Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore infektológia a tropická medicína

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto koncepciu:

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

V boji proti infekčným chorobám boli zaznamenané mnohé úspechy, ale vývoj nových antiinfektív ani vývoj účinných vakcín neznamenal, že infekčné choroby prestali byť hrozbou pre ľudstvo. Výskyt mnohých klasických chorôb sa síce podarilo výrazne alebo dokonca úplne potlačiť, niektoré z nich sa vracajú vďaka zmenenej epidemiologickej situácii alebo ako možná hrozba pri použití biologických zbraní, iné sa vracajú vďaka zmenám v živote ľudskej spoločnosti. Rast počtu obyvateľstva, koncentrácia vo veľkých aglomeráciách, vojenské konflikty, migrácia utečencov, možnosť prenosu leteckou dopravou, zmeny celosvetových klimatických podmienok, zmeny v správaní obyvateľstva, promiskuita, i.v. narkomania, hrozba bioterorizmu a pod. zvyšujú hrozbu nečakaných epidémií obrovského rozsahu. To sú hlavné dôvody, vďaka ktorým sa odbor infektológia v najvyspelejších krajinách sveta stretáva s nebývalou podporou.

Najväčšími nevyriešenými problémami v celosvetovom meradle, ktoré tvoria hlavnú náplň a predstavujú zároveň hlavné úlohy zdravotnej starostlivosti v odbore infektológia a tropická medicína sú tak črevné infekcie, respiračné infekcie, vírusové hepatitídy, neuroinfekcie, z parazitárnych infekcií najmä malária, ako aj novo sa objavujúce infekcie.

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia u nás patria z črevných infekcií hlavne salmonelóza, šigelóza a u detí aj vírusové gastroenteritídy. Z respiračných infekcií sú to najmä vírusové nákazy a pneumónie rôznej etiológie. Pomerne veľký počet je aj akútnych vírusových hepatitíd najmä na východe Slovenska. Nové možnosti liečby chronických vírusových hepatitíd v poslednom období predstavujú významný krok pri prevencii vzniku závažných následkov. Medzi najzávažnejšie akútne infekcie s najhoršou prognózou patria aj naďalej bakteriálne infekcie nervového systému. Spomedzi neuroinfekcií si zvláštnu pozornosť zasluhuje problematika neuroboreliózy pre pestrosť klinického obrazu a problémy s jej exaktnou diagnostikou ako aj opatrenia na prevenciu besnoty.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje problematika infekcie HIV, pohlavne prenášaných ochorení, objavovanie sa nových infekčných ochorení, ale aj niektoré problémy širšieho záberu, ako je najmä problém nárastu rezistencie mikroorganizmov na antiinfektíva. Úlohou odboru je aj pripravenosť na výskyt vysokonákazlivých infekcií (hemoragické horúčky, SARS) a pripravenosť pre prípad zneužitia mikroorganizmov alebo ich toxínov ako biologických zbraní, dnes najmä v súvislosti s obavami z bioterorizmu.

1.2. Charakteristika starostlivosti v odbore

Zdravotná starostlivosť v odbore infektológia a tropická medicína sa poskytuje na infekčných oddeleniach respektíve klinikách všeobecných a špecializovaných nemocníc a v ambulantnej forme v ambulanciách, ktoré sú súčasťou lôžkových zariadení, na samostatných infektologických ambulanciách a na ambulanciách Stredísk pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu.

1.2.1. Sústava zdravotníckych zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v odbore infektológia ambulantnou formou

  • ambulancie lôžkových infektologických oddelení respektíve kliník poskytujúce okrem ambulantnej zdravotnej starostlivosti aj konziliárnu službu na iných lôžkových oddeleniach,
  • infektologické ambulancie v nemocniciach zriadené tam kde nie je infekčné oddelenie, ktoré poskytujú okrem zdravotnej starostlivosti ambulantným pacientom aj konziliárnu službu na lôžkových oddeleniach a zároveň sa podieľajú na usmerňovaní antibiotickej politiky v danom zdravotníckom zariadení,
  • samostatné infektologické ambulancie poskytujúce zdravotnú starostlivosť ambulantným pacientom,
  • ambulancie stredísk pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu poskytujúce špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť osobám pred cestou do cudziny alebo po ich návrate, predovšetkým v súvislosti s pracovnými cestami,
  • ambulancie pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu v krajských mestách, kde nie je Stredisko pre cudzokrajné choroby poskytujúce špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť najmä osobám pred súkromnými cestami do cudziny alebo po návrate z nich.

1.2.2. Sústava zdravotníckych zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v odbore infektológia ústavnou formou

  • infekčné oddelenia respektíve kliniky všeobecných a špecializovaných nemocníc, ktoré poskytujú komplexnú ústavnú zdravotnú starostlivosť v odbore infektológia s výnimkou niektorých vysokošpecializovaných činností, ktoré sú náplňou práce špecializovaných centier.

1.3. Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom – spolupráca

Odbor infektológia úzko spolupracuje s mnohými klinickými odbormi najmä vnútorným lekárstvom, pneumológiou, gastroenterológiou, hepatológiou, nefrológiou, neurológiou, imunológiou a intenzívnou medicínou. Spolupráca je najmä na úrovni vzájomných konziliárnych služieb, ďalej v oblasti vzdelávacej pri organizácii spoločných odborných podujatí a školiacich akcií, prípadne aj v oblasti vedeckovýskumnej pri riešení spoločných projektov. Infektológia veľmi úzko spolupracuje aj s niektorými odbormi vyšetrovacích zložiek hlavne s odborom klinická mikrobiológia, hematológia, biochémia. Veľmi dôležitá je spolupráca pri plnení niektorých preventívnych úloh s odborom epidemiológia.

1.4. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

Organizačno-metodické riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore infektológia a tropická medicína je vykonávané podľa smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o odbornom usmerňovaní zdravotnej starostlivosti (Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ročník 45, čiastka 3- 4, zo 17. februára 1997) hlavným odborníkom pre infektológiu a tropickú medicínu s jeho poradným zborom a krajskými odborníkmi pre tento odbor.

1.5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov

Výskyt infekčných ochorení podlieha povinnému hláseniu regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v rámci svojej kompetencie spracúvajú tieto údaje vo forme analýz výskytu infekčných chorôb za jednotlivé mesiace a potom súhrne za kalendárne roky a poskytujú ich regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, ktorý vypracúva súhrnné analýzy za celú Slovenskú republiku.

Štatistické údaje o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore infektológia (počty lôžok, počty pacientov, ktorým sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, ich skladba, dĺžka poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, personálne a materiálne vybavenie jednotlivých pracovísk a základné ekonomické ukazovatele) poskytujú jednotlivé ústavné a ambulantné zariadenia prostredníctvom krajských odborníkov hlavnému odborníkovi, ktorý ich analyzuje a spracúva za celú Slovenskú republiku. Výsledky týchto analýz slúžia pre potreby odboru pri usmerňovaní a skvalitňovaní zdravotníckej starostlivosti.

1.6. Dispenzarizácia

V rámci odboru infektológia sú navrhovaní do dispenzárnej starostlivosti najmä pacienti s nasledujúcimi infekciami: HIV infekcia, vírusové hepatitídy, herpetické infekcie (stavy po akútnej infekcii a chronické infekcie EBV,CMV, herpes simplex I a II), rekonvalescentní a chronickí bacilonosiči (najmä salmonelové infekcie, šigelózy), pacienti v rekonvalescencii po infekciách nervového systému, chlamýdiové infekcie, toxoplazmóza.

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 – 10 rokoch

Po výraznej redukcii lôžkového fondu infektologických pracovísk v posledných rokoch je predpoklad, že bude potrebné jeho zachovanie v súčasných hraniciach t.j. 15 až 20 lôžok na 100 000 obyvateľov s prihliadnutím na regionálne rozdiely vo výskyte infekčných chorôb súvisiace najmä so sociálnoekonomickými rozdielmi. Vzhľadom na zmenu skladby hospitalizovaných pacientov - pribúdanie starších pacientov, polymorbidných pacientov, pacientov s rezistentnými mikrobiálnymi kmeňmi, imunodeficientných pacientov, najmä s HIV infekciou je nutné v rámci všetkých infektologických pracovísk posilniť ich personálne vybavenie a minimálne na klinických pracoviskách dotvoriť materiálne, ako aj personálne podmienky pre poskytovanie primeranej intenzívnej starostlivosti. Vzrastá aktuálna potreba usmerňovania užívania antibiotík a iných antiinfektív s cieľom predísť vzniku rezistencie na jednotlivé liečivá alebo ho aspoň oddialiť. Infektológovia tu zohrávajú rozhodujúci úlohu pri práci v komisiách pre racionálnu antiinfekčnú liečbu.

2.2. Hlavné problémy starostlivosti v odbore, riešenie problémov

Význam odboru infektológia a tropická medicína bude v budúcnosti narastať predovšetkým s rizikom možného zavlečenia infekčných chorôb do Schenghenského priestoru, s možnosťou hrozieb pandémií, ktoré môžu byť spojené s vysokou úmrtnosťou a ochromením chodu spoločnosti a s možnosťou bioterorizmu. Ďalším špecifikom odboru je multidisciplinárny charakter, keď v budúcnosti bude rásť význam konziliárnych služieb a nutnosť izolovať pacientov s multirezistentnými nozokomiálnymi nákazami. Takisto možno v budúcnosti očakávať nárast počtu pacientov s infekciami, ktorých diagnostika a liečba sú nesmierne nákladné ako AIDS, hepatitída typu C, chronické infekcie spôsobené multirezistentnými baktériami a iné. V budúcnosti bude narastať počet ambulantných pacientov s infekčnými chorobami, ktoré budú riešené na infektologických ambulanciách. Ďalšou významnou úlohou infektológov je riadenie racionálnej antiinfekčnej liečby a antibiotickej politiky nielen v nemocniciach ale i v komunite. Problematika cestovnej medicíny a importovaných nákaz významne narastá. Strediská pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu sú a v budúcnosti budú v zvýšenej miere zodpovedné za minimalizáciu rizika zavlečenia závažných a nových infekcií na územie Slovenska a Európskej únie. K ďalším zvláštnostiam práce lekára v odbore infektológia a tropická medicína patrí vysoký stupeň ohrozenia zdravotníckych pracovníkov a vysoké nároky na etiku, najmä u infekcií, ktoré sú prenášané sexuálnym stykom (napríklad AIDS, hepatitídy a pod.). Takisto infekcie u narkomanov predstavujú významné epidemiologické a spoločenské riziko.

2.3. Medzinárodná spolupráca

V odbore infektológia a tropická medicína je medzinárodná spolupráca dôležitejšia ako vo väčšine iných medicínskych odborov, predovšetkým preto, že infekcie, epidémie a rezistencia mikroorganizmov nepoznajú hranice. Lekári pracujúci v odbore infektológia a tropická medicína v súčasnosti sú a v budúcnosti vo zvýšenej miere budú zapojení do európskych ale i celosvetových projektov zameraných na včasnú diagnostiku najmä závažných a nových infekcií, projektov vedúcich k zlepšenej surrveilance infekcií a rezistencie na antiinfektíva (ako sú napríklad EARSS, ESAC, EuroSIDA a pod.). Veľká časť z týchto projektov je hradených vzhľadom k ich naliehavosti a závažnosti zo spoločných zdrojov Európskej únie. Takisto vzdelávanie v oblasti infektológie, predovšetkým certifikačné a sústavné vzdelávanie má v súčasnosti nadnárodný charakter (medzinárodné kongresy, medzinárodná platnosť certifikátov a pod.). Vedecký výskum v oblasti infektológie, ktorý je hradený predovšetkým z grantov má v súčasnosti nadnárodný charakter. Medzinárodná spolupráca je takisto nevyhnutná v diagnostike niektorých zriedkavých infekcií, kde si menšie a chudobnejšie štáty Európskej únie z finančných a personálnych dôvodov nemôžu dovoliť vybudovať vlastné a špecializované laboratóriá. Krajiny Európskej únie sú donormi financií ale i edukačných aktivít a výpomoci zdravotníckeho personálu v menej vyspelých štátoch, predovšetkým v Afrike a juhovýchodnej Ázii. Slovenská republika, ako súčasť Európaskej únie sa na týchto aktivitách primerane podieľa.

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

3.1 Špecializačné štúdium, certifikačná príprava

Špecializačné štúdium zdravotníckych pracovníkov v odbore infektológia a tropická medicína na výkon špecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a certifikačných študijných programoch podľa osobitného predpisu.1).

3.2 Sústavné vzdelávanie

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.2).

4. Záverečné ustanovenie

Ruší sa Koncepcia odboru infektológia, uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ročník 44, čiastka 16 zo dňa 29. októbra 1996.

5. Účinnosť

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.

Ivan Valentovič, v.r. minister


Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

18. januára 2021
KUKUČKOVÁ MIROSLAVA
Monika Veľmi prijemný a profesionálny prístup p.doktorky. Sestrička mi zobrala krv na jedničku, je to náročná práca, nemá to s ľuďmim jednoduché, netreba hneď kritizovať. A vždy som sa dostala narad včas,... Čítaj viac...

Monika

18. januára 2021
CHERNYCHUK OLEG
Palkovič - Zubný lekár Chernychuk Oleg: Lekár, ktory nevie poriadne slovensky a asi poriadne nerozumie. Povedal som a ukazal som mu problemove zuby. Odpved:Urobit to je komlikovanejsie... Vyvrtal a vybral mi... Čítaj viac...

Palkovič

18. januára 2021
ŠELMECIOVÁ PETRA
Anonym Utekajte od nej! Čítaj viac...

Anonym

17. januára 2021
KUBALÁKOVÁ MÁRIA
Ladislav HRÚZ - Lekárka Kubaláková Mária sa mi trpezlivo venuje a vždy si ma vypočuje. - Je možné sa objednať na konkrétny deň a hodinu, netreba dlho čakať v čakárni. - Lekárka má veľmi dobrý prehľad o mojich... Čítaj viac...

Ladislav HRÚZ

Najnovšie správy

18. januára 2021
Z nemocnice v Bavorsku hlásia ďalší variant koronavírusu Clemens Stockklausner, jeden z vedúcich lekárov nemocnice, povedal, že výsledky niektorých testov boli odlišné od variantov vírusu objavených Británii, Juhoafrickej republike či Brazílii.
Čítaj viac...

18. januára 2021
Do plošného testovania sa zapoja poľskí zdravotníci Premiér Matovič avizoval príchod dvesto poľských lekárov.
Čítaj viac...

18. januára 2021
Matovič dostal pomocnú ruku od Morawieckého. S testovaním by mohlo pomôcť 200 poľských lekárov Kontinuálny skríning na celom Slovensku sa uskutoční od 18. do 26. januára.
Čítaj viac...

18. januára 2021
Bez testu sa bude dať íst do obchodu aj k lekárovi Ľudia nad 65 rokov a deti do 15 rokov nebudú potrebovať test.
Čítaj viac...

18. januára 2021
Testovanie vo firmách: Ako to bude vyzerať? Zamestnávatelia budú testovať dobrovoľne, dostanú manuál a môžu testovať aj cez pracovnú zdravotnú službu, zdravotné stredisko a prostredníctvom všeobecného lekára.
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie