Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast

Číslo: 15988 – 1/2006 - OZS

Dňa: 12.6. 2006

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z.z. vydáva túto koncepciu.

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

Všeobecná starostlivosť o deti a dorast zabezpečuje podobne ako všeobecné lekárstvo pre dospelých miestne a časovo dostupnú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o deti do 18. rokov + 364 dní. Všeobecná starostlivosť o deti a dorast má v náplni všetko, čo súvisí s chorobou a zdravím vo všetkých ekonomických a sociálnych súvislostiach so zreteľom na prostredie, v ktorom dieťa a mladistvý žije, študuje a pracuje. Zahŕňa v sebe poznatky z pediatrie, dorastového lekárstva a základné poznatky a prax z rôznych špecializačných odborov. Tieto uplatňuje prostredníctvom činností preventívnych, diagnostických, liečebných, rehabilitačných a posudkových u všetkých ochorení a stavov detí a dorastu.

Všeobecný lekár pre deti a dorast poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť svojim zaregistrovaným pacientom a neodkladnú starostlivosť všetkým deťom a mladistvým bez ohľadu na trvalé bydlisko, pohlavie, rasu a vyznanie.

Zdravotnú starostlivosť poskytuje všeobecný lekár pre deti a dorast v štandardných podmienkach vo svojej ordinácii, domácom prostredí pacienta alebo v mieste náhlej poruchy zdravia či úrazu. Pracuje spolu so sestrou a podľa potreby aj ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi tak, aby zabezpečil čo najlepšie manažment svojej ambulancie.

Na základe symptómov určuje, ktoré ochorenia môže liečiť sám, ktoré vyžadujú špecializované konziliárne vyšetrenie, dispenzarizáciu aj u špecialistu, ktoré je nutné hospitalizovať a zabezpečuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o dieťa a mladistvého po hospitalizácii.

Spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami v regióne pri poskytovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti svojim pacientom a zúčastňuje sa medzirezortnej spolupráce. Spolupracuje najmä s orgánmi miestnej správy a zariadeniami sociálnej starostlivosti a v prípade potreby s ostatnými inštitúciami, ktoré riešia problémy detí. Zaoberá sa deťmi a dorastom v chorobe aj zdraví.

Súčasťou práce a činnosti všeobecného lekára pre deti a dorast je poskytovanie predškolskej a školskej zdravotnej starostlivosti. Všeobecný lekár pre deti a dorast posudzuje pracovnú schopnosť k výkonu určitej práce v budúcnosti. Vyjadruje sa k schopnosti a zdravotnej spôsobilosti detí a mladistvých k štúdiu na škole či práci v zvolenom odbore.

Zúčastňuje sa spolu so zamestnancami ochrany verejného zdravia na realizácii protiepidemických a hygienických opatrení a na výchove k správnej životospráve. Vo svojej ambulancii vykonáva plošný vakcinačný program schválený v Slovenskej republike. Dôležitou náplňou zdravotnej starostlivosti o deti a dorast sú preventívne prehliadky, ktoré umožňujú včasné odhalenie a nápravu odchýlok od fyziologického stavu v priebehu vývoja. Je rodinným lekárom pre uňho registrované deti a dorast a stáva sa poradcom rodiny pri zabezpečení optimálneho vývoja dieťaťa. Súčasťou prevencie sú aj skríningy zamerané na diagnostiku vrodených vývojových chýb, poradenská činnosť v oblasti detskej výživy a zdravého spôsobu života.

Mimoriadna pozornosť sa venuje deťom v najrizikovejšom období života, a to deťom do jedného roku veku. Súčasťou tejto preventívnej zdravotnej starostlivosti je aj poradenstvo v oblasti výživy zamerané na laktačný program. Preventívne prehliadky slúžia na včasné odhalenie odchýlok od fyziologického vývoja a začínajúcich ochorení. Preventívne prehliadky sa zameriavajú predovšetkým na nasledujúce jednotky a diagnózy:

 1. poruchy spojené s popôrodnou adaptáciou
 2. systémové vrodené chyby, vrátane ortopedických
 3. vrodené srdcové chyby
 4. poruchy sluchu, zraku a reči
 5. psychické ochorenia a poruchy správania, alkoholizmus, drogové závislosti
 6. dieťa ohrozené prostredím
 7. poruchy lipidového metabolizmu
 8. kardiovaskulárne ochorenia
 9. onkologické ochorenia
 10. diabetes mellitus a metabolické poruchy
 11. alergické ochorenia
 12. kožné ochorenia, atopické dermatitídy
 13. infekcie močových ciest
 14. ortopedické chyby
 15. ochorenia špecifické pre dorastový vek

Všeobecný lekár pre deti a dorast po stanovení diagnózy eviduje chronicky choré a zdravotne postihnuté dieťa a dorastenca. Sleduje dodržiavanie liečebného režimu a správnej životosprávy pre dané ochorenie a poskytuje poradenskú činnosť rodine zdravotne postihnutého dieťaťa. Frekvencia dispenzárnych vyšetrení sa stanovuje podľa jednotlivých skupín a charakteru ochorení spravidla v 12 mesačných intervaloch.

Všeobecný lekár pre deti a dorast vykazuje počty chronicky chorých a zdravotne postihnutých detí a dorastu pre Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky podľa dotazníkov. Tieto údaje slúžia ako podklad pre sieť špeciálno-pedagogických a rehabilitačných zariadení pre zdravotne postihnuté deti.

1.2. Charakteristika starostlivosti v odbore

Charakteristikou všeobecnej starostlivosti o deti a dorast je dlhodobá a sústavná starostlivosť s dôrazom na preventívnu a poradenskú starostlivosť, berúc do úvahy individuálne riziká detského a mladistvého pacienta priamo v prostredí jemu vlastnom, v jeho rodine. Všeobecný lekár pre deti a dorast je aj poradcom rodiny, ochrancom práv a advokátom dieťaťa v súlade s Chartou práv dieťaťa a inými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Vzhľadom na to, že všetky deti sú zdravotne poistené a registrované u všeobecných lekárov pre deti a dorast, má na to najlepšie predpoklady.

Všeobecný lekár pre deti a dorast poskytuje a sprostredkuje deťom a dorastu všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť zodpovedajúcu súčasným poznatkom vedy jednak vlastnou zdravotnou starostlivosťou a tiež prostredníctvom efektívneho využívania špecializovanej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Garantom odbornej úrovne je Spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti a dorast v odbornej spoločnosti a stavovská organizácia Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast. Hlavný odborník pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast zastupuje odbor pri rokovaniach o zásadných otázkach riešenia úloh a rozvoja odboru.

1.3. Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom - spolupráca

Všeobecná starostlivosť o deti a dorast zahŕňa v sebe poznatky z pediatrie v rámci spoločného pediatrického kmeňa, dorastového lekárstva, vnútorného lekárstva, všeobecného lekárstva pre dospelých a prax z rôznych odborov.

Spolupracuje s lekármi špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pokiaľ je to možné pediatrickými, s ostatnými ambulantnými a ústavnými zariadeniami, do ktorých odosiela deti a mládež na odborné konzultácie, liečbu a dispenzarizáciu. Pri stanovení diagnózy spolupracuje s laboratóriami spoločných vyšetrovacích zložiek a s lekármi iných medicínskych odborov. V oblasti prevencie a pri riešení celosvetových projektov spolupracuje s orgánmi verejného zdravotníctva.

1.4. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

Všeobecný lekár pre deti a dorast pracuje na základe licencie a povolenia na výkon. Odborné metodické riadenie odboru všeobecná starostlivosť o deti a dorast vykonáva MZ SR prostredníctvom Sekcie zdravotnej starostlivosti v spolupráci s hlavným odborníkom MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast a krajskými odborníkmi. Hlavný odborník a krajskí odborníci vykonávajú riadenie v súčinnosti s lekármi samosprávneho kraja. Na riešení dôležitých problémov sa podieľa poradný zbor hlavného odborníka, ktorý spolupracuje so Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Asociáciou všeobecných lekárov pre deti a dorast. Hlavný odborník zastupuje odbor pri rokovaniach o zásadných otázkach riešenia úloh a rozvoja odboru.

1.5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov

Všeobecní lekári pre deti a dorast tým, že registrujú všetky deti, majú k dispozícii údaje, ktoré môžu byť použité ako indikátory zdravia. Všeobecní lekári pre deti a dorast spolupracujú s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a s Národným centrom zdravotníckych informácií pri tvorbe dotazníkov, štatistických hlásení a dát podľa potrieb vyžadovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou, týkajúcich sa zdravotného postihnutia a zdravia a vývoja detí a mládeže.

1.6. Dispenzarizácia

Všeobecný lekár pre deti a dorast sleduje zdravotný režim u pacientov dispenzarizovaných u špecialistov a v zdravotných poisťovniach a eviduje zdravotne postihnuté deti a dorast. Dôležitá je komplexná zdravotná starostlivosť o zdravotne postihnuté dieťa a táto si vyžaduje medzirezortnú spoluprácu, v ktorej by mal všeobecný lekár pre deti a dorast zohrávať spolu s rodičmi detí kľúčovú úlohu.

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 – 10 rokoch

Ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast pokrývajú v rámci siete zdravotníckych zariadení celé územie Slovenska a vzhľadom na to, že sú deti a dorast zdravotne poistené, je dostupná všetkým deťom a dorastu v Slovenskej republike. Spolupráca s detskými oddeleniami a lekármi špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti zaisťuje, že sa deťom a dorastu poskytuje kompletná zdravotná starostlivosť bez zbytočného predlžovania. Slovenský systém všeobecnej pediatrickej starostlivosti za niekoľko desaťročí potvrdil správnosť zamerania sa na preventívne vyšetrenia detí a dorastu podľa ročníkov narodenia. Tento systém umožňuje vysokú plošnú zaočkovanosť detí proti infekčným ochoreniam a riešenie nielen zdravotných problémov, ale komplexný prístup k deťom a dorastu priamo v prostredí, v ktorom žijú, študujú alebo pracujú. Je potrebné ho nielen zachovať, ale aj rozvíjať v spolupráci s európskou pediatrickou akadémiou. Takisto je dôležité naďalej zachovať čo najvyššiu registrovanosť detí a dorastu, aby sa nestratilo zo systému primárnej všeobecnej pediatrickej starostlivosti ani jedno dieťa či dorastenec.

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore

Náplň zdravotnej starostlivosti o deti a dorast je postavená tak, aby sa kvalitne mohol všeobecný lekár pre deti a dorast starať o 900 až 1400 registrovaných detí. K indikátorom kvality patria vykonané preventívne prehliadky a percento zaočkovanosti detí v plošnom očkovaní v Slovenskej republike. Racionálna preskripcia, ktorá je žiadúca najmä u preskripcie antibiotík, je možná najmä na základe využívania rýchlych vyšetrovacích metód. Množstvo detí odosielaných do ústavnej zdravotnej starostlivosti, najmä v prípade najobvyklejších ochorení horných dýchacích ciest, možno zaradiť medzi kritériá kvality. Ďalším kritériom je vedenie zdravotnej dokumentácie.

2.3. Hlavné problémy starostlivosti v odbore, riešenie problémov

Každé dieťa a dorastenec by mali mať zabezpečené právo na všeobecnú a špecializovanú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť zabezpečenú najmä lekármi s pediatrickým vzdelaním. Všeobecný lekár pre deti a dorast (primary care pediatrician) by podľa doporučení európskej pediatrickej akadémie mal absolvovať trojročný pediatrický kmeň a jeden až dva roky zamerané na potreby všeobecnej pediatrickej praxe.

Odborná spoločnosť a hlavný odborník pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast preto navrhujú samostatný špecializačný odbor a päťročné vzdelávanie všeobecných lekárov pre deti a dorast. V špecializačnej náplni odboru sú zaradené tri roky pediatrie (spoločný kmeň) a dva roky zamerané na vzdelávanie v prevencii na ambulanciách za účelom získať prax z pediatrických špecializačných a iných odborov.

Vysoké percento všeobecných lekárov pre deti a dorast je vo veku 50-55 rokov, čo je hrozbou nedostatku všeobecných lekárov pre deti a dorast do najbližšej budúcnosti. Nemalým problémom sa stal aj stagnujúci prírastok obyvateľstva v Slovenskej republike. Regionálne rozdiely sú v sledovaných ukazovateľoch pomerne veľké medzi západnou a východnou časťou Slovenska. V západnej časti Slovenska, kde na jedného lekára pripadá približne 900 detí, sú veľmi priaznivé na rozdiel od východného Slovenska, kde sú ambulancie s privysokými počtami detí a dorastu na jedného lekára, čo má podiel na zlých ukazovateľoch spolu s rozsiahlym spádovým územím na jednu ambulanciu a zlou sociálnou a ekonomickou situáciou v niektorých regiónoch Slovenska.

Starostlivosť o deti a dorast poskytovaná všeobecnými lekármi pre deti a dorast má u nás kultúrnu a spoločenskú tradíciu. Systém všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike je vzhľadom na dosahované ukazovatele medzinárodne vysoko hodnotený a jeho zachovanie do budúcnosti je pre detskú a dorastovú populáciu na Slovensku dôležité.

2.4. Medzinárodná spolupráca

Všeobecní lekári pre deti a dorast úzko spolupracujú so Združením praktických lékařů pro deti a dorost a Odbornou spoločnosťou pre deti a dorast v Českej republike. Sú členmi Európskej akadémie pediatrov v Únii medicínskych špecialistov a Európskej spoločnosti ambulantných pediatrov, ktorých výročných zasadnutí sa pravidelne zúčastňujú.

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

3.1. Špecializačné štúdium

Lekár pripravujúci sa v odbore všeobecné lekárstvo pre deti a dorast pracuje minimálne šesť mesiacov v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast pod dohľadom školiteľa. Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast vychováva odborne vzdelaných všeobecných lekárov pre deti a dorast, ktorí majú znalosti z pediatrie získané na detskom oddelení nemocnice s rozšírením o osvojenie si návykov, postojov a praktických skúseností potrebných k samostatnej práci v primárnej starostlivosti podľa špecializačnej náplne.

3.2. Certifikačné štúdium

Zdravotnícki pracovníci sa môžu ďalej vzdelávať získaním certifikátu v odboroch certifikačnej prípravy.

3.3. Sústavné vzdelávanie

Všeobecní lekári pre deti a dorast sa pravidelne zúčastňujú vzdelávacích aktivít. Veľký dôraz sa kladie na sústavné vzdelávanie všeobecných lekárov pre deti a dorast, ktorého garantom sú Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská lekárska komora, Slovenská zdravotnícka univerzita a ostatné inštitúcie poverené zákonom. Počas päťročného cyklu sa na Slovenskej lekárskej komore overuje formou recertifikácie dosiahnutý počet kreditov. Všeobecní lekári pre deti a dorast usporadúvajú aj vlastné konferencie zamerané na praktické skúsenosti a komplexnú zdravotnú starostlivosť o deti a dorast v Slovenskej republike.

4. Prechodné ustanovenie

Do doby, kým vznikne vzorový špecializačný program v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast v zmysle tejto koncepcie, všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytujú lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo vestníku MZ SR.

Rudolf Zajac minister

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

22. apríla 2018
MAYER RUDOLF
Anonym - Lekár Mayer Rudolf sa mi trpezlivo venuje a vždy si ma vypočuje. - Je možné sa objednať na konkrétny deň a hodinu, netreba dlho čakať v čakárni. - Lekár má veľmi dobrý prehľad o mojich... Čítaj viac...

Anonym

22. apríla 2018
Mustapha Mohamad Ahmad
Katarína Dobrý deň, pán doktor mi pomáha prekonať diagnózu "ťažká depresívna porucha". Veľmi mi pomohol už v začiatkoch, keď som vôbec nedokázala pochopiť, že táto choroba stretla práve mňa a návštevu... Čítaj viac...

Katarína

21. apríla 2018
PETERAJOVÁ KATARÍNA
Peter K. - Lekárka Peterajová Katarína sa mi trpezlivo venuje a vždy si ma vypočuje. - Som u nej Nový a poviem Vám že ma prekvapili mnohé veci ako Kladný prístup, priateľská atmosféra, sestrička vie cítiť s... Čítaj viac...

Peter K.

21. apríla 2018
CIMRA JÁN
Peter Skvely pristup, odporucam :-) Čítaj viac...

Peter

Najnovšie správy

2. mája 2018
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 sa bude konať od 02.05.2018 – 10.05.2018 v čase od 11:00-12:00 hod. v priestoroch miestnej materskej školy. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí...
Čítaj viac...

21. apríla 2018
Tragédia na Liptove. Žena vypadla z raftu, našli ju mŕtvu Lekárka vzala do starostlivosti muža a približne štvorročného chlapca.
Čítaj viac...

20. apríla 2018
Pozor na „lekárov“, ktorí sa telefonicky snažia získať peniaze od dôchodcov BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) - V Žilinskom okrese sa v predchádzajúcich dňoch podvodníci viackrát snažili získať peniaze od seniorov. Ako agentúru SITA informoval žilinský policajný hovorca...
Čítaj viac...

20. apríla 2018
Zubári začnú tento rok používať menej amalgámových plomb Slovenská komora zubných lekárov dlhodobo tvrdí, že postupné obmedzovanie amalgámových plomb je dobrým krokom.
Čítaj viac...

19. apríla 2018
Chlapca liečila slinami besného psa. Lekári sú zhrození Homeopatka dala dieťaťu potenciálne smrtiaci roztok s besnotou.
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie