazívnych vyšetrovacích metód,
 • rešpektovanie pôrodného plánu rodičky pri fyziologickom priebehu pôrodu,
 • monitorovanie celého priebehu pôrodu, sledovaním kontrakčnej činnosti, oziev plodu, vaginálnym vyšetrením a hlásenie odchýlok od fyziologickej normy lekárovi,
 • vyhľadávanie a riešenie problémov v uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb,
 • vykonávanie menších intervencií ako je amniotómia, použitie elektronického fetálneho monitoru,
 • vedenie fyziologických pôrodov vrátane tých, kde je potrebné vykonať epiziotómiu, spolupráca s lekárom pri rizikových, patologických a operačných pôrodoch,
 • ošetrenie jednoduchých pôrodných poranení, pri ošetrení komplikovaných poranení spolupráca s lekárom,
 • v prípade potreby vykonávanie prvého ošetrenia fyziologického novorodenca,
 • zabezpečenie včasného priloženia novorodenca k prsníku matky v pôrodnej sále ( do 30 minút),
 • vedenie príslušnej dokumentácie,
 • podporovanie alternatívnych spôsobov vedenia pôrodu a nefarmakologické tlmenie pôrodnej bolesti.

Postpartálna a postnatálna starostlivosť

 • monitorovanie priebehu postpartálneho obdobia,
 • vykonávanie starostlivosti o matku,
 • edukovanie matky o dojčení, podporovanie laktačného programu a poskytovanie informácií o starostlivosti o prsníky,
 • poskytovanie poradenstva o správnej životospráve počas dojčenia,
 • zabezpečenie popôrodnej gymnastiky,
 • poskytovanie informácií o pozitívnom, plánovanom rodičovstve počas dojčenia,
 • poskytovanie informácií ohľadne starostlivosti o fyziologického novorodenca,
 • starostlivosť o šestonedieľku v období šestonedelia v domácej starostlivosti,
 • vedenie príslušnej dokumentácie.

Starostlivosť o reprodukčné zdravie ženy

 • poradenstvo a zdravotná výchova ženám, ich rodinám a mládeži zameraná na podporu zdravého rodinného života, plánovaného rodičovstva, zdravých sexuálnych návykov a pozitívneho rodičovstva,
 • pripravovanie a vedenie edukačných programov týkajúcich sa reprodukčného zdravia ženy,
 • poskytovanie informácií a poradenstva o prevencii, životospráve v období premenopauzy, menopauzy a postmenopauzy,
 • odporúčanie alternatívnej liečby pri klimakterickom syndróme,
 • prevencia a depistáž gynekologických ochorení, sexuálne prenosných ochorení,
 • edukácia o samovyšetrovaní prsníkov,
 • vykonávanie návštevnej služby u gynekologicky chorých žien.

1.3 Spolupráca s inými vednými disciplínami

Pôrodná asistencia spolupracuje so všetkými medicínskymi odbormi, najmä z gynekológie a pôrodníctva, neonatológie. Pri poskytovaní starostlivosti v pôrodnej asistencii je úzka spolupráca s odbormi klinického ošetrovateľstva, najmä gynekologického, neonatologického, komunitného ošetrovateľstva, so psychológmi a sociálno-právnymi odbormi. Spolupráca s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi príslušného zdravotníckeho zariadenia a spolupráca s inými fyzickými osobami a právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.

1.4 Odborno-metodické riadenie

Pôrodnú asistenciu odborno metodicky riadi Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom odboru ošetrovateľstva. Odbor ošetrovateľstva Ministerstva zdravotníctva SR úzko spolupracuje s hlavnou odborníčkou pre pôrodnú asistenciu a stavovskou organizáciou– Komorou sestier a pôrodných asistentiek. Na úrovni samosprávneho kraja na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu pôrodnej asistencie plní úlohy sestra samosprávneho kraja. V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti za odborno metodické riadenie a odbornú úroveň poskytovania pôrodnej asistencie zodpovedá námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, odborný zástupca pre pôrodnú asistenciu a vedúca pôrodná asistentka na gynekologicko – pôrodníckom pracovisku.

1.5 Povinné hlásenia a spracovanie štatistických dát

Pôrodná asistentka po odvedení fyziologického pôrodu vypĺňa predpisovú formu na účely ďalšieho spracovania správu o rodičke a po každom pôrode hlásenie o narodení. Vedúca pôrodná asistentka, ktorá je zodpovedná za poskytovanie starostlivosti v pôrodnej asistencii poskytuje údaje pre štatistické spracovanie hlavnej odborníčke Ministerstva zdravotníctva SR pre pôrodnú asistenciu.

Údaje pre štatistické spracovanie pre ústavné zdravotnícke zariadenia: celkový počet pôrodov, pôrody vedené pôrodnou asistentkou, s psychofyzickou prípravou na pôrod, alternatívne pôrody, komplikácie po pôrode.

Pôrodná asistentka, ktorá poskytuje starostlivosť v ambulantnom zdravotníckom zariadení poskytuje údaje hlavnej odborníčke Ministerstva zdravotníctva SR pre pôrodnú asistenciu. Údaje pre štatistické spracovanie pre ambulantné zdravotnícke zariadenia: počet tehotných žien, ktoré absolvovali psychofyzickú prípravu na pôrod, počet návštev v domácom prostredí ženy (tehotných, šestonedieľok, gynekologicky chorých žien).

Hlavná odborníčka pre pôrodnú asistenciu v spolupráci so sekciou pôrodných asistentiek pri Slovenskej lekárskej spoločnosti raz ročne spracuje údaje, výsledky a prípadné návrhy intervenčných stratégií predkladá odboru ošetrovateľstva Ministerstva zdravotníctva SR.

2. Rozvoj starostlivosti v pôrodnej asistencii

2.1 Trendy vývoja starostlivosti

Prioritou vývoja pôrodnej asistencie je:

 • poskytovanie samostatnej starostlivosti o fyziologickú tehotnosť formou ambulantnej starostlivosti licencovanými pôrodnými asistentkami,
 • vybudovanie siete licencovaných pôrodných asistentiek,
 • skvalitnenie a rozšírenie možnosti vedenia psychofyzickej prípravy na pôrod pôrodnými asistentkami v ambulantnej a ústavnej starostlivosti,
 • humanizácia pôrodu,
 • realizovanie špeciálnych programov zameraných na mladistvé tehotné, užívateľov návykových látok, sociálne marginalizované skupiny, etnicky, rasovo kultúrne, či inak diferencované skupiny populácie,
 • znižovanie perinatálnej mortality a morbidity novorodencov, prenatálnej a perinatálnej infekcie v spolupráci s lekármi z odboru gynekológia a pôrodníctvo a neonatológia,
 • prevencia, včasné vyhľadávanie, spolupráca pri diagnostike a liečbe zhubných nádorov ženských pohlavných orgánov a prsnej žľazy,
 • prevencia zápalových ochorení a sexuálne prenosných ochorení,
 • výchova k plánovanému rodičovstvu,
 • starostlivosť o ženy v perimenopauze, menopauze a postmenopauze,
 • zvýšenie edukačných aktivít pôrodných asistentiek v oblasti reprodukčného zdravia,
 • zapojenie pôrodných asistentiek do samosprávy na regionálnej úrovni.

2.2 Systém kontroly kvality

Poskytovateľ je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality. Systém kvality u poskytovateľa je písomne dokumentovaný systém, ktorého cieľom je zabezpečiť poskytovanie nepretržitej minimálne štandardizovanej starostlivosti. Systém kvality zabezpečuje poskytovanie starostlivosti v pôrodnej asistencii podľa štandardizovaných postupov v pôrodnej asistencii, dodržiavaním minimálneho normatívu personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia spĺňajúcim požiadavky na bezpečnosť, systém celoživotného vzdelávania, registrácie a certifikátov kvality a štatistické vyhodnocovanie výsledkov poskytovanej starostlivosti.

Kvalita poskytovanej starostlivosti v pôrodnej asistencii sa hodnotí podľa indikátorov kvality pre pôrodnú asistenciu, ktoré sú zamerané na počet popôrodných komplikácií po fyziologických pôrodoch vedených pôrodnou asistentkou, kontinuitu starostlivosti v pôrodnej asistencii, spokojnosť ženy s edukáciou.

3. Vzdelávanie pracovníkov v pôrodnej asistencii

3.1 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii

Pôrodnú asistenciu poskytujú registrované pôrodné asistentky a pôrodné asistentky s licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. Pôrodná asistentka poskytuje starostlivosť v pôrodnej asistencii v ambulantnej starostlivosti, ústavnej starostlivosti, v domácnostiach, ale aj v prirodzenom sociálnom prostredí ženy.

Podmienkou pre vykonávanie špecializovaných a certifikovaných pracovných činností je odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných a odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností.

3.2 Špecializačné a certifikačné štúdium

V záujme zvýšenia úrovne poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti o ženu, matku a dieťa môže pôrodná asistentka získať špecializáciu v akreditovaných špecializačných študijných programoch, alebo certifikát v certifikačných študijných programoch.

3.3 Sústavné vzdelávanie

Sústavné vzdelávanie v pôrodnej asistencii je mimoriadne dôležité vzhľadom na veľmi dynamický rozvoj odboru.

Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom odboru pôrodná asistencia po celý čas výkonu povolania pôrodnej asistentky.

Účinnosť

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. apríla 2006

Rudolf Zajac, v.r. minister

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

16. februára 2020
EMMEL MAREK
Maria Vzdy prijemny, ochotny. Odbornost a ustretovost. Dakujem Čítaj viac...

Maria

16. februára 2020
EMMEL MAREK
Anonym - Lekár Emmel Marek sa mi trpezlivo venuje a vždy si ma vypočuje. - Je možné sa objednať na konkrétny deň a hodinu, netreba dlho čakať v čakárni. - Lekár má veľmi dobrý prehľad o mojich zdravotných... Čítaj viac...

Anonym

15. februára 2020
MRLIANOVÁ DANICA
Martina Lekárka je nedôsledná, hodnotí na základe domnienok nie na základe poriadneho vyšetrenia. Tri krát sa mi stalo ze zle určila diagnózu mojim deťom. Podľa pani doktorky sa dieťa so zápalom stredného... Čítaj viac...

Martina

15. februára 2020
VALÁŠEK VALERIÁN
Marián Šidlík Dobrý deň..., ospravedlňujem sa, písal som p. doktorovi Valáškovi cez jeho blog, ale asi to neprešlo; posuňte mu, prosím, moju správu, vďaka...! Vážený pán doktor..., čítal som váš článok o M.... Čítaj viac...

Marián Šidlík

Najnovšie správy

17. februára 2020
Vrásky v tvári odrážajú náš zdravotný stav: Ak máte TIETO, mali by ste si dať obzvlášť pozor RÍM - Pozrite sa na seba do zrkadla a prehovorte si o tom s lekárom. Veľa hlbokých vrások na čele môže totiž súvisieť s vyšším rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Známky času, ale tiež známky...
Čítaj viac...

16. februára 2020
Nová štúdia o smrtiacom koronavíruse: TOTO sú hlavné príznaky WU-CHAN - Najčastejšími príznakmi nákazy novým koronavírusom sú horúčka, únava a suchý kašeľ. Vyplýva to zo štúdie, ktorú na vzorke 140 pacientov vykonali lekári Univerzitnej nemocnice v epicentre...
Čítaj viac...

16. februára 2020
Gabika Dzuríková na rovinu: Deti by som bila! BRATISLAVA – Opäť ju uvidíme v seriáli! Tentoraz v novinke televízie Markíza Červené pásky, ktoré odštartujú už začiatkom marca. Gabriela Dzuríková (46) stvárni lekárku, primárku oddelenia, čím sa...
Čítaj viac...

15. februára 2020
Strach o syna! FOTO Chlapčeka ošetroval lekár infikovaný vražedným vírusom, matka myslí na najhoršie WORTHING – Osemmesačný James Adlam je zatiaľ najmladší pacient podozrivý z infekcie koronavírusom v Británii. Jeho mama sa oň veľmi bojí. Dieťa pre zranenie na nožičke ošetroval lekár zo západného...
Čítaj viac...

14. februára 2020
Vztýčený prostredník poslankyne vyvolal v Poľsku rozruch Situáciu využili lekári, natočili video nabádajúce k preventívnemu vyšetreniu.
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie