Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45, ods. l, písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravot­nej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z. z. vydáva túto koncepciu.

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia

Nefrológia je špecializačný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, klinickou liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom pri chorobách obličiek.

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore nefrológia, vymedzenie činnosti

Nefrológia je klinický odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, dia­gnostikou a liečbou akútneho a chronického poškodenia obli­čiek pri primárnych chorobách obličiek alebo v dôsledku rôznych patologických stavov, pri ktorých sú sekundárne poškode­né obličky. Ďalej sa nefrológia zaoberá náhradou funkcie obliči­ek pri náhlom a chronickom zlyhaní obličiek, mimotelovými eli­minačnými metódami, peritoneálnou dialýzou a transplantáciou obličiek. Okrem toho sa zaoberá mimotelovými eliminačnými metódami z iných indikácií, ako sú nahradenie funkcie obličiek, poruchami vnútorného prostredia a hypertenziou. Nefrológia sa v uvedených oblastiach zaoberá zdravotnou starostlivosťou, výučbou študijného programu študentov všeobecného lekárstva a ďalším vzdelávaním lekárov v špecializačnom odbore nefrológia a vedeckovýskumnou činnosťou.

1.2. Vzťah odboru nefrológia k ostatným medicínskym odborom - spolupráca

Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore nefrológia (ďalej len nefrológ) spolupracuje s lekármi so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, najmä tými, ktorí sa zaobe­rajú prevenciou, diagnostikou a liečbou chorôb obličiek v adolescentnom veku (15 až 18 rokov), aby kontinuita starostlivosti o pacientov s chorobami obličiek bola plynulá v dospelom veku. Spolupráca medzi nefrológmi pracujúcimi v ambulanciách, inter­ných oddeleniach, s odbornými lekármi pracujúcimi v oddeleni­ach klinickej biochémie, patologickej anatómie a histológie, rádi­ológie a nukleárnej medicíny, imunoalergologických oddele­niach, diabetologických a dietologických ambulanciách, chirur­gických, urologických a iných oddeleniach, ktorí sa zúčastňujú svojím dielom na prevencii, diagnostike a liečbe chorôb obličiek, sa má zabezpečiť tak, aby sa spoločným úsilím zabránilo progresii chorôb obličiek.

Intenzívna spolupráca sa musí zabezpečiť pri prevencii, dia­gnostike a liečbe náhleho zlyhania obličiek, akútnych otravách a iných chorobách, pri ktorých je potrebná urgentná mimotelová eliminačná liečba a peritoneálna dialýza. Spolupráca musí byť zabezpečená s lekármi pracujúcimi v oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny, internistami, chirurgami, traumatológmi, urológmi, pôrodníkmi-gynekológmi, klinickými biochemikmi, toxikológmi a inými odborníkmi s cieľom určiť včasnú diagnosti­ku a následne primeranú liečbu.

Táto spolupráca má byť veľmi intenzívna aj pri diagnostike a liečbe chronickej renálnej insuficiencie a chronického zlyha­nia obličiek v nefrologických ambulanciách, dialyzačných stre­diskách a transplantačných oddeleniach.

1.3. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore nefrológia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky odborne a metodicky usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nefrológii a spolupracuje s hlavným odborníkom pre odbor nefrológia, so Slovenskou nefrologickou spoločnosťou a s dialyzačnou sekciou pri Slovenskej nefrologickej spoločnosti.

1.4. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov

Povinné ročné hlásenia štatistických údajov z nefrologických pracovísk - nefrologických ambulancií, dialyzačných stredísk, nefrologických oddelení a transplantačných oddelení Slovenskej republiky sa vykazujú formou dotazníkov, ktoré vypracovala Slo­venská nefrologická spoločnosť v spolupráci s Národným cen­trom zdravotníckych informácií a podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek Európskej nefrologickej spoločnosti Európskej dialyzačnej a transplantačnej asociácie (ďalej len ERA-EDTA). Štatistické údaje z dotazníkov sú spracované a vyhodnotené Národným centrom zdravotníckych informácií a sú prezentova­né na Slovenskom nefrologickom kongrese. Okrem toho tieto údaje sa odosielajú do európskeho medzinárodného registra pre potreby ERA-EDTA.

1.5. Dispenzarizácia

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požiada zdravotnú pois­ťovňu o zaradenie pacientov do skupiny dispenzarizovaných pacientov najmä pri ochoreniach (príloha č. 1).

2. Rozvoj starostlivosti v odbore nefrológia

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore nefrológia v nasledujúcich 5 až 10 rokoch

Veľká časť chorôb obličiek vedie ku zlyhaniu ich funkcií. Zlyha­nie obličiek napriek pokrokom v liečbe je spojené s veľkou morbiditou, mortalitou, zníženou kvalitou života a veľkými ekono­mickými nákladmi. V súčasnom období sú už k dispozícii liečeb­né postupy, ktorými sa progresia chorôb obličiek dá významne spomaliť alebo niekedy úplne zastaviť. Nové objavy v molekulár­nej biológii spektrum týchto liečebných postupov v ďalších pia­tich až desiatich rokoch ďalej rozšíria. Bude potrebné, aby pre­ventívne opatrenia od nefrológov, ale aj od iných odborných lekárov, špecialistov sa dostali čo k najväčšiemu počtu pacientov. Počet chorých s chronickým zlyhaním obličiek sa v Slovenskej republike stále zväčšuje a tento trend bude pokračovať, najmä rastie počet chorých s diabetickou nefropatiou pri diabetes mellitus 2. typu, s hypertenzívnou chorobou, multiorgánovým poško­dením a inými chorobami. V tejto súvislosti je treba uviesť, že chorí s chronickým zlyhaním obličiek rôznej etiológie sú a budú vo vyšších vekových kategóriách, polymorbidní s kardiovasku­lárnymi a inými komplikáciami. Táto skutočnosť bude mať okrem iného za následok, že títo chorí sa budú musieť liečiť aj inými liekmi, častejšie sa bude musieť používať hemofíltrácia a hemodiafiltrácia, ktoré sa stanú rutinnými mimotelovými eli­minačnými metódami. Títo veľmi komplikovaní chorí budú menej často indikovaní na transplantáciu obličky, ktorá je cieľom pri liečbe chronického zlyhania obličiek. Bude potrebné vypra­covať jednotnú štandardnú liečebnú starostlivosť, systém evi­dencie a kontrolu liečby u chorých s chronickým zlyhaním obli­čiek liečených konzervatívnou alebo mimotelovou eliminačnou liečbou vrátane chronickej i akútnej peritoneálnej dialýzy (ďalej len CAPD). Táto skutočnosť platí aj pre chorých s náhlym zlyha­ním obličiek, pretože títo pacienti sa liečia v rôznych oddeleniach, rôznymi odborníkmi-špecialistami, bez medziodborovej spolupráce s erudovaným nefrológom. Pri mimotelovej elimi­načnej liečbe náhleho zlyhania obličiek a akútnych otravách s postihnutím obličiek a pečene musia sa v nasledujúcich rokoch zaviesť tieto štandardné metódy: neselektivna a selektívna plazmaferéza, albumínová hemodialýza a hemoperfúzia cez najúčin­nejšie sorbenty podľa štúdií in vitro a in vivo. Základný a aplikovaný výskum v nefrológii zaostáva v Slovenskej republike za vyspelými štátmi Európskej únie. Výskum v nefrológii by mal byť sústredený na univerzitných a iných vedeckovýskumných pra­coviskách, vo fakultných nemocniciach, v interných, resp. nefrologických klinikách. Ďalší pokrok v primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencii v nefrológii je možné zabezpečiť len systema­tickou, intenzívnou vedeckovýskumnou činnosťou, ktorá je dote­raz sústredená len na niekoľkých pracoviskách. Vývojové trendy v klinickej medicíne v posledných rokoch po­ukázali na to, že nefrológia čoraz viac zasahuje do rôznych odbo­rov klinickej medicíny, je tzv. „driving force in clinical medicíne", čo bude mať za následok rozšírenie spektra činnosti nefrológov a rozšírenie počtu lekárov, ktorí budú zainteresovaní do nefrologickej problematiky. Tento vývoj je daný najmä dvomi skutočnosťami. Stále viac a častejšie dochádza k sekundárnemu poško­deniu obličiek pri iných chorobách, ako sú napr: diabetes mellitus, hypertenzívna choroba, multiorgánové poškodenie a pribú­da chorých s chronickým zlyhaním obličiek, ktoré sa vyskytuje vo vyšších vekových kategóriách, pacienti sú polymorbidní s mnohými orgánovými komplikáciami. Vzhľadom na tento vývoj je potrebné, aby nefrológ v niektorých prípadoch v budúcnosti zabezpečoval všeobecnú ambulantnú starostlivosť takýchto paci­entov. Okrem toho niektorí lekári z iných odborov si budú musi­eť rozšíriť svoje vzdelanie najmä o prevenciu, diagnostiku a lieč­bu náhleho a chronického zlyhania obličiek.

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality v súlade s osobitným predpisom. *

2.3. Hlavné problémy starostlivosti v odbore nefrológia, riešenie problémov

Hlavné problémy starostlivosti v odbore nefrológia sú nasledujúce:

  • a) zabezpečenie primárnej a sekundárnej prevencie vzniku cho­rôb obličiek;
  • b) zabezpečenie evidencie a dispenzarizácie všetkých pacientov s chorobami obličiek, ako aj pacientov so sekundárnym poško­dením obličiek pri diabetes mellitus 2. typu, hypertenzívnej cho­robe, systémových chorobách, polyorgánovom poškodení a iných;
  • c) prijatie opatrení na zabránenie progresie chorôb obličiek do štádia zlyhania - zastavenie ich aktivity;
  • d) dobudovanie (zhodnotenie) súčasnej siete dialyzačných stre­dísk na liečbu náhleho zlyhania obličiek, chronického zlyhania obličiek a akútnych otráv z kvantitatívnej a kvalitatívnej stránky;
  • e) zabezpečiť kompletnú špecifickú profylaxiu vírusovej hepatití­dy typu B pre pacientov v príprave na zaradenie do dialyzačného programu alebo po ich zaradení do dialyzačného programu;
  • f) zlepšiť organizáciu pri odbere kadaveróznych obličiek a zabez­pečil možnosti odberu obličiek od živých darcov, aby sa zvýšil počet pacientov po úspešnej transplantácii obličky;
  • g) v rámci Európskej únie nadviazať aktívnejšiu spoluprácu s nefrologickými spoločnosťami a najmä s Eurotransplantom.

2.4. Medzinárodná spolupráca

V rámci medzinárodnej spolupráce celoročné štatistické údaje z jednotlivých nefrologických, dialyzačných a transplantačných pracovísk Slovenskej republiky sa odosielajú a evidujú v európ­skom registri štatistických údajov ERA-EDTA. V rámci medziná­rodnej spolupráce je potrebné zabezpečovať účasť na medzinárodných stážach, najmä doktorandov, ako aj aktívnu spoluprácu pri riešení medzinárodných grantových vedeckovýskumných úloh z nefrológie, prostredníctvom slovenských a medzinárod­ných agentúr. Je veľmi dôležité podporovať aktívnu účasť slo­venských nefrológov na zahraničných sympóziách, konferenci­ách a kongresoch. Okrem toho je potrebné pozývať významných zahraničných nefrológov na domáce odborné podujatia s medzi­národnou účasťou prostredníctvom Slovenskej nefrologickej spoločnosti, lekárskych fakúlt a iných organizácií.

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore nefrológia

3.1. Špecializačné štúdium, certifikačná príprava

Podmienkou na zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia je absolvovanie vysokoškolského dok­torského štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v poskytovaní zdravot­nej starostlivosti v nefrológii na výkon špecializovaných pracov­ných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných pro­gramoch podľa osobitného predpisu21 pre jednotlivé kategórie, ktoré sa podieľajú na starostlivosti.

3.2. Sústavné vzdelávanie

Hodnotenie sústavného vzdelávania sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu *.

4. Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa Koncepcia odboru nefrológia uverejnená v čiastke 3-4/1976 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo dňa 15.4.1976.

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Spracovali:


* § 9 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špeciali­začných odborová sústave certifikovaných pracovných činností. " Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. x. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelá­vania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.

Autor: MZ SR, jún 2006

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

25. apríla 2018
DZURÍK MARIÁN
Lubo pán doktor berie poplatky a úplatky v menšom množstve aby to nebolo nápadné a tak si denne privyrobí na poistených pacientoch ktorí memajú čo platiť za injekciu 2eurá čo stojí 30 centov,odber krvi čo... Čítaj viac...

Lubo

25. apríla 2018
BUČKO BOHUSLAV
Jaroslav Arogantny a neprofesionalny pan chirurg, najprv vas necha cakat tri hodiny, potom sa vyhovara, ze potrebuje lek.spravu a ked mu ju donesiete a dostanete sa dnu po hodine, uz nema cas a posle vas na... Čítaj viac...

Jaroslav

25. apríla 2018
ŠUTÁ ALICA
Matuš č. - Lekár Šutá Alica sa mi trpezlivo venuje a vždy si ma vypočuje.Je mila,ochotna vypocut aky mate problem a vie to aj pochopit. - Lekár má veľmi dobrý prehľad o mojich zdravotných problémoch.Nedavno... Čítaj viac...

Matuš č.

24. apríla 2018
IVICOVÁ MONIKA
JOZEF Táto pani doktorka nestojí za nič. Žiadna odbornosť ani kvalita. Bude sa sice na Vás usmievať,ale jej práca nestojí za tie peniaze,ktoré si od Vás bez mihnutia oka vypýta. NEODPORÚČAM. Čítaj viac...

JOZEF

Najnovšie správy

2. mája 2018
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 sa bude konať od 02.05.2018 – 10.05.2018 v čase od 11:00-12:00 hod. v priestoroch miestnej materskej školy. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí...
Čítaj viac...

25. apríla 2018
Príbuzní speváka Princea zažalovali nemocnicu i sieť lekární Americký spevák Prince.
Čítaj viac...

25. apríla 2018
Lekári čakali, že chlapček po odpojení od prístrojov do troch minút zomrie: Zázrak vďaka pápežovi?! Ťažko chorého chlapčeka Alfieho Evansa (2) na príkaz súdu odpojila nemocnica od prístrojov.
Čítaj viac...

24. apríla 2018
Klauni rozdávali v nemocnici radosť deťom aj vďaka freeSAT-u Smiech je liek, ktorý aj malí pacienti užívajú s radosťou. Jeho veľkú dávku im v bratislavskej detskej nemocnici predpísali klauni o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Aj vďaka podpore poskytovateľa...
Čítaj viac...

23. apríla 2018
Dievčine dali doktori smutnú prognózu, na stránke o Harrym Potterovi spoznala muža: Všetko zmenilo jediné rande! Elizabeth Millington (23) z Birminghamu lekári už v 16-tich povedali, že je neplodná - všetko kvôli polycystickým vaječníkom. Človek mieni...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie